Hidrosefalin alzheimerla kar??t?r?l?yor

Florance Nightingale Hastaneleri N?ro??rirji B?l?m? Genel Koordinat?r? Prof. Dr. Cengiz Kuday, kafa i?inde anormal miktarda s?v? birikmesi olarak tan?mlanan hidrosefalinin, belirtileri nedeniyle alzheimer ve parkinsonla kar??t?r?ld???n? bildirdi.


Florance Nightingale Hastaneleri N?ro??rirji B?l?m? Genel Koordinat?r? Prof. Dr. Cengiz Kuday, kafa i?inde anormal miktarda s?v? birikmesi olarak tan?mlanan hidrosefalinin, belirtileri nedeniyle alzheimer ve parkinsonla kar??t?r?ld???n? bildirdi.
Kuday, yapt??? yaz?l? a??klamada, daha ?ok 55 ya? ve ?zerinde g?r?len bu n?rolojik hastal???n, biriken s?v?n?n olu?turdu?u bas?n? nedeniyle sinirlerde gerilmeye neden oldu?unu ifade etti.
Y?r?me bozuklu?unun hidrosefalinin en belirgin ve ilk ortaya ??kan semptomu oldu?unu anlatan Kuday, y?r?me bozuklu?unun, hafif dengesizlikten, y?r?me ya da aya?a kalkamamaya kadar de?i?ik derecelerde g?r?lebildi?ine dikkati ?ekti. Kuday, hastalar?n genelde ayaklar?n? kald?ramad?klar?n?, merdiven ??kma ya da frene basmada g??l?k ?ektiklerini ve d??me g?r?lebilece?ini ifade etti.
Hastal???n belirtilerini, g?nl?k aktivitelere ilginin azalmas?, unutkanl?k, rutin i?lerin aksamas?, k?sa d?nem haf?za kayb? olarak tan?mlayan Kuday, insanlar?n genelde dil kabiliyetlerini kaybetmediklerini, fakat herhangi bir problemin oldu?u ger?e?ini reddedebildiklerini dile getirdi.
Prof. Dr. Cengiz Kuday, hafif olgularda idrara ??kma s?kl???nda artma g?r?l?rken, daha ciddi olgularda mesane kontrol?n?n tamamen kayboldu?unu vurgulayarak, idrara s?k ??kma her 2-3 saatte bir g?r?lebilirken, hastal?kta g??l? ve acil idrar yapma hissi olu?abilece?ini ifade etti.
Erken te?his ?nemli
Hastal???n ilerleme oran?n?n de?i?kenlik g?sterdi?ini vurgulayan Kuday, hastalar?n doktora ciddi fonksiyon kayb? ya da ?z?rl?l?k nedeniyle ba?vurduklar?n? s?yledi. Belirtilerin ortaya ??kma s?resinin uzunlu?unun, tedaviden fayda g?rme ihtimalini o oranda azaltt???n? belirten Kuday, bu nedenle erken te?hisin tedaviden fayda g?rme a??s?ndan ?nemli oldu?unu vurgulad?. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net