saddam hitler?in o?luymu?!

 • Garip g?r?n?yor de?il mi? Bu iddia, Amerika?da piyasaya ??kan, J. P. Sales?in ?Reich?in O?lu? adl? kitab?nda ortaya at?lm??.


  Garip g?r?n?yor de?il mi? Bu iddia, Amerika?da piyasaya ??kan, J. P. Sales?in ?Reich?in O?lu? adl? kitab?nda ortaya at?lm??. Amerikal? yazar, ?Hitler?in bir sevgilisi hamile kald?. Ancak bundan Hitler?in haberi bile yoktu. Gen? sevgili Beyrut?a ka??r?ld?, bebe?ini burada d?nyaya getirdi. Nazi ajanlar? da bebe?i annesinden kopar?p, Tikrit?te ?l? do?um yapan bir Irakl??ya verdi? diyor. Yazar J. P. Sales?e buradan selamlar?m?z? yolluyoruz. Yarat?c? dehas?n?, sansasyon yaratma becerisini ve tecimsel zekas?n? kutluyoruz. Yazar Sales?e, yeni kitaplar?na ilham kayna?? olmas? i?in yeni bir istihbarat veriyoruz. G?zleme?nin acar muhabirleri k?l? k?rk yararak buldu bu istihbarat?. Buyurun efendim...
  Bush ile Tayyip asl?nda amca ?ocuklar?
  Evet, amca ?ocuklar? bu ikisi! Arada akrabal?k ba?? olmasa, Tayyip, ?Bizlen oyun mu oynuyorsunuz o?lum siz! Ekonomimize, i? i?lerimize kar??may?n karde?im!? deyip Bush?u ?ok k?t? yapard? zaten... Akrabal?k hat?r?na sesini ??karm?yor. ??yle ki... Baba Bush?un babas?, yani ?imdiki Presid?nt Bush?un dedesi Wily?m Bush, Wily?m??n kar?s? Tina, Wily?m??n karde?i Morris Bush ve Morris?in e?i Elizabet, 20?li y?llarda yelkenliyle d?nya turu atmak i?in Teksas sahilinden denize a??l?yorlar. Tabi tuzukuru insanlar bunlar, tekneleri villalar? falan var. Neyse Wily?mlar Corc?u da annanesine b?rak?yorlar. Morris?in E?i Elizabet?in de karn? burnunda tamam m?... Bu basiretsiz Wily?m, yan?na pusula almay? unutuyor, tamam m?... Akdenize?e gideyim derken yanl??l?kla Karadeniz?e gidiyor bunlar tamam m?! Gidiyorlar gidiyorlar bir bak?yorlar deniz bitmi? tamam m?... Sonra Rize?ye var?yorlar. O esnada Elizabet, Rize Devlet Hastanesi?nde do?uruyor. Do?an ?ocu?a Taylor ad?n? veriyorlar. Fakat tam Rize?den ayr?l?rken bunlar, kazma Wily?m ?ocu?u kuca??ndan denize d???rmez mi... D???r?r! D???r?r d???rmesine de, utanc?ndan s?yleyemez karde?ine, ona ?La nas?l d???rd?n la ?ocu?u o?lum, ne kazma adams?n sen la!? demesin diye. Sonra k???k Taylor?un kay?p oldu?u anla??l?r. Fakat bu arada epey yol al?nm??, Zonguldak Ere?li?ye var?lm??t?r. Morris ??imdi kim geri d?ncek be aga! S?r gitsin yenisini yapar?z beyaa!? deyip konuyu kapat?r. Peki, Taylor?a n?olur? Taylor?u Rizeli bal?k??lar bulup kurtar?rlar. Tayyip?in babas? da bu esnada pazara bal?k almaya gitmi?tir. Taylor?u bal?k zanneder. Al?p eve g?t?r?r. Bunu tam tavaya atacakken annesi olaya m?dahale eder, ?Yavr?????m? der ?Ad?n Tayyip olsun senin!? Sonra ?ocu?u hamama sokup g?zelce y?kar paklar, b?y?t?r, yeti?tirir falan filan...
  Fark ettiniz mi, sevgili okurlar, Tayyip?le Bush tam da amca ?ocuklar? de?ilmi?ler. Dedeleri karde?mi? bunlar?n. Olsun... Yazar J. P. Sales?in yeni kitab?nda bu konuya de?inmesini istiyoruz. Evet, ?ok istiyoruz bunu...
  Mehmet ?ner [[email protected]]
  www.evrensel.net