Evka-2?li 3 ?air

15-16 y?ld?r ?zmirliyim. ?lk y?l Alsancak?ta, sonra 10 y?l Kar??yaka?da, arkas?ndan da 4-4.5 y?ld?r ?i?li?nin Evka-2 semtinde oturuyorum.


15-16 y?ld?r ?zmirliyim. ?lk y?l Alsancak?ta, sonra 10 y?l Kar??yaka?da, arkas?ndan da 4-4.5 y?ld?r ?i?li?nin Evka-2 semtinde oturuyorum. ?i?li, Adana?n?n bereketli topraklar? gibi, ama pamuk yerine sanat?? yeti?iyor. Sinemac?s?ndan (Taylan ?zg?r), tiyatrocusuna (Mustafa G?k?ek), ?yk?c?s?nden (Cebrail S?r?c?) ?airine (Hidayet Karaku? vd.) dek bir ?ok sanat??... M?zisyenleri, ressamlar? saym?yorum. Onlar da ?ok say?da?
Evka-2, bir ??airler Mahallesi?? Bu mahallenin ?? sakini, ge?ti?imiz g?nlerde birbiri pe?i s?ra ?iir kitaplar?n? ??kard?lar?
E?ik
?rfan ?nal??n ilk kitab? ?E?ik?. Ben ilk kez Evka-2?de tan?d?m kendisini. ?zmir Yazarlar Platformu?nun (?YAP) etkinliklerinde saz?yla, sesiyle yer alm??t? ?rfan ?nal. O, ne olursa olsun ?YAP?? yaln?z b?rakmad?.
Ve sonunda bir g?n ilk kitab? ?E?ik?le kar??la?t?m. Bir ele?tirmen olmad???m i?in ??mgeler ??yleydi? ya da ?M?sralar? ??yle bir hava veriyordu? gibilerinden bir ?ey s?ylemeyece?im. Sadece be?endi?im ?iirlerinin aras?ndan, birinden bir b?l?m?n? yazmakla yetinece?im. ?Destan?m?z??n bir yerinde ??yle diyor ?rfan ?nal:
?Bir c?gara yakars?n / parmaklar?m? yakars?n / bir c?gara yakars?n / amerikan / y?re?imi yakars?n / bir c?gara da ben yakar?m / yerli / i?te o zaman / her ?ey alt ?st olur / ??ker ekonomi...?
?lke ve Ekmek
15-16 y?ll?k dostum As?m G?nen. ?nceleri de biliyordum ad?n?, ?iirlerini. Ama birebir tan??mam?z, ben ?zmir?e g?? ettikten sonra oldu. As?m G?nen, tam bir ?halk adam??yd?. ?yle, ?Ay hocam, ne g?zel ?iir okudunuz, imgelerdeki vurgular?n?z bir harikayd?? denilen y?ksek sosyete (high society) toplant?lar?nda boy g?stermezdi. Onun gitti?i, ?iir okudu?u yerler direni??i emek?ilerin ya da gecekondu sakinlerinin yan?yd?. Y?llar ?nce, ?zmir?deki S?merbank i??ilerini hi? yaln?z b?rakmad? As?m G?nen. Ne zaman ben de kat?ld?ysam S?merbank emek?ilerinin toplant?s?na, As?m G?nen de oradayd?. Ya ?iir okuyordu ya da T?rkiye?yi konu?uyordu.
??te, ??lke ve Ekmek?te S?merbank i??ilerine adad??? ?Omuz Omuza? ?iirinin giri?i ??yle: ??ki g?n?l aras?nda / mesafeler konu?tuk?a sustu i?ten at?lan / iki g?n?l aras?nda / mesafeler sustuk?a bal akt? al?nlardan / y?z?nde a?l?k y?re?inde g?l tutanlar?n / ?pt?m g?zya?lar?ndan ?pt?m ?pt?m / en saf ayarda a?lad???m da orda / orda en saf ayarda g?ld?m / eti etimden par?a par?a gidenin / a?ulanm?? g?zlerle bakt?m ard?ndan.?
Bir Nehir Damlas?
Sad?k Aytekin?in ilk kitab?n?, ilk ?iirlerini okuyal? birka? y?l oldu. Sevgili G?ng?r Gen?ay??n Ger?ek Sanat Yay?nlar??nda ??km??t?. Ve ?imdi ?Bir Nehir Damlas?? ba?l?kl? ikinci ?iir kitab?yla geliyor g?ndeme.
