Tersanede feci ?l?m

Tuzla Tersaneler b?lgesinde i? g?venli?i ?nlemleri al?nmad??? i?in i? cinayetleri t?kenmek bilmiyor.


Tuzla Tersaneler b?lgesinde i? g?venli?i ?nlemleri al?nmad??? i?in i? cinayetleri t?kenmek bilmiyor. Cumartesi g?n? Fatih K?l?? isimli i??inin ya?am?n? yitirmesinin ard?ndan d?n sabah da D?rtler Tersanesi?nde bir i??i daha hayat?n? kaybetti. Sabri Yanarda? isimli i??inin sabah saatlerinde ?zerine 18 tonluk blok d??mesi sonucu v?cudunun ikiye b?l?nerek feci ?ekilde can verdi?i ??renildi.
Eyl?l ay? i?inde 12 g?nde 5 i??inin ya?am?n? yitirmesinin ard?ndan Tuzla tersanelerinde incelemelerde bulunan yetkililer ve milletvekilleri haz?rlad?klar? raporlarda, kazalar?n patronlar?n almad??? i? g?venli?i ?nlemleri ve ta?eron uygulamas?ndan kaynakland???n? belirtmi?lerdi. Kamuoyunun bask?s?na ve raporlara ra?men i? g?venli?i al?nmad??? i?in Eyl?l ay?ndan bu yana da ?? i??i meydana gelen kazalarda hayat?n? kaybetmi? oldu. Ge?ti?imiz cumartesi g?n? Yavuz Makine?de ?al??an Fatih K?l?? isimli i??i, ?at?dan d??erek hayat?n? kaybetmi?ti.
?a?d??? ko?ullar ?l?mlere neden oluyor
Baret Gazetesi ve Tersane ???ileri Komitesi yapt??? a??klamada, ?? g?nde iki i??inin hayat?n? kaybetmesinin, tersanelerdeki ?a?d??? ?al??ma ko?ullar?n? bir kez daha g?zler ?n?ne serdi?ini dile getirdi. Tersane patronlar?n?n i? g?venli?i ?nlemlerini almamaya devam etti?inin belirtildi?i a??klamada, kazalardan sorumlu olanlar?n cezaland?r?lmas? istendi. Tersane i??ilerini ?l?mlere kar?? seslerini y?kseltmeye ?a??ran a??klamada, yeni ?l?mlerin ?n?ne ge?ilmesi istendi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net