Mutlu evlili?in s?rlar?

ABD?de 30 y?l? a?k?n bir s?redir evlilik ve aile terapisi konusunda ?al??ma y?r?ten Uluslararas? Aile Terapi Derne?i Genel Sekreteri Dr. William J. Hiebert, g?n?n modern toplumlar?nda evliliklerin ?i?lerden arta kalan zamanlarda idare edilmesinden dolay?? sorunlar ya?and???n? s?yledi.


ABD?de 30 y?l? a?k?n bir s?redir evlilik ve aile terapisi konusunda ?al??ma y?r?ten Uluslararas? Aile Terapi Derne?i Genel Sekreteri Dr. William J. Hiebert, g?n?n modern toplumlar?nda evliliklerin ?i?lerden arta kalan zamanlarda idare edilmesinden dolay?? sorunlar ya?and???n? s?yledi.
AA muhabirinin sorular?n? yan?tlayan Hiebert, ?iftlere, sa?l?kl? bir ili?ki i?in evliliklerine zaman ay?rmalar?n? ?nerdi Hiebert, ?E?inizle ba? ba?a zaman ge?irin. ?li?kinizi canl? tutmak i?in aktivitelerde bulunun? dedi.
Hiebert ile birlikte aile terapisi e?itimi veren Ankara ?niversitesi T?p Fak?ltesi Psikiyatri Ana Bilim Dal? ??retim ?yesi Prof. Dr. O?uz Berksun da T?rkiye?de d???k sosyo-ekonomik d?zeydeki ?iftlerin evliliklerinde kar??la??lan sorunlar?n ba??nda gelin-kaynana ?at??malar? geldi?ini s?yledi.
Hiebert, mutlu bir evlilik i?in ?iftlere, ?u ?nerilerde bulundu:
  • G?n?m?z?n modern toplumlar?nda evlilikler i?lerden arta kalan zamanlarda idare edildi?i i?in sorunlar ya?an?yor. Bu nedenle evlili?inize de i?inize ay?rd???n?z kadar zaman ay?r?n.
  • ?li?kinizi canl? tutmak i?in e?inizle ba? ba?a zaman ge?irin.
  • Sa?l?kl? bir ili?kide ?nce evlilik, sonra ?ocuklar gelmelidir. E?inizle ??ocuklar nereye gidecek, ne yapacak? gibi konular d???nda duygu ve d???ncelerinizi de konu?mal?s?n?z.
  • Ev ve aile ortam? d???nda hobilerinizi geli?tirebilece?iniz ya da g?n?ll? olarak ?al??abilece?iniz alanlarla ilgilenin. Bunlar? da e?inizle payla??n. Ara?t?rmalar, evin d???nda farkl? bir alana odaklanan ?iftlerin daha sa?l?kl? bir evlilik y?r?tebildi?ini g?steriyor.
  • Cinsel iste?in azalmas? son y?llarda ?iftlerin ya?ad??? sorunlar?n ba??nda geliyor. Hem bebek hem de i? ya?am? ?iftleri yorgun d???r?yor. Bu nedenle ?iftler yapt?klar? her ?eyi s?rekli de?erlendirmemeli ve birbirlerine zaman ay?rmal?d?rlar. Bunun i?in de e?ler kendi ili?kileri i?in her hafta d?zenli olarak uygulayabilecekleri bir program yapmal?d?rlar.
  • ?iftler ?ok yorgun ya da endi?eli olduklar?nda cinsel ya?amlar? olumsuz etkilenir. Dolay?s?yla planlad?klar? program ?ok yorgun ya da endi?eli olduklar? bir d?nem i?in d???n?lmemelidir. (TOPLUM-YA?AM)
    www.evrensel.net