Grev Da Vinci ?ifresi?ni de vurdu!

Amerika Birle?ik Devletleri?nde sinema yazarlar?n?n iki hafta ?nce ba?latt??? grevin beyaz perdedeki ilk kurban?, Da Vinci ?ifresi?nin devam? olarak ?ekilecek film oldu.


Amerika Birle?ik Devletleri?nde sinema yazarlar?n?n iki hafta ?nce ba?latt??? grevin beyaz perdedeki ilk kurban?, Da Vinci ?ifresi?nin devam? olarak ?ekilecek film oldu.
Yap?mc? ?irket Columbia Pictures, Dan Brown??n roman?ndan uyarlanacak Melekler ve ?eytanlar??n senaryosunun daha fazla ?al??ma gerektirdi?ini bildirdi. Dizideki ikinci film olan ve Da Vinci ?ifresi?nin ?ncesinde meydana gelen olaylar? anlatan Melekler ve ?eytanlar, gelecek y?l?n sonlar?nda g?sterime girecekti. Ancak ?imdi May?s 2009?dan ?nce haz?r olmas? beklenmiyor.
Hollywood ?irketleri i?in ?al??anlar, filmlerinin DVD ve internet sat??lar?ndan ald?klar? pay konusunda yap?mc? ?irketlerle anla?amayarak greve gitmi?ti. Taraflar 26 Kas?m?da pazarl?klara yeniden ba?layacak.
Melekler ve ?eytanlar??n senaristi Akiva Goldman, Oscar ?d?ll? bir yazar. Amerikan Yazarlar Birli?i?nin di?er 12 bin ?yesi gibi Goldman??n da grev s?resince senaryo yazmas? ya da bitmi? senaryolara r?tu? yapmas? yasak.
Bug?ne dek grevden en ?ok David Letterman?la Late Night Show gibi televizyon programlar? etkilenmi?ti. Bu t?r programlardan baz?lar? yay?ndan kalkm??, ?ovun y?ld?zlar? New York?ta ?zel canl? ?ovlar d?zenleyerek gelirini ?al??anlara ba???lam??t?.
Melekler ve ?eytanlar?da ba?rol? Tom Hanks?in oynayaca?? bildiriliyor. Y?netmense yine Ron Howard olacak. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net