Ya?mur Marmaris?i peri?an etti

Marmaris?te ?nceki g?n ya?anan ?iddetli ya???, altyap? eksikliklerini bir kez daha g?sterdi.


Marmaris?te ?nceki g?n ya?anan ?iddetli ya???, altyap? eksikliklerini bir kez daha g?sterdi. Evlerini su basmas? nedeniyle e?yalar?n?n kullan?lamaz hale geldi?ini anlatan vatanda?lar, ?Evimize su ve ?amur y?z?nden d?n gece giremedik. Geceyi kom?ular?m?z?n ve yak?nlar?m?z?n evinde ge?irdik. Su bask?n? y?z?nden kanalizasyonlar da ta?t?? dediler. Marmaris Belediyesi ekipleri ise ?amurla kaplanan sokaklar? temizlemeye ?al???yor.
Mu?la Valisi L?tfi Yi?eno?lu, Marmaris?te ?nceki g?n ya?anan ?iddetli ya???ta 450 i?yeri ile evi su bast???n? s?yledi. Yi?eno?lu; Marmaris, Bodrum, Milas ve Fethiye il?elerinde etkili olan ?iddetli ya????n ard?ndan hasar tespit ?al??malar?na ba?land???n? belirtti.
Edirne de sular alt?nda
Edirne?de, sa?anak ya??? nedeniyle Meri?, Tunca ve Arda nehirlerinin debilerinde ?nemli ?l??de art?? oldu. DS? 11. B?lge M?d?rl????nce yap?lan ?l??mde Meri? Nehri?nin debisi 529 metrek?p/saniyeden 727 metrek?p/saniyeye, Tunca Nehri?ninki 36 metrek?p/saniyeden 71 metrek?p/saniyeye ve Arda Nehri?ninki de 350 metrek?p/saniyeden 600 metrek?p/saniyeye y?kseldi.
Bir s?redir onar?mda olan Tunca Nehri ?zerindeki k?pr?n?n yan?na yayalar?n kar?? k?y?ya ge?mesi i?in yap?lan k?pr?, halen sular alt?nda bulunuyor. Onar?mda oldu?u i?in trafi?e kapal? olan Sara?hane ile Yaln?zg?z K?pr?s? aras?ndaki tar?m alanlar? da Tunca Nehri?nin ta?mas? sonucu sular alt?nda kald?. Sarayi?i Er Meydan??nda bulunan Adalet Kasr? da sular alt?nda bulunuyor.
Edirne Valisi Nusret Miro?lu, kentte ta?k?nlarla ilgili Kriz Masas? olu?turuldu?unu bildirdi. Miro?lu, yeni ta?k?nlar?n olabilece?ini de s?yledi. Edirne Ziraat Odas? Y?netim Kurulu Ba?kan? Cengiz Yorulmaz ise, tar?m alanlar?n?n sel tehlikesiyle kar?? kar??ya kald???n? belirtti. Yorulmaz, ta?k?nlar?n? ?n?ne ge?mek i?in nehir yataklar?n?n ?slah edilmesini ve baraj yap?lmas?n? istedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net