taBeL? yaz?lar

 • * Grev?deki Telekom i??ileri dayak dahil her t?rl? ?iddete maruz kal?yor. GREV-?R-D?Y?Z


  * Grev?deki Telekom i??ileri dayak dahil her t?rl? ?iddete maruz kal?yor. GREV-?R-D?Y?Z
  * Vicdan?m?n muhasebesini tutacak 4 y?ll?k ?niversite mezunu muhasebe eleman? al?nacakt?r. SSK+MTA+THY+YOL+YOLAK
  * Bush: Seri katil
  * Grek-o-romen
  Grek-bu-?e?en
  Grek-?u-?ingen
  * Deniz Baykal: H?Z?Pullah
  * K?resel ?s?nman?n ve sava?lar?n h?kmetti?i d?nyada do?al kaynaklar?n yok olmas? do?al de?il mi!
  * ??ne: Halk taraf?ndan atas?z? yolu ile ba?kas?na bat?r?lmas? i?in ?nerilen ?UVALDIZIN k?????ne ??NE denir!
  * Kendisi g?lerken yan?ndakini yumruklayan birini g?r?rseniz merak etmeyin, yan?n?zdaki bir T?rkt?r!
  * ?lahi Komedya?y? okudunuz mu?
  ?lahi Dante!
  * ?ahit: Hadisenin ?nde gideni!
  * S?rbistan?da ge?ti?imiz g?nlerde yap?lan genel se?imlerde sand?k ba??na giden halk a??r? sa? partiyi tercih etti. Desenize i?ler SIRP?a sard?!
  * ?ehrimizin d??man i?galinden kurtulu?u i?in d?zenlenecek t?rende g?revlendirilmek ?zere 20 adet d??man askeri al?nacakt?r. Yunanl?lar tercih
  sebebidir.
  * Ankara?da sular kesilmeye ba?lay?nca su bidonlar? sat???nda patlama oldu. Yerel se?imlerde aday olacaklara ?imdiden ?neririm, ?Su bidonu 1 YTL
  olacak!?
  * Alemcinin Cevab?: Siz rak?y? 1 YTL yap?n, biz mazotu bedava al?r?z!
  * Hacivat: Karag?z yolda?, biliyor musun, organik isten? d???nceyi belirler; bunun tam tersi olarak ise d???nce reflektif isten? taraf?ndan belirlenir. Organik isten?, varolu?un derin istencidir.
  Karag?z: Af buyur!..
  * Ayd?n Do?an
  Kaz?m Kartal
  T?lin ?ahin
  Veli Bayrak/Ankara
  www.evrensel.net