Bat?, Kosova?ya yeni y?lda ba??ms?zl?k ?ng?r?yor

AB ve ABD?nin, Kosova?ya yeni y?lda ?tek tarafl? ba??ms?zl???n? tan?ma? vaadinde bulundu?u iddia edildi.


AB ve ABD?nin, Kosova?ya yeni y?lda ?tek tarafl? ba??ms?zl???n? tan?ma? vaadinde bulundu?u iddia edildi.
1999?dan bu yana fiilen BM denetiminde bulunan iki milyon n?fuslu Kosova?da hafta sonu yap?lan se?imlerden ?Kosova Kurtulu? Ordusu? (U?K) eski lideri Ha?im Ta?i?nin zaferle ??kmas?n?n ard?ndan b?lgede daha da artan ?ayr?l?k gerilimini?, Kosova?ya yeni y?lda ba??ms?zl?k ilan? vaadiyle ?hafifletmeye? ?al??an AB ve ABD?ye, Kosova?n?n ba??ms?zl???na kesinlikle kar?? ??kan S?rbistan, Kosova?n?n olas? ba??ms?zl?k ilan?n?, Bosna?daki S?rplar?n ayr?l???n?n izleyece?i uyar?s? ile yan?t veriyor.
Taraflar, Kosova?n?n kaderini belirlemeye y?nelik g?r??melerde sonuca varmak i?in s?renin 10 Aral?k?ta dolmas?ndan ?nceki son toplant?lar? i?in d?n Br?ksel?de bulu?urken, ABD ile AB?nin ba??ms?zl?k plan?na kar?? Rusya?n?n Belgrat?a deste?i ise s?rd?. D?n Br?ksel?de ba?layan Kosova m?zakerelerini, gelecek hafta Viyana oturumlar? takip edecek. Bu toplant?n?n ard?ndan da taraflar, BM G?venlik Konseyi?ne 10 Aral?k?ta raporlar?n? sunacak.
Tarih bile verildi
?ngiliz medyas?nda yer alan haberlere g?re ABD ve AB, Kosova?n?n ayr?l?k tehdidinde bulunan Arnavut liderlerini, ?yeni y?lda ba??ms?zl??? tan?ma vaadi? ile yat??t?r?yor. The Guardian, BM ve AB yetkililerine dayand?rd??? haberinde, ?ABD ve AB?nin ana g??leri, Kosova?daki krizin acil tek tarafl? ba??ms?zl?k ilan? y?n?n? de?i?tirecek.
Ba??ms?zl??a kar?? ??kan S?rbistan ve Rusya ile anla?mazl??? ??zme olas?l???n? riske atarak AB ve ABD, Kosoval? Arnavut liderlere ba??ms?zl??? tan?ma g?vencesi verecek.
BM ve AB?nin b?lgedeki yetkililerine g?re bu olay, ocak ay?nda olacak? ifadelerini kulland?.
Gazete, Kosova?n?n ba??ms?zl???n? ?imdiden tan?d??? iddia edilen Almanya?n?n Kosova m?zakerelerine AB ad?na ba?kanl?k eden diplomat? Wolfgang Ischinger?in, ?100 g?n i?inde, Kosova?n?n stat?s? konusundaki d?ng?y? k?rmak i?in gayet insan? bir se?enek ortaya ataca??z? dedi?ini de belirtti.
AB orta yol ar?yor
Guardian, Kosova?n?n ba??ms?zl??? konusunda AB i?inde de ?ayr?l?klar? oldu?unu belirtirken, AB d??i?leri bakanlar? ise d?n, Kosova?y?, S?rbistan?dan ba??ms?zl???n? tek tarafl? olarak ilan etmeme konusunda uyard?. Ancak ABD?nin, AB?ye Kosova konusunda b?y?k bask? uygulad???n? belirten Guardian ise Alman diplomat Ischinger?in, ??lerleyen aylarda b?y?k bir AB uzla??s?na tan?k olaca??z. AB bug?ne kadar s?r?c? mahalinde de?il, yolcu koltu?unda oturmu?tu. Ama Troyka s?reci AB?ye Kosova konusunda, yeni bir sahiplik ve sorumluluk duygusu verdi? dedi?ini aktard?.
?Ta?i, ABD?nin s?z?nden ??kmaz?
?te yandan ge?en haftaki se?imlerin galibi, eski Arnavut komutan Ha?im Ta?i?nin ise ABD?nin ?s?z?nden ??kmad???n? aktaran Guardian, Kosova?daki bir BM yetkilisinin, ?Ta?i bug?n ?ok g??l? bir pozisyona sahip, ama ABD ve AB?nin ana g??leri onay vermeden hi?bir ?ey yapamaz. Amerikal?lar? ?ok dikkatli dinliyor ve onlar da (ba??ms?zl?k ilan? i?in) ocak ay? i?in tarih veriyor? ifadelerine yer verdi.
Ha?im Ta?i, 10 Aral?k?tan sonra uluslararas? toplum, BM?nin vaat etti?i ba??ms?zl?k i?in ad?m atmazsa, kendilerinin tek tarafl? olarak ba??ms?zl?k ilan edece?ini a??klam??t?.
Bosna kart?
Di?er taraftan Belgrat y?netiminin ise art?k giderek kesinle?meye ba?layan Kosova?n?n ba??ms?zl?k ilan?na kar?? Bosna?daki S?rp kart?n? oynamaya haz?rland??? ifade ediliyor. Yine Guardian?da yer alan habere g?re Kosova?n?n ba??ms?zl???n?, Bosna?daki S?rplar?n ayr?l??? izleyecek. Bu nedenle Belgrat, eski Yugoslavya Federasyonu topraklar?nda ?topyek?n ve yeni bir b?l?nme? uyar?s?nda bulunuyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net