???iler haklar?n? koruyacak yeni bir anayasa istiyor

AKP H?k?meti Anayasa?y? de?i?tirmek i?in haz?rl?klar?n? s?rd?r?rken, bir s?redir g?ndemde olan anayasa tart??malar?n? Ka??thane?de ?al??an i??ilere sorduk.


AKP H?k?meti Anayasa?y? de?i?tirmek i?in haz?rl?klar?n? s?rd?r?rken, bir s?redir g?ndemde olan anayasa tart??malar?n? Ka??thane?de ?al??an i??ilere sorduk. Tart??malar?n uza??nda olmasalar da anayasa haz?rl?klar?n?n i?eri?ine ili?kin ?ok fazla bilgilerinin olmad???n? belirten i??iler, i??ilerin ?al??ma hayat?n? g?venceye alacak yasal d?zenlemeler talep ettiler.
Grevde olan Telekom i??ilerinden Mevlut ?andar, 1982 Anayasas??n?n de?i?mesi gerekti?ini d???n?yor. Haz?rlanacak anayasan?n, az?nl?klar?n da ?o?unluklar?n da taleplerini i?ermesini isteyen ?andar, ?AKP?nin ?u an yapt??? anayasa tasla?? sadece bir kesime hitap ediyor, bu y?zden yanl?? buluyorum? diye konu?uyor. ?andar, halklar?n karde?li?inin, k?lt?rlerin bar?? ortam?nda ya?at?lmas?n?n anayasada g?vence alt?na al?nmas? gerekti?ini de belirtiyor. Grevde olan Telekom i??isi olarak grev hakk?n?n ?nemini belirten ?andar, ????ilerin ve emek?ilerin haklar? anayasada korunmal?. Bunlar g?r?nt?de olmamal? ve yapt?r?m? da takip edilmeli. Anayasa daha anla??l?r, daha a??k, daha somut maddeler olarak d?zenlenmeli? dedi.
Demokratikle?me sa?lanmal?
Telekom i??ilerinden Haldun Ta? ise anayasan?n, ki?ilerin temel hak ve ?zg?rl?kleri noktas?nda daha birle?tirici olmas?n? istiyor. En geni? kat?l?m sa?lanarak anayasan?n haz?rlanmas? gerekti?ini belirten Ta?, ?Tasla??n i?eri?ine dair bilgilendirilmedik. Tart??malar t?rban meselesinde d???mlendi. H?l? darbecilerin yarg?lanmas?n?n ?n? a??lmam??t?r, tek sorun t?rban meselesi de?ildir? d???ncesinde. Anayasan?n i??ilerin haklar?n? korumas? gerekti?ini, sendikalar yasas?n?n demokratikle?tirilmesini talep eden Ta?, ?T?rkiye?de se?im yasas? se?ime dayal? de?il. Biri belediye ba?kan? ya da milletvekili aday? g?sterilirken, sonucun genel ba?kan?n iki duda?? aras?nda oldu?unu herkes bilir. Antidemokratik yasalar sadece Anayasa?da de?il di?er yasalarda da var. Bunlar d?zenlenmeli ve kat?l?m geni?letilmeli, ancak o zaman demokratikle?me ger?ekle?tirilir? diye konu?uyor.
Grev g?venceye al?ns?n
?SK? i??isi Battal Karata?, haz?rlanan anayasa tasla??n?n tam kar??s?nda oldu?unu s?yl?yor. Yeni anayasan?n i??i haklar?n? geriye g?t?rece?ine dikkat ?eken Karata?, emeklilerle ilgili ??kan yasan?n ortadan kald?r?ld???n? hat?rlat?yor. 1982 Anayasas??n?n de?i?tirilmesini isteyen Karata?, ?Sivil toplum ?rg?tlerine dan???larak de?i?tirilmeli. AKP anayasas? olarak de?il, sivil toplum ?rg?tlerinin kat?l?m?yla haz?rlanmal?? dedi. Karata?, yeni anayasada grev yasas?n?n g?venceye al?nmas?n? istiyor.
Ta?eronla?ma yasaklans?n
Bir di?er ?SK? i??isi Hasan Yurdakul da, anayasan?n en geni? kesimlerin kat?l?m?yla haz?rlanmas?n? istiyor. AKP?nin haz?rlad??? tasla??n oldubittiye getirildi?ini, i?eri?ine dair bilginin azl???n? ifade eden Yurdakul, ?S?rf kendi geleceklerini teminat alt?na almaya ?al???yorlar. Bu y?zden kar?? ??k?yoruz, televizyonlarda da izliyoruz; bilim insanlar? buna kar?? ??k?yor, i??i sendikalar? buna kar?? ??k?yor, biz i??iler de kar?? ??k?yoruz. Bizimle ilgili en ufak bir ?ey yok. Tazminatlar?m?z ellerimizden al?n?yor, bu bizim i?in ?ok ?nemli. 30 sene ?al???p en az?ndan insan gibi ya?amak istiyoruz. E?er bir y?l i?erisinde emekli olanlar dilenmeye ba?l?yorsa, bu anayasa g?vencesi alt?na al?nmal?d?r? diye konu?tu. ???ilerin grev haklar?n?n ellerinden al?nmaya ?al???ld???n?, sendikaya ?ye oldular diye i?ten ??kar?lanlar?n oldu?unu, sendikal? olmalar?na ra?men kendilerinin de bask? alt?na al?nmaya ?al???ld???n? ve okullarda din dersinin zorunlu verildi?ini dile getiren Yurdakul, bu sorunlar?n ??z?m?n?n yan?nda ta?eronlu?un da, e?itsizli?i beraberinde getirdi?i i?in yasaklanmas?n? istiyor.
Uzla?mayla haz?rlans?n
Evyap ??yeri Ba?temsilcisi Re?it Y?ksel, 12 Eyl?l Anayasas??n?n i??ileri ma?dur etti?ini ve haklar?n?n ellerinden al?nd???n? hat?rlat?rken, yeni anayasan?n da i??iler i?in getirisi olamayaca??n? d???n?yor. Haz?rlanan anayasa tasla??ndan tedirgin olduklar?n? ifade eden Y?ksel, ?2003?te ??kart?lan bir yasa var, Genel Sa?l?k Sigortas? ad? alt?nda reform dedikleri yasalar ??kt?. Esnek ?al??ma, telafi ?al??mas? gibi ?al??anlar? zorlay?c? yasalar, yeniden g?zden ge?irilmeli ve anayasa ile g?vence alt?na al?nmal?? dedi. Anayasan?n b?t?n kesimlerle uzla?ma ile haz?rlanmas?n? isteyen Y?ksel, haz?rlanan anayasan?n i??i haklar?n? g?zetmesini ve i??ileri ma?dur etmemesini istiyor.
?al??ma saati g?vence alt?na al?ns?n
Tekstil i??ileri Nuray ?im?ek ve Sibel Ayvazo?lu, anayasa tart??malar?n?n i?eri?ine dair bilgilerinin olmad???n? belirtirlerken, ?al??ma saatlerinin 8 saat olmas? ve 6 ayda bir maa?lara zam yap?lmas?n?n anayasal g?vence alt?na al?nmas?n? istiyorlar. Kirac? olduklar?n? ifade eden ?im?ek ve Ayvazo?lu, ev sahiplerine y?nelik yasal bo?luk nedeniyle ev sahiplerinin durumdan faydaland?klar?n? dile getirerek, anayasada bu duruma s?n?rland?rma getirilmesini talep ediyorlar. (?stanbul/EVRENSEL)
?enay Kumuz
www.evrensel.net