UZUN MESAFE

 • Boykot ?nerisi denince eskiden akla okullar gelirdi, ?imdilerde t?ketim tercihlerimiz.


  Boykot ?nerisi denince eskiden akla okullar gelirdi, ?imdilerde t?ketim tercihlerimiz. Giderek t?ketim toplumunun bir t?rl? ger?ekle?emeyen tehdit arac?na d?nd? boykot ?a?r?lar?. Konuya yak?n tarihimiz i?in test s?navlar?n?n vazge?ilmezi en?ler ?zerinden bakt???m?zda ise en kroni?in Amerikan, en histerik olan?n ?talyan ve en karars?z?n?n ?zellikle bir otomobil markas? ?zerinden Frans?z mallar?na kar?? ?nerildi?ini g?r?r?z.
  Ge?en haftalarda ?nemsedi?im bir mail ortam?nda Amerikan firmalar?n?n ?retti?i mallar?n boykot edilmesi ?nerisi ile yeniden kar??la?t???mda, t?m bunlar? hat?rlad?m ve gelecekte de kullanmak ?zere ?nerenlerine turnusol niyetine ?u ard???k sorular? haz?rlad?m:
  - Ya Amerikan silahlar??
  - Ya Internet?
  - Ya Viagra?
  ?zellikle sonuncusu; iktidars?zl??a ??z?m olarak sunulan Viagra, kan?mca anlaml?yd? ve kimi zaman silah, Internet ve Viagra bir ??rp?da bulu?uveriyordu. Hani ?s?z konusu ila?lar ise tabii ki kapsam d???? c?mlesinin turnusol?n? yakalamak istedim sizler i?in. Konuya girince i? umdu?umdan da sarpa sard? ve bak?n nelere ula?t?m:
  - ?retici firma, T?rkiye?nin sahte Viagra cenneti haline geldi?ini ve ?e?itli ?lkelere Internet ?zerinden sat?? yap?ld???n? belirterek 2005 y?l?nda Avrupa Birli?i hukuk?ular?n? harekete ge?meye ?a??rm??.
  - Yine ayn? y?l bir Alman gazetesi, Ramazan bitiminde Amerikan i?gal ordular?n?n dola?t??? Ortado?u ?lkelerinde Viagra sat???n?n ?? kat artaca??n?n i?areti olarak yap?lan stoklar? g?stermi?.
  - Bir Amerikan gazetesinin 2005 y?l? Irak??nda i?gale ve ?iddete ba?l? cinsel istekte azalman?n Viagra t?ketimini iki kat art?rd??? iddias?, yerli bas?n?m?zca ?nemsenmi?.
  - ?talya?da yasad??? at yar??? d?zenleyen ve daha h?zl? ko?malar? i?in Viagra veren bir ?ete ??kertilmi?.
  - Kayseri Talas?ta bir ku? ?reticisinin ?rkek ve iktidars?z kanaryalar?n? Viagra suyu ile ?iftle?tirmeyi ba?ard??? haberi bas?nda; ?Ku?unu Viagra ile ?tt?r?yor? ba?l??? ile duyurulmu?.
  - AKP?li vekil Fehmi Uyan?k, se?im b?lgesinde Viagra isteyen se?menine 100 YTL vermi?.
  - ?ngiliz ordusuyla Irak?ta g?revli y?ksek r?tbeli askerlerin ki?isel iktidars?zl?k ?yk?s?, ?cretsiz Viagra da??t?m? ile sava?a konsantrasyonun kolayla?t?r?c?s? olarak haberle?tirilmi?.
  -Viagra ?rlanda?da da ?retilmeye ba?lay?nca ihracat? ?lkeyi ?aha kald?rm??.
  Sonunda anlad?m ki ?ehir efsanelerine en a??k konular?n ba??nda me?erse Viagra geliyormu?. ??rendim ki asl? Amerika?da sahtesi bizde daha bol; ekonomik geli?meyi ?rlanda?da asl?, bizde ise sahte ?retimi art?r?yor, ?talya?da atlar bizde ku?lar ve AK Parti?li se?menler daha ?ansl?; d?nyan?n ?at??ma b?lgelerinde i?gal halk?na kur?un ve komutanlar?n Viagra?s?, kimi ?lkelerde ayn? b?t?eden kar??lan?yor?
  ?imdi boykot ?nerilerini tartmak gerekiyor; Viagral? m?, Viagras?z m? olsun!.. ?lke erkeklerinin bilumum yat?l? okul ve k??lalarda bir ba?ka ?ehir efsanesi ??apa? ge?mi?te raz? oldu?unu tamam anlad?k ama; t?ketim toplumunun iktidar ayg?t?na d?n??t?r?lmesi s?recinde Kayserili ku? ?reticisi ?brahim O?nun iktidars?z kanaryalar? ve s?radaki muhabbet ku?lar? ile papa?anlar?n ne g?nah? var?.. ?lgili ku?lar bir boykot an?nda hep birlikte ?Viagra? diye ba?r???rsa, halleri(miz) nice olur? Sa? kalan ku?lar i?in i?inde ?? sessiz harf bar?nd?ran ?lin?? kelimesi fazlas?yla zor olmaz m?? ?imdilik kimi ordularda komutanlar?n konsantrasyonunu art?rd???na inan?lan ila?, yoklu?unda kimi kat?l?mc?larda boykota olan konsantrasyonu azaltmaz m?? ABD?ye kar?? G?ney Amerika yine imdad?m?za yeti?ecek mi? ?ilili bilim insanlar?n?n Karadul ?r?mce?inin zehrinden do?al Viagra yapmay? ba?ard?klar? haberi ilaca d?n??ebilecek mi? Ger?ekle?irse, ABD?nin f??k?ran ersuyumuzdaki pazar pay? azalacak m?? ?lac?n yo?un kullan?ld??? mahallerde kanalizasyonlara kar??an Viagra kullanm?? insan at?klar?, farelerde cinsel d?rt?y? art?rarak onlar? kullan?c?s? zenginlerin ba??na musallat eder mi?
  Ve mikro iktidar alanlar?n?n ekonomik profilini k???mseyenlere bir s?r: Ambalaj ve katk? maddelerinden soyutland???nda sadece bir kilo etken maddeden ?retilen ilac?n raflara olan ambalajl? yolculu?u, perakende sat??larda 180 bin YTL?yi ve al???lmad?k bir anlat?mla tonu 180 milyon YTL?yi ge?iyor. Anla??lan ABD sermayesi d?nyan?n ersuyuna d?n??en petrolden sonra bizim ersuyumuza da g?z?n? dikmi?. Mesele anla??lsa da kanaatimce d???m boykot ?a?r?s?nda gizli. Eczanelerden genelde ?Utanga? bir arkada??m i?in Viagra almak istiyorum? c?mlesi ile somutla?an ?lkemizin ruh halinin, ?s?z konusu vatan ise gerisi teferruatt?r? ?a?r?s?ndaki boykot?u mahalle bask?s?na boyun e?ece?ini hi? sanm?yorum. Siz ne dersiniz?
  ?la? k?vam?nda emir kipi

