?Baz? oyuncularla yollar?m?z ayr?lacak?

Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, sezon ba??ndan bu yana beklentilerinin b?y?k oldu?u 7-8 oyuncudan gerekli verimi alamad?klar?n?, Be?ikta???n b?y?k hedeflerine katk?da bulunamayacak futbolcularla yollar?n? ay?racaklar?n? s?yledi.


Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, sezon ba??ndan bu yana beklentilerinin b?y?k oldu?u 7-8 oyuncudan gerekli verimi alamad?klar?n?, Be?ikta???n b?y?k hedeflerine katk?da bulunamayacak futbolcularla yollar?n? ay?racaklar?n? s?yledi.
Sa?lam, BJK Nevzat Demir Tesisleri?nde ger?ekle?tirilen antrenmandan sonra bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?.
Yurt d???nda izledikleri futbolcularla ilgili soruya Sa?lam, oyuncu bakt?klar? mevki konusunda bir a??klama yapmak istemedi?ini ifade ederek, ?Daha evvel de s?yledim. Sezon ba?? buraya geldi?imiz zaman beklentimizin b?y?k oldu?u en az 7-8 oyuncudan gereken verimi alamad?k. ?ok a??k ve net konu?uyorum. Dolay?s?yla bundan sonraki d?nemde de kendi hedeflerimiz, kendi anlay???m?z do?rultusunda bize ayak uyduramayan oyuncular aram?zda olmayacaklar. Bizim anlay???m?zda olmayan Be?ikta???n b?y?kl???n? anlayamam?? olan, b?y?k Be?ikta???n b?y?k hedeflerine katk?da bulunamayacak arkada?lar, bundan sonraki d?nemde bizimle beraber olmayacak? ?eklinde konu?tu. ?zledikleri oyuncular?n isimleri konusunda da ?u an kadrodaki oyuncular?n motivasyonunu bozmamak i?in a??klama yapmad?klar?n? kaydeden Sa?lam, devre aras?nda transfer yapacaklar?n? belirterek, ?unlar? kaydetti: ?Tabii ki devre aras?nda oyuncuya ihtiyac?m?z olacak. Be?ikta???n hedefleri do?rultusunda bize katk? sa?layaca??na inand???m?z oyuncular? almak istiyoruz. Bu y?nde aray??lar?m?z var. Devam da edecek.?
?Holosko?yu isteriz?
Be?ikta? Kul?b??n?n ?MKB?ye de kendisiyle ilgilendiklerini bildirdi?i V.Manisasporlu futbolcu Holosko?nun transfer ?al??mas?yla ilgili olarak, Sa?lam ?u de?erlendirmeyi yapt?: ?O konuda ?ok somut bir ad?m at?lmad? daha hen?z. Holosko be?endi?imiz bir oyuncu. Dolay?s?yla kadromuzda g?rmeyi isteriz.?
Kayserisporlu futbolcu Mehmet Topuz?un Be?ikta??a gelece?i y?n?ndeki haberlerin hat?rlat?lmas? ?zerine Sa?lam, Mehmet ve bunun yan?nda G?khan ?nal i?in teklif edilen rakamlar?n y?ksek oldu?unu vurgulayarak, ?G?khan ?nal ve Mehmet Topuz?un transferi i?in a??k?as? ?ok umutlu olam?yorum? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net