L?bnan se?imlere kilitlendi

L?bnan parlamentosu bug?n, yeni cumhurba?kan?n? belirlemek ?zere d?rd?nc? kez toplanmaya ?al??acak.


L?bnan parlamentosu bug?n, yeni cumhurba?kan?n? belirlemek ?zere d?rd?nc? kez toplanmaya ?al??acak. Cumhurba?kanl??? se?iminin bug?ne de?in ?? kez ertelendi?i ?lkede, ABD yanl?s? iktidar ile Hizbullah ve m?ttefiklerinin ba??n? ?ekti?i muhalefet, d?n ??le saatlerinde hen?z uzla?maya varamam??t?.
BM, ?talya ve Fransa?n?n ba??n? ?ekti?i uluslararas? ?arabulucular??n giri?imi de sonu? verebilmi? de?il. Muhalefet, uzla?? ?nerilerine Beyrut?tan olumlu yan?t alam?yor. ABD yanl?s? Beyrut h?k?metinin, Suriye yanl?s? olmakla itham etti?i halihaz?rdaki Cumhurba?kan? Emil Lahud?un g?rev s?resi ise bu cuma doluyor.
Derinle?en kutupla?ma
G?zlemciler, iki yaz ?nceki ?srail i?gal giri?iminden bu yana, siyasi istikrars?zl?ktan bir t?rl? kurtulamayan L?bnan?da birbirine ?rakip? iki h?k?metin kurulmas?ndan endi?e ediyor.
?lkenin, 1975-90 y?llar? aras?ndaki i? sava?tan bu yana ge?irdi?i en b?y?k krizi ya?ad???n? belirten g?zlemciler, son siyasi krizin ?lkedeki kutupla?may? keskinle?tirmesinden endi?e edildi?ini belirtiyor.
Uluslararas? ajans ve gazetelerde yer alan haberlerde, 1975 ?? Sava?? hat?rlat?larak, ?felaket senaryolar?? yaz?l?yor. Haberlerde, ??lkenin yeniden i? sava??n ortas?na d??ebilece?i? yorumlar?na yer verilirken, taraflar?n ?askeri haz?rl?k? i?erisinde olduklar?na ili?kin iddialarda da bulunuluyor.
L?bnan anayasas?na g?re cumhurba?kan? koltu?u ?lkedeki H?ristiyan Marunilere ait.
Hizbullah ve m?ttefiklerinin ba??n? ?ekti?i muhalefet se?imlerde, eski General Michel Auon?u aday g?sterirken, Fuad Sinyora ba?bakanl???ndaki Beyrut?un ise iki aday? bulunuyor: Milletvekili Boutros Harb ile eski Milletvekili Nasib Lahud. Cumhurba?kanl??? se?imlerinde Maruni liderlerin kar?? kar??ya gelmesi, H?ristiyanlar aras?nda da yeni bir kutupla?maya i?aret ediyor. Maruni Patrik Nasrallah Sfeir?in, taraflar? uzla?t?rma gayretleri de yetersiz kald?.
Yeter say?s? ikilemi
?te yandan bug?n yap?lmas? beklenen cumhurba?kanl??? se?imlerinin 4. turundan yine sonu? al?namamas? halinde, h?k?met ile muhalefetin ?kendi planlar?? bulunuyor.
Buna g?re ABD destekli Fuad Sinyora ba?kanl???ndaki h?k?met ve h?k?met yanl?s? 14 Mart Hareketi, ?yeni cumhurba?kan?n?, tek ba??na belirleyece?i? tehdidinde bulunuyor. 14 Mart Hareketi, Sinyora h?k?metinin, anayasada belirtildi?inin aksine ???te iki ?o?unluk g?zetmeden yeni cumhurba?kan?n? belirleyebilece?ini? savunuyor. Buna g?re ?h?k?met bug?n, ?ye milletvekillerine yeni cumhurba?kan?n? belirleme ?a?r?s?? yapabilir.
Meclis?te az bir farkla ?o?unlu?u olu?turan 14 Mart Hareketi?nin plan?na g?re se?imler de, parlamento d???nda d?zenlenecek. Zira, L?bnan meclisini yeni cumhurba?kan?n? belirlemek ?zere toplanmaya ?a??rmas? gereken isim; meclis ba?kan? ve ayn? zamanda muhalefetin ?nde gelen isimlerinden biri olan ?ii Emel Hareketi lideri Nebih Berri.
14 Mart Hareketi?nin, ?mutlak ?o?unluk aramadan yeni reisi belirleme plan??n?n ate?li savunular? aras?nda Suriye kar??t? D?rzi lider Velid Canbolat da var.
Me?ruluk vurgusu
Hizbullah ile m?ttefiklerinin ba??n? ?ekti?i muhalefet ise s?zc?l???n? suikasta kurban giden eski L?bnan ba?bakanlar?ndan Refik Hariri?nin o?lu Saad Hariri?nin yapt??? 14 Mart Hareketi?nin, anayasaya ayk?r? plan?n? ?darbe ile e? de?er? olarak nitelendiriyor. Bu plana kar?? eylemlere, ?g?lge? h?k?met, ?sivil? itaatsizlik ve kamu binalar?n?n i?gal edilmesiyle yan?t verece?ini belirtiyor.
Sinyora h?k?metinin, ge?en sene ?ii bakanlar?n kabineden ayr?lmas?ndan bu yana ?me?rulu?unu? yitirmi? oldu?unu belirten muhalefet, bu nedenle Beyrut?un mutlak ?o?unluk aramadan, yeni L?bnan cumhurba?kan?n? belirlemesi plan?n?n temelsiz oldu?unu belirtiyor.
Di?er taraftan 14 Mart Hareketi?nin planlar?na kar??, Hizbullah??n krizin a??lmas? i?in getirdi?i ?neriler aras?nda, ?yeni reisi halk?n se?mesi? teklifi de yer al?yor.
L?bnan meclisinin cumhurba?kanl??? se?iminin 4. turunda da yeni ismi belirleyememesi durumunda, se?imin halka b?rak?lmas? gerekti?ini savunan Hizbullah, ABD destekli h?k?metin, ancak ?ABD yanl?s? bir reis? se?ilebilece?ini vurguluyor. Hizbullah, Amerikanc? bir cumhurba?kan?n?n, ??srail?in ekme?ine ya? s?rece?ini, direni?i silahs?zland?raca??n? ve L?bnan?? savunmas?z b?rakaca??n?? vurguluyor.
Rakip h?k?metler
4. turun da ba?ar?s?zl?k ile sonu?lanmas? halinde ortaya at?lan bir ba?ka senaryo ise g?rev s?resi bu cuma sona eren Cumhurba?kan? Emil Lahud?un, koltu?unu terk etmeden ?lkede ABD destekli Beyrut?a kar?? ikinci bir h?k?met atamas? da yer al?yor. Bu durumda, L?bnan?da ?rakip? iki h?k?metin bulunmas? tehlikesi bulunuyor.
Lahud?a yak?n kaynaklar, Cumhurba?kan??n?n ikinci h?k?metin ba??na Genelkurmay Ba?kan? Michel S?leyman?? atayabilece?ini ifade ederken, Hizbullah ise isim konusunda bir a??klama yapmamakla birlikte, plana destek veriyor.
Ge?en g?nlerde yapt??? a??klamada Lahud?u, ?krizin, 4. tur se?imleriyle de a??lamamas? durumunda gerekli ad?mlar? atmaya? ?a??ran Hizbullah lideri S. Hasan Nasrallah, Lahud?un gerekirse ?g?lge? h?k?met atayabilece?ini de s?ylemi?ti.
14 Mart ise b?yle bir ad?m?n anayasal olmayaca??n? savunuyor. (DI? HABERLER)
Ordu teyakkuz halinde

