G?NCEL

 • Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, DTP?nin kapat?lmas? i?in dava a?t?. Bas?ndaki haberlere ve DTP y?neticilerinin a??klamalar?na g?re iddianame ?ok sa?lam de?il.


  Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, DTP?nin kapat?lmas? i?in dava a?t?. Bas?ndaki haberlere ve DTP y?neticilerinin a??klamalar?na g?re iddianame ?ok sa?lam de?il. DTP y?neticileri, bas?ndan toplanan haberlerin dava a?ma gerek?esi yap?ld???n? s?yl?yor.
  ?ddianameyi g?rmedi?imiz i?in bir ?ey s?ylemek m?mk?n de?il. Ama bir gazetede yaz?ld??? gibi Adalet A?ao?lu?nun bundan birka? sene ?nce ?HD?den istifa ederken yapt??? a??klama da iddianameye girmi?se ve A?ao?lu?nun s?zleri, DTP?nin PKK ile irtibat?na delil olarak sunulmu?sa, iddianame hakk?nda s?ylenenlerin do?ru oldu?una kani olabiliriz.
  Bu iddianameye g?re ya da DTP?nin faaliyetlerine bak?larak DTP kapat?labilir mi?
  Teknik hukuk a??s?ndan ele al?n?rsa, bu soruya ?hay?r? demek gerekir.
  Siyaseten kapat?labilir mi?
  Evet, iddianame ne kadar zay?f olursa olsun, siyaseten DTP kapat?labilir. Daha ?nce kapat?lan b?t?n partiler gibi...
  Tabii, DTP?nin siyaseten kapat?lmas?n?n m?mk?n olmas?, kapat?lamamas?n?n da m?mk?n olmas? demektir. DTP?nin kapat?lmas? hakk?nda siyasi ihtimallerde, K?rt sorununu ?imdiye kadar oldu?u gibi, inkar ve ?iddetle bast?rma yoluyla ??zme yanl?lar? ile demokratik ??z?m yanl?lar?n?n m?cadelesi belirleyici olacakt?r.
  AKP H?k?meti bu konuda yalpalamaya devam ediyor. Ba?bakan Erdo?an??n bir g?n s?yledi?ini, ertesi g?n s?yledi?i yalanl?yor.
  Ba?bakan, PKK i?in ?Silahlar? b?raks?nlar, demokratik-yasal zeminde siyaset yaps?nlar? dedi?i g?nlerde, Yarg?tay Ba?savc?l??? bu zeminde siyaset yapmaya ?al??an DTP hakk?nda kapatma davas? a??yor.
  DTP y?neticileri Ba?bakan?a hakl? olarak soruyor: ?Silahlar? nereye b?raks?nlar, nas?l siyaset yaps?nlar??
  Ba?bakan, ikide bir eveleyip geveledi?i s?zlere a??kl?k getirmelidir. ?Silahlar? b?raks?nlar? s?z? ile, ?Gelip teslim olsunlar ve yirmi y?l cezaevinde kald?ktan sonra d??ar? ??kabilirlerse siyaset yaps?nlar? demek istiyorsa, bu yeni bir ?ey de?ildir. Bu tavsiyeyi Genelkurmay otuz senedir yap?yor zaten. Ayr?ca, cezaevinden ??kanlara da ne kadar siyaset yapt?r?ld??? Ba?savc?l?k iddianamesinden anla??l?yor.
  Ba?bakan bir genel aftan s?z ediyorsa, (ki Ba?bakan??n b?yle bir plan? oldu?u AKP?liler taraf?ndan siyasi kulislere s?zd?r?l?yor) bunu a??k?a dile getirmelidir.
  ?Silah? b?raks?nlar? ve ?K?rtler ne istiyor?? s?zleri art?k kurnazca edilmi? s?zler olmaktan ??km??, abes s?zler kategorisine dahil olmu?tur. Bu s?zleri tekrarlayarak sorunun ??z?m?n? ertelemek, bu saatten sonra m?mk?n de?ildir.
  Silahlar? b?rakman?n yolu ve K?rtlerin ne istedi?i art?k az ?ok bellidir.
  Anayasa de?i?ikli?inin g?ndeme gelmesi, yasal d?zenlemelerin yap?lmas? i?in bir f?rsatt?r.
  Anayasa?daki ?rk??, milliyet?i s?ylemin kald?r?lmas?, T?rkiye?de ya?ayan ve yurtta? olan b?t?n ulus, milliyet, din, cins vb. e?it yurtta? olarak tan?mlanmas?, b?t?n yurtta?lar?n dillerini ve k?lt?rlerini geli?tirmeleri i?in yasal d?zenleme yap?lmas?, yerel y?netimlere inisiyatif ve yetki tan?nmas?, bir siyasi genel af, parti kapatma ile ilgili yasal d?zenlemelerin de?i?tirilmesi, at?lacak acil ad?mlard?r.
  Bu konularda pek ?ok liberal siyasi ?evre ve ayd?n hemfikir g?r?nmektedir.
  AKP ?n?m?zdeki d?rt-be? ay i?inde bu ad?mlar? atarsa, 2008 bahar?nda T?rkiye, ba?ka bir bahar? da ya?ayacakt?r.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net