?nsandan b?y?k deniz akrebi fosili bulundu

Almanya?da, bir deniz akrebine ait k?ska? fosilinin bulunmas?, deniz akrebinin insandan daha b?y?k boya ula?abilece?ini ortaya koydu


Almanya?da, bir deniz akrebine ait k?ska? fosilinin bulunmas?, deniz akrebinin insandan daha b?y?k boya ula?abilece?ini ortaya koydu.
Bir ?ngiliz dergisinde yay?mlanan makalede, Pr?m kenti yak?nlar?nda 390 milyon y?ll?k oldu?u san?lan bir kayal?kta bulunan bu fosilin, o d?nemde de san?ld???ndan ?ok daha b?y?k boylarda ?r?mcekler, b?cekler ya da yenge?lerin var oldu?unu d???nd?rd??? belirtildi. Bulunan k?ska? fosilinin boyunun 46 santimetre olmas?ndan yola ??kan ara?t?rmac?lar?n, 460 ila 225 milyon y?l ?nce ya?ad??? san?lan bu canl?n?n boyunun 2.5 metre oldu?unu d???nd??? belirtilen makalede, bunun da en b?y?k eklembacakl?lar i?in yap?lan eski tahminlerin 50 santimetre daha fazlas? anlam?na geldi?i ifade edildi. Kimi ara?t?rmac?lar, dev eklembacakl?lar?n boyunu o d?nemde atmosferdeki y?ksek d?zeydeki oksijene ba?larlarken, kimileri de bunu ?bir t?r silahlanma yar???yla? a??kl?yor. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net