ROJEV

 • Kapat?lan onca parti ?rne?i varken bu defa hedefe DTP?yi koymak neyi ??zecek?K?rt sorunu, bir halk?n demokratik hak ve ?zg?rl?kleri sorunu, bir ?lkenin demokratikle?me sorunlar?, parti kapatma, yasak ve bask?larla nas?l ??z?lecek.


  Kapat?lan onca parti ?rne?i varken bu defa hedefe DTP?yi koymak neyi ??zecek?
  K?rt sorunu, bir halk?n demokratik hak ve ?zg?rl?kleri sorunu, bir ?lkenin demokratikle?me sorunlar?, parti kapatma, yasak ve bask?larla nas?l ??z?lecek.
  Bilineni bir kez daha denemek hangi sorunu ??zecektir?
  K?rt sorununu demokratik yolla ??zmek i?in DTP?nin varl???n?, DTP?nin Meclis?teki temsiliyetini, onun ?neri ve uyar?lar?n? ?nemsemek, diyalog yolunu a?mak, PKK?nin diyalog i?in beklentilerine bu yolla olanak yaratmak yerine yasak ve bask?lardan, kapatma ve lin?ten medet ummak neyi ??zecektir, kimin i?ine yarayacakt?r?
  S?ren ?at??malar?, akan kan? durdurmak i?in sorumluluk duymak, d???nmek ve ??z?m yollar? bulmak yerine, gerilim ve ?at??ma politikalar?nda ?srar etmek, yasaklarla, bask? ve lin? giri?imleriyle me?gul olmak T?rkiye?ye T?rklere ve K?rtlere ne sa?layacakt?r.
  Bu tutumun T?rkiye halk?na ne faydas? olacakt?r. K?rt sorununun ??z?m?ne hangi katk?y? sunacakt?r.
  T?rkiye halk? AKP?ye onca oyu ve deste?i kan ve ?iddet arts?n, bask? ve yasaklar birbirini izlesin, s?n?r i?inde ve d???nda operasyonlar yap?ls?n, evlatlar?m?z ?at??malarda hayatlar?n? kaybetsin, partiler kapat?ls?n, halk?n se?ti?i milletvekilleri hedefe konulsun diye mi verdi?
  Ya?ananlardan, maddi ve manevi kay?plardan, kapat?lan parti deneylerinden, DEP?li milletvekillerinin dokunulmazl???n? kald?r?p 10 y?l hapis yat?rmaktan ??kar?lan ders bu mudur?
  MHP?nin, CHP?nin, TBMM?nin ya?ananlardan ??kard??? sonu? bu mudur?
  AKP h?k?meti bula bula d?n?n ?amurlu yollar?na koyulmay? m? buldu?
  Ak?l, izan bunun neresinde!
  Denenende ?srar etmek, bask? ve ?iddeti tek yol olarak benimsemek bir maharet de?ildir. Bilineni tekrarlamak hi?bir i?e yaramayacakt?r.
  Silaha ve ?iddete teslim olmak, askeri y?ntemi tek ??kar yol saymak ??z?m de?il. Generallerin diliyle de?il, analar?n diliyle konu?mak ve analar?n y?re?iyle soruna yakla?mak gerekiyor.
  Ya?ananlardan ders ??kar?p, sorunlar?n demokratik ??z?m? i?in bir yol aralamak, farkl? bir ?ey yapmak, bir ??k?? yolu denemek, bar??a bir ?ans tan?mak, mevcut olanaklar? K?rt sorununun ??z?m? i?in de?erlendirmek gerekiyor.
  T?rkiye halk?n?n beklentisi de bu y?ndedir.
  Parti kapatmakla K?rt sorunu ??z?lemez. Parti kapatmakla bir yere var?lamayaca??n?n en somut g?stergesi ya?ad?klar?m?zd?r. ?rtica gerek?esiyle kapat?lan bir partinin ?k?llerinden do?an? AKP?nin mevcudiyeti parti kapatman?n bo? bir u?ra? oldu?unu g?stermeye yeter.
  Ayr?ca DTP?nin kapat?lmas? i?in harekete ge?irilen mekanizmalar?n, ayn? zamanda bug?n kendisini g?vende hissedenlerin yar?n bu mekanizmalar?n hedefi olacaklar?n? da g?stermiyor mu? Emekli generallerin d???ncelerini ifade etmeleri kar??s?nda harekete ge?en mekanizmalar bunun canl? kan?t? de?il mi?
  Bir d?nemin cunta lideri, bir d?nemin ?ah?, padi?ah?, ?ast???m ast?k, kesti?im kestik? diyeni, yasalar, anayasa haz?rlatan Kenan Evren?i bile bug?n ma?dur olabiliyorsa, var?n gerisini siz d???n?n!
  Kenan Evren?in ?K?rt yoktur demekle, K?rt?eyi yasaklamakla yanl?? yapt?k? demesi kar??s?nda harekete ge?en mekanizmalar, e?er bug?n gere?i yap?lmazsa yar?n bunu kullananlar?n aya??na da dolanacakt?r.
  Demokrasinin olmad???, d???nce, ifade ve ?rg?tlenme ?zg?rl???n?n olmad??? yerde, g?? ve iktidar kimin elindeyse g?n onun, devran onun olacaksa, g?n d?ner, devren d?ner!
  K?rtlerden s?z eden, K?rtleri bir halk olarak kabul eden, K?rt halk?n?n demokratik hak ve ?zg?rl?klerinden s?z eden partilerin kapat?lmas? bug?ne kadar oldu?u gibi bug?nden sonra da bir i?e yaramayacakt?r.
  Bunu anlamak i?in d?n?p ge?mi?e bakmak yeterlidir.
  K?rt sorunu gerek?e g?sterilerek kapat?lan dergiler, gazeteler, dernekler bir yana, ayn? gerek?eyle kapat?lan bir?ok parti var. ?stelik bunlar? yak?n tarihimizde ya?ad?k.
  1971?de T?P?ten ba?layan ve 1980 TEP, 1991 TBKP, 1992 SP, 1993 HEP, 1993 ?ZDEP, 1993 STP, 1994 DEP, 1997 EP, 1999 DKP, 2003 HADEP?e kadar s?ren parti kapatma s?reci ya?and?. Parti kapatmalar T?rkiye?yi d?nya aleme rezil etti! Ayr?ca T?rkiye, kapat?lan her parti i?in y?kl? tazminatlar ?demeye de mahkum oldu.
  Kimileri, d?nya aleme rezil olmamak i?in DTP?yi kapatmak yerine izole etmekten, y?neticilerinin ve bu partinin milletvekillerinin cezaland?r?lmas?n? ?nermektedir. Bu da onlar?n rezaleti olsa gerek.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net