Ulusal Sa?l?k Veri S?zl??? haz?rland?


Sa?l?k Bakanl???, te?his, tan? ve tedavilerdeki farkl?l?klar? ortadan kald?rmak ve gerekli verilerin toplanmas?, saklanmas? ve analiz edilebilmesi i?in ?Ulusal Sa?l?k Veri S?zl???? (USVS) haz?rlad?. 553 sayfal?k s?zl?k, sa?l?k hizmetlerinin internet ortam?nda daha h?zl? verilmesine imkan tan?yacak.
T?rkiye genelindeki t?m il sa?l?k m?d?rl?klerine da??t?lan s?zl?k, sa?l?kta ortak bir dil olu?turulmas?n? ama?l?yor.
Muayeneden, yeni do?an kayd?na, hastan?n ameliyat ge?mi?inden, re?ete yaz?m?na, gebelik ve lo?usal?k takibi ve hastal?k t?rlerine kadar binlerce verinin kodlanarak s?zl?kte yer ald???n? belirten Sa?l?k Bakanl??? Bilgi ??lem Daire Ba?kan? Nihat Akp?nar, ?Bu kodlar sayesinde e-sa?l???n daha kolay y?r?mesi hedefleniyor. S?zl?k, sa?l?kta e-d?n???m program? kapsam?nda y?r?t?len ?al??malara kaynak olu?turacak? dedi.
Akp?nar, s?zl?kle hastalar?n elektronik sa?l?k kayd?n?n tutulmas?, muayene ve tedavilerin daha h?zl? yap?lmas? i?in ortak bir dil olu?turuldu?unu ifade ederek, ?Olu?turulan elektronik sa?l?k kay?tlar? sayesinde, A?r??daki bir hastan?n sa?l?k bilgileri ?stanbul?daki herhangi bir hastanedeki doktor taraf?ndan okunabilecek. B?ylece her hastaneye gidi?te farkl? te?his ve tan? koyman?n ve tekrar tahlil istemenin de ?n?ne ge?ilecek? diye konu?tu. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net