Y?netenler ve ezilenler

T?rkiye ko?ullar?nda insanlar, fa?ist-gerici bask? ortam?nda hi?bir dokunulmazl??a sahip de?ilken d???k ?crete, sigortas?z ?al??maya boyun e?dirilirken milletvekilleri dokunulmazl?k z?rhlar? ve bol maa?lar?yla sorunlar? ??zmekten aciz kal?yorlar.


T?rkiye ko?ullar?nda insanlar, fa?ist-gerici bask? ortam?nda hi?bir dokunulmazl??a sahip de?ilken d???k ?crete, sigortas?z ?al??maya boyun e?dirilirken milletvekilleri dokunulmazl?k z?rhlar? ve bol maa?lar?yla sorunlar? ??zmekten aciz kal?yorlar.
?rne?in ? Bakan?m, bu sistem iyi y?r?m?yor, gen?ler kan a?l?yor, senin evlad?n da bu sistemin i?inde? diyorsun, onun verdi?i cevap ? ?yi,g?zel de?i?tirelim de onun yerine ne koyal?m oluyor.? Ben hayat?mda bu kadar komik bir durum g?rmedim.
Ama tabii onun o?lunu ilgilendirmiyor bu s?nav sistemi? ??nk? onun o?lu paran kadar e?itim d?zeninde ?zel derslere bo?ulacak, sonra ?zel ?niversitelere gidecektir. Onlara ne emek?ilerin ?ocuklar?ndan.
Benim derdim bu; bir halk? ne kadar k?lele?tirir, ?rk?la?t?r?r ve haklar?n? talep etmekten uzakla?t?r?rsan?z o kadar yararlan?r, daha do?ru bir deyimle onlar? daha kolay s?m?r?rs?n?z. Ama yan?l?yorlar, Haklar?m?za ne kadar sald?r?rlarsa biz de iki kat? cevap olup sesimizi y?kseltece?iz.
Onur Y?lmaz (Hopa/ARTV?N)
www.evrensel.net