Zaten seviyordum ?iirlerini, ama bu kitab?ndaki ?iirlerini daha bir sevdim. ?Demeye Kalmadan? ba?l?kl? ?iirinin ilk b?l?m?n? al?yorum: ?Hani yolda y?r?rken, / dururken ya da / ya da otururken / okur ya da yazarken / kesilirse beynin ve y?re?inin ak?m? / geride ne kald? demeye de / kalmadan yani / b?ylesi / yak???k gelir mi kavgadaki adama / diye sormadan / h?km?n? icra ederse hayat?n yasas?, / ?lmede-do?mada, devinimde ak?p-giderken / t?mden ve tamamen ve hoyrat?a / hakim olmasa da irademize / yine de kar?? koyacak g?c? olmaz insan?n.?
Bu kitap ?zerinde fazla durmak istemiyorum. Nas?l olsa ?iirden anlayanlar, T?rkiye?yi tan?yanlar, toplumu bilenler d???ncelerini belirtecekler.
Ben, hemen hemen 2 ay ?ncesine d?nmek istiyorum. Yaln?z ?nceden s?yleyeyim, ben biraz duygusal?md?r. G?zel bir ?i?ek g?r?rsem, koklar?m; g?zel bir k?z g?r?rsem, seyrederim; g?zel bir ?iir ya da yaz? okursam, d???n?r?m; g?zel bir foto?raf g?r?rsem, ge?mi?e, an?lar?ma d?nerim. Ve di?er bir?ok ?ey? Onun i?in duygusall???m? ele?tirmeyin, ??nk? ?ben insan?m??
??te 2 ay ?nce, sa??na-soluna iki foto?raf?n konuldu?u bir ?iirini okudum Sad?k Aytekin?in. Sad?k Aytekin?in belirtti?ine g?re o dizeler, H?seyin Cahit K?rm?z?g?l??n ?Ayn?yla Beyan??ndan yararlan?larak yaz?lm??. Ve ?iirin ad?: ?Onlar? G?rd?m? (Evrensel Gazetesi, 24.9.2007)? Dedim ya, ben duygusal?md?r diye. ?Onlar? G?rd?m? ?.Ayd?n ve M.K?l?n?aslan??n an?s?na yaz?lm??. Sa??nda ve solunda ?.Ayd?n?la M.K?l?n?aslan??n foto?raflar? var. ?ylesine ?anlaml?? foto?raflar ki. Bakt???n?z zaman ortak bir taraf g?r?yorsunuz. Varsa o tarihli Evrensel elinizde, bak?n o iki foto?raftaki g?zlere, y?z hatlar?na, ?foto?raf hareketlili?i?ne, bak??lara, hatta ellerin duru?una. Evet k?zmay?n, duygusal?m belki de, ama ?er?evelenecek bir gazete k??esi bu? ??te benim y?llard?r demek istedi?im bu, anmalar konusunda, s?rekli an?msatmalar ?zerine?
?Onlar? G?rd?m?den birka? al?nt? yapmak istiyorum. Bir nehir damlas? de?il, bir umman, tabii bence..
?Onlar? g?rd?m, ???t?ler / ellerinde ekmek, domates, peynir / Pendik?te, Tuzla ?nlerinde, / Kroman ?elik yan?nda / ba?da? kurup topra??n ba?r?na / pay ettiler karde??e / ekme?i, domatesin al?n? / ve peynirin ak?n?.
(..) Onlar? g?rd?m, ???t?ler / Emin?n??nde, ?sk?dar?da, Be?ikta??ta / ?ay i?tiler Ye?il Kahve?de.
(..) Onlar? g?rd?m, be??tiler / gelece?i kuruyorlard? belli.
(..) Onlar? g?rd?m, ?oktular / dingin bak??lar? ???k ???k / y?zleri, binleri konu?uyorlard?.
(..) Onlar? g?rd?m, ?oktular.
(..) Onlar? g?rd?m, bir eksik de?illerdi.?
Eline, kalemine, diline sa?l?k Sad?k Aytekin. Ve selam olsun ?.Ayd?n, M.K?l?n?aslan?a, sayg?n / unutulmaz dostlara?
Not: A.G?nen ve S.Aytekin?in kitaplar? Evrensel Bas?m Yay?n?dan, ?.?nal??n kitab? Diclem Sahaf Yay?nlar??ndan ??km??t?r?
B?lent Habora
www.evrensel.net