  Bilinci kapal? hastan?n ya?amla ?l?m aras?ndaki k?sa randevusunun kolayla?t?r?c?s?d?r kimi zaman kendi yak?nlar?. Ya?am?n son anlar?nda bedenler ?o?u kez onlar?n duygu ve davran??lar?ndaki anlam kaymalar?n?n ma?duru olurlar. Bir hayk?r??, s?ms?k? tutunmak, h??k?rmak ?z?nde ?l?m? kabullenmektir asl?nda; her ne kadar ?yeti?in? nidalar? koridorlar? inletse de... ??te o an hekim i?in emir kipi ile konu?mak, ila? niyetine ak?p giden bir ya?ama el uzatmak gibidir.
  Bilin? kayb? geli?ti?inde yeniden canland?rma ad?na birka? dakika zaman vard?r sa?l?k ?al??anlar? i?in. B?yle durumlarda fark etmeden aile bireyleri, merak ve kayg? g?lgesinde ?o?u kez merkeze kendilerini koyarlar. Buras?, yani hasta odas?n? bo?altmak, i?in en zor k?sm?d?r. Kibarl?k, odaya her an girmeye azimli kalabal?k ?zerinden eldeki birka? dakikan?n heba olmas?na yol a?abilir. ?imdi sizlere sormak isterim: Kritik bir anda odaya h?zla giren bir hekimden hangi c?mleyi duymak istersiniz? ?Hastan?z?n durumu olduk?a a??r, daha h?zl? hareket edebilmek ad?na odan?n d???nda bulunman?z ve ?a?r?lmad?k?a gelmemeniz gerekiyor, l?tfen sakin olun? mu, yoksa ?Herkes oday? bo?alts?n? m??.. E?er tercihiniz birinci c?mle ise koridorda bekletildi?iniz s?re i?inde hekim ve di?er sa?l?k ?al??anlar? aras?ndaki diyalogun ??yle seyretmesine de san?r?m itiraz?n?z olmayacakt?r:
  - Hem?ire Han?m l?tfen hastam?z?n damar yolunu a?ar m?s?n?z?
  - Anestezi uzman?na da haber verelim.
  - Biriniz hasta yak?nlar?na d??ar?da moral verseniz ne iyi olur.
  - L?tfen adrenalin ?eker misiniz vb...
  E?er ikinci yakla??m? tercih etseydiniz ?Damar yolunu a?, adrenalin ?ek, anestezisti ?a??r vb.? olacakt? kap?dan duydu?unuz. Aralar?ndaki fark sizin i?in nezaket anlam?na gelse de, ya?am?n k?y?s?ndaki hastan?z ad?na belki de bir ?mre bedeldir. Kullan?lan harf say?s?ndaki tasarruf elliye kar??n iki y?z ile zaman?n d?rt kat daha h?zl? kullan?m? anlam?na geliyor burada. ??te o an, yani ?l?mle ya?am aras?ndaki belki de son k?sa randevuda, sa?l?k ?al??anlar?n?n dilde emir kipini tercihleri bundand?r. Her ne kadar solu?u kesilmek ?zere olan bedende yak?nlar?n?n ?mr? olmasa da, s?zc?kleri uzatan hayk?r??lar?n? hekimin komuta d?nen k?sa ve net c?mleleri ile bulu?turmak, yard?mc? sa?l?k personeli i?in her zaman o kadar da kolay olmasa da!
  Dr. Zeki G?l
  www.evrensel.net