Vatanda? metrob?se harcanan paraya tepkili

?stanbul trafi?ine ??z?m olarak sunulan metrob?s sistemi, her g?n yeni bir eksiklik ile g?ndeme geliyor.


?stanbul trafi?ine ??z?m olarak sunulan metrob?s sistemi, her g?n yeni bir eksiklik ile g?ndeme geliyor. Metrob?s?n kullan?lmas? i?in h?l? yollarda tadilatlar yap?l?yor, turnikeler de?i?tiriliyor.
Altyap?s? tamamlanmadan 17 Eyl?l 2007 tarihinde ?okullar?n a??lmas? ile gelecek trafik yo?unlu?una? ??z?m olarak sunulan metrob?s, her g?n yeni bir eksiklik ile g?ndeme geldi?i i?in tam anlam? ile hizmete ge?emedi. K???k?ekmece-Topkap? aras?ndaki metrob?s hatt?nda ya?anan ilk kriz, Hollanda?da ?retilen ara?lar?n T?rkiye?ye getirilmesiyle patlak verdi. Deneme seferine getirilen, d?n?? rampalar? bitmedi?i i?in de yo?un saatlerde kullan?lamayan 2 metrob?s, Hollanda?ya g?nderildi. ?ift katl? ve k?r?kl? otob?slerle sefere ba?land?. Metrob?s s?z verildi?i gibi 13 Ekim tarihinde Avc?lar-Topkap? aras?nda sefere ba?lasa da, eksiklikler giderilmedi. Avc?lar d?n?? rampas?nda tadilat s?r?yor, konulan akbil turnikeleri de?i?tiriliyor. Metrob?s yolunda asfalt ?al??malar? yap?l?yor. Son dakikada yap?lan ?stge?itlerin de, ?zerinden ge?en vatanda?lar i?in tehlike olu?turdu?u saptand?. ??nk? aceleye gelen ge?itlerin birle?me noktalar?nda vidalar eksik. ?st ge?itlerden sabah ve ak?am saatlerinde yo?unluk nedeniyle ge?mek, vatanda? i?in i?kenceye d?n???yor. Projenin ba??nda gerekli planlama yap?lmad??? i?in ?al??malar devam ediyor. Vatanda? ise yap?lan harcamalara tepki g?steriyor.
Vatanda??n paras? harcan?yor
Metrob?s hatt?n? kullananlar, projeyi ve tepkilerini gazetemize de?erlendirdi. AKP?nin milleti soydu?unu s?yleyen minib?s ?of?r? Arif Ta?demir, vatanda??n bunu anlamad???n? belirtiyor. Ta?demir ?Yapt?klar? yolu geni?letiyorlar, kald?r?mlar y?k?l?p yap?l?yor, ?st ge?itler d?zenliyor, ?imdi de Avc?lar?daki ?st ge?idin y?k?laca?? s?yleniyor. Harcanan babalar?n?n paras? de?il, giden bizden gidiyor? diyor. Herkesin ge?im s?k?nt?s?na d??t???n? anlatan Ta?demir, ?al??ma ad? alt?nda yap?lanlarla ki?ilerin birbirlerine rant sa?lad???n? ifade ediyor.
Harcamalar?n bo?una oldu?unu d???nen Adem Aslan, ?Giden bizim param?z?diyerek ?al??malara tepki g?steriyor. ?Biri y?kacak biri yapacak? diyen Aslan, vatanda??n ?zerinden rant sa?lanaca??n? ifade ediyor.
Nuran Tuncel ise vatanda?lar?n vergileri ile toplanan paralar?n ?ar?ur edildi?i g?r???nde.
Yap?lan ?al??malar? ?vatanda??n cebinden soygun? olarak de?erlendiren ?emsettin Akkul, metrob?s?n ?stanbul trafi?ine de bir yarar? olmad???n? dile getiriyor.
Projenin ba??nda aksakl?klar?n giderilmesi gerekti?ine inanan Metin G?r de ?Plan yap?lm?yor, milli servet gidiyor? diye konu?uyor.
Nil?fer ?zgem metrob?sler faaliyete ge?tikten sonra yap?lan ?st ge?itlerin her an y?k?lacakm?? gibi olmas?ndan yak?n?yor. Ge?itlerin salland???n? ve tedirgin olduklar?n? s?yleyen ?zgem, her g?n d??me korkusu ya?ad?klar?n? ifade ediyor. (?stanbul/EVRENSEL)
Ye?im ?zdemir
www.evrensel.net