L?bnan?da yeni cumhurba?kan? se?imindeki kriz, uluslararas? medyada ise ?felaket senaryolar?? e?li?inde duyuruluyor. Rakip taraflar?n birbirlerine yapt?klar?, ?silahlanma? ve ?yanda?lar?na askeri e?itim verme? su?lamalar?ndan hareketle, ?lkedeki durum ?i? sava??n ayak sesleri? olarak yorumlan?yor.
BM, L?bnan??n ?dibi olmayan ?ukurun kenar?nda oldu?u? uyar?s?nda bulunurken, yerel gazetelerde ise ?rakip taraflar?n askeri tatbikat yapt?klar?na? ili?kin iddialar yer al?yor. L?bnan h?k?metine yak?nl???yla bilinen El M?stakbel?in ge?en haftaki haberinde, 14 Mart Hareketi?nin Bat? Beyrut?ta tatbikat yapt??? iddia edilmi?ti. Habere g?re ??rd?n?de e?itilmi? olan 400 silahl? adam?n, Bat? Beyrut?ta askeri manevralarda bulundu?u? ileri s?r?lm??t?.
Di?er baz? yerel gazetelerde de yer alan bu iddialar ?zerine L?bnan ordusu ise teyakkuz haline ge?ti. Muhalefete yak?n El Ekber gazetesinin haberine g?re muhalif gruplar aras?nda y?kselen tansiyon ?zerine se?imler s?ras?nda d?zen ve istikrar? koruma karar? alan ordu, bug?n ?zellikle G?ney Beyrut?taki mevzilerini sa?lamla?t?racak. Ordunun y???nak yapaca?? b?lgeler aras?nda, ge?en aylarda El Kaide ile ili?kili oldu?u s?ylenen Fetih El ?slam ile ordu aras?nda ?iddetli ?at??malar?n ya?and??? Nahr El Bared M?lteci Kamp? da bulunuyor. (DI? HABERLER)
Bug?ne nas?l gelindi?

