?NSAN VE SPOR

 • Sporumuzun belli bir felsefesi yok.


  Sporumuzun belli bir felsefesi yok. Haliyle de ortaya konu? y?ntemi de yok. Cahil k?yl? tarz?yla i?lerimizi halletmeye ?al???yor, bir de sanki ?ok iyi yapacakm???z gibi ate?le sar?ld???m?z i?leri y?z?m?ze g?z?m?ze bula?t?r?yoruz.
  Son ?rnek S?reyya Ayhan. Bu ?rnek ki ?lke spor k?lt?r?m?z?n ne halde oldu?unu apa??k g?steriyor. Bir insan haydi bir kez doping yapt? ve yakaland?. Bunu ikinci kez yapman?n ya da ger?ekten bir komploya kurban gitmemi?lerse, b?ylesine ucuz cahillik sergilemenin nas?l bir a??klamas? olabilir.
  Zaten bu konu daha ba?lang?c?nda temelsiz ve e?retiydi. Antren?r eti?ine uymayan ve sportmenlik ruhunu ortadan kald?ran bir bi?imde ba?layan bu sporcu-antren?r evlili?i, spor k?lt?r?m?z ve felsefemiz hakk?nda da trajik veriler sunmu?tu. Bug?n gelinen s?re?, tarifi olanaks?z bir cahillik ve gericiliktir.
  Bu cahillik elbette antren?rlerin, sporcular?n, y?neticilerin de?il. Bu cahillik, ?lkeyi y?netiyoruz diye ortaya ??kanlar?n ac?mas?zl???d?r. Gen?li?ine spor yapt?rmaktan aciz, okullara sporu uygulatan y?ntemler geli?tiremeyen bir devlet ciddi d?zeyde sorgulanmal?d?r. Bir?ok bran? i?levini yerine getirmekten aciz bir federasyona sahipken ve b?rak?n bu i?e maddi destek olmay? aksine kul?plerden para kazanan bir anlay?? varken sporda kat?l?m? beklemek olanaks?z zaten.
  Futbolda amat?rl??? adeta ?ld?ren bir uygulama olan sporcu transferi harac?, ?imdi hentbolda da uygulanmaya koydu. Transfer ?creti 500 TL. Ka? ilde ka? hentbol kul?b? var ki ?imdi bunlar?n s?rt?ndan hara? toplan?yor. En pop?ler bran? olan futbolda bile kul?pler tek tek kapan?rken salon sporlar?ndaki durum daha i?ler ac?s?. Milyon dolarlar d?nen futbol piyasas?nda s?cak para beklentisiyle ellerini ovu?turan elit kesimler y?z?nden a?a??da amat?rler kan a?lamay? s?rd?r?yor.
  Yani gen?li?in spora kat?lmamas? i?in her ?ey yap?lmakta. Spora kat?lanlar da s?n?rs?z cahilli?ini kolayca sergilemektedir. Federasyon ad? verilen yetkililer de spor ?zerinden sporcuyu ve y?neticiyi s?m?rmekte ve ba?ta bu kurum sporun geli?ip yayg?nla?mas?na b?y?k engeller ??karmaktad?r?
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net