M?cadelemize devam ediyoruz ve edece?iz

Bizler Tokat ili Telekom ?al??anlar? olarak, hak arama m?cadelemizin 33. g?n?nde geldi?imiz noktay? sizlerle payla?mak istiyoruz.


Bizler Tokat ili Telekom ?al??anlar? olarak, hak arama m?cadelemizin 33. g?n?nde geldi?imiz noktay? sizlerle payla?mak istiyoruz.
Grevimizin ba?lad??? g?nden bug?ne 33 g?n boyunca ?ok ?ey ya?ad?k, ?ok ?ey ??rendik. Fark?na varamad???m?z pek ?ok ?eyin fark?na vard?k.
Her ?eyden ?nce hak arama eylemlerinin baz? g??ler taraf?ndan nas?l ?arp?t?ld???na ?ahit olduk. Biz bu greve sendikal haklar?m?z? korumak ve e?it i?e e?it ?cret talebiyle ??km??t?k. Ayn? i?yerinde ayn? i?i yapan i??iler aras?nda ortaya ??kan ?cret e?itsizli?ini kabul etmemiz m?mk?n de?ildi. Ancak bu amac?m?z, topluma sadece ?cret art??? olarak lanse edildi. Y?llarca emek vererek tesisini yapt???m?z ?ebekeye sabotaj yapt???m?z iddialar? ortaya at?larak, ?vatan hainli?i? ile bile su?land?k. ???nc? g?? olarak g?sterilen medyan?n kimin taraf?nda oldu?unu ?ok a??k bir ?ekilde g?rd?k. Bu nedenlerden dolay? bulundu?umuz b?lgede halk?m?zdan da bekledi?imiz ilgiyi g?remedik.
Grev esnas?nda yan?m?zdan ge?en pek ?ok ki?i ??? bulmu?sunuzda ?al??m?yorsunuz?, ?Y?ksek maa? al?yorsunuz daha ne istiyorsunuz??, ?Telefonlar?m?z? siz bozdunuz? gibi ifadeler kullan?yor. ?nsanlar? Telekom i??ileriyle kar?? kar??ya getirmeye ?al??anlar var. ?nsanlara ?Hak arama m?cadelemizde bize destek olman?z? bekliyoruz. ??nk? hizmeti alamayarak ma?dur olan sizlersiniz. Elbette sizler de haklar?n?z? arayacaks?n?z; bu sizin en do?al hakk?n?zd?r. Fakat sizler bizden daha iyi bir hizmet beklerken, Telekom ?al??anlar?n?n da al?n terleri kar??l???nda daha iyi bir ya?am i?in m?cadele etmesinin nesi yanl??t?r?? diyoruz.
Bizler, i?inde bulundu?umuz durumu halka ?arp?tarak aktaranlara cevab?m?z? grevle veriyoruz. Bizi greve i?veren zorlad?. Telekom i??ileri tarihinde ilk kez greve ??k?yor. Telekom ?zelle?tirildikten sonra yap?lan ilk toplus?zle?me g?r??melerinde i??ilerin kazan?lm?? haklar?na g?z dikilmi? ve grev ka??n?lmaz olmu?tur. Sendikam?z?n t?m iyi niyetli tutumuna ra?men, i?verenin uzla?maz tavr? ?al??anlar? greve zorlam??t?r. Bu durumun do?al sonucu olarak halk?m?za verilen hizmetler aksam??, T?rk Telekom m??terileri ile i??iler kar?? kar??ya getirilmek istenmi?tir. Fakat ba?aramam??lard?r. ??nk? bizler zaten halk?n ta kendisiyiz.
Bizler ?unu da ?ok a??k bir ?ekilde g?rd?k: Telekom genel m?d?r?n?n de dedi?i gibi, 37 bin ki?ilik bir aileyiz; ama 11 bini ?z, 26 bini ?vey. Niye mi ?vey?.. ??nk? ?cret art??lar?nda g?z ?n?nde bulundurulan kriterleri bilmiyoruz. Ayn? hizmet y?l?na, ayn? e?itim durumuna ve ayn? unvana sahip ?al??anlar aras?ndaki y?ksek maa? farklar?n? anlayam?yoruz. Kapsam i?i ve kapsam d??? ?al??anlar aras?nda farkl?l?klar olabilir. Ama bunun bir ?l??s? olmal?d?r ve ?irket, bu ?l??y? a??k?a belirtmelidir.
Son olarak ?unlar? bir kez daha hat?rlatmak istiyoruz ki, bizim amac?m?z; i??ilikten do?an g?c?m?z? kullanarak hizmetleri yava?latmak ve ?retimden gelen g?c?m?z? insanlara g?stermektir. Bizlerin bu m?cadelesi, T?rkiye?de unutturulmak istenen hak arama m?cadelesinin ?nderi olacakt?r. Hi?bir zaman T?rkiye i??i hareketinin kara bir lekesi olarak an?lmak istemiyoruz. ?al??t???m?z i?yerlerine kaybetmi?, yenilmi? bir ?ekilde girmek istemiyoruz. Bizlerin m?cadelesi T?rkiye i??i s?n?f?n?n onur m?cadelesidir. Bunun bilinciyle, T?rk Telekom i??isi hi?bir zaman kendisini destekleyenleri mahcup etmeyecektir. Grevdeki 26 bin i??i yaln?z de?ildir. Aileleri ile birlikte, e? dost ve akrabalar?yla bug?n 500 bin ki?ilik b?y?k bir topluluktur. Bu toplulu?u kimse g?z ard? edemez. Yolumuz t?m i??i s?n?f?n?n yoludur. Biliyoruz ki bu yolda t?m i??iler birliktedir.
M?cadelemizin 33. g?n?nde, grevimize ba?lad???m?z?n ilk g?n? gibi moralimiz y?ksek, aln?m?z ak. M?cadelemize devam ediyoruz ve edece?iz. T?rkiye Haber ?? Sendikas??n?n alaca?? her karar?n arkas?nda ve uygulay?c?s? olaca??m?z? bir kez daha ifade ediyoruz. Y?lmad?k, y?lmayaca??z! Ya hep beraber kazanaca??z, ya hep beraber yok olaca??z!
T?rk Telekom i??ileri (TOKAT)
www.evrensel.net