Siyasi ve etnik yap?s? nedeniyle ?k???k Ortado?u? diye nitelendirilebilecek L?bnan?da bug?nk? politik istikrars?zl???n temelleri, Suriye kar??t? eski Ba?bakan Refik Hariri?nin 14 ?ubat 2005 g?n? ?ld?r?lmesine de?in uzan?yor. Hariri suikast?n?n ard?ndan ?lkedeki baz? ?nemli geli?meler ??yle s?ralanabilir:

26 Nisan: Hariri suikast?yla ba?layan Suriye?nin L?bnan?daki askeri varl??? tart??mas?, son Suriye askerinin ABD ve Bat? bask?s?yla ?ekilmesinin ard?ndan son buldu.
19 Haziran: L?bnan genel se?imleri, ABD destekli 14 Mart Hareketi?nin ?zaferi? ile sonu?land?.
20 Ekim: BM, Hariri suikast? nedeniyle ?am ve L?bnan?daki m?ttefiklerini su?lad?.
12 Temmuz: Hizbullah, ?Filistin ile dayan??ma? i?in iki ?srail i?gal askerini ka??rd?. Bu, 1200 ki?inin ?l?m?ne neden olan 34 g?nl?k sava??n ba?lang?c? oldu.
11 Kas?m: Hizbullah ve m?ttefiki Emel ?yesi 5 ?ii bakan h?k?metten ?ekildi.
1 Aral?k: Hizbullah ile m?ttefiklerinin, Fuad Sinyora y?netimini protesto eden uzun soluklu eylemleri patlak verdi. ?lke, tarihinin en b?y?k eylemlerine sahne oldu.
2 Eyl?l: Nahr El Bared M?lteci Kamp??ndaki ?at??malar, L?bnan ordusunun Fetih El ?slam?? ?bozguna? u?ratmas?yla sonland?.
10 Kas?m: Meclis, cumhurba?kanl??? se?imini 12 Kas?m?dan 21 Kas?m?a erteledi. Bu, ???nc? erteleme oldu.
* L?bnan?da Hariri suikast?n? takiben, aralar?nda Falanjist Parti lideri Pierre Cemayel gibi isimlerin de bulundu?u en az 8 siyasi isim ya da gazeteci ?ld?r?ld?. Her suikast?n ard?ndan ABD ve L?bnan?daki m?ttefikleri, ?am?? i?aret etti, Suriye ise bu iddialar? kesin bir dille yalanlad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net