Devrimci Gen?lik K?pr?s? Hindistan yolcusu

Gen? belgesel film y?netmenlerimizden Bahriye Kabaday? taraf?ndan ?al??malar? yakla??k ?? y?ld?r y?r?t?len ?Devrimci Gen?lik K?pr?s?? belgeseli a?ustos ay?nda tamamland?


Gen? belgesel film y?netmenlerimizden Bahriye Kabaday? taraf?ndan ?al??malar? yakla??k ?? y?ld?r y?r?t?len ?Devrimci Gen?lik K?pr?s?? belgeseli a?ustos ay?nda tamamland?. Tamamlanmas?n?n ard?ndan ulusal ve uluslararas? film festivallerinden kabul almaya ba?layan belgesel film aral?k ay?nda Hindistan Uluslararas? Kad?n Filmleri Festivali?nde Belgesel Film Yar??mas? kapsam?nda g?sterilecek.
Belgesel film daha ?nce 10. Uluslararas? 1001 Belgesel Film Festivali a??l?? filmi olarak ve 44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali?nde g?sterilmi?ti.
?Devrimci Gen?lik K?pr?s??, bir 68 hikayesini konu al?yor.
?stanbul Bo?az K?pr?s? yap?m ?al??malar? s?ras?nda bir grup ?niversite ??rencisi Bo?az?a k?pr? yapma fikrine sosyal, politik ve ?ehir planlamas? a??lar?ndan kar?? ??karak b?ylesi b?y?k yat?r?mlardan herkesin yararlanabilmesi gerekti?i fikrinden hareketle ?lkenin ?en uzak? k??esine, Hakkari?ye giderek canlar alan Zap Suyu ?zerine bir asma k?pr? in?a etmek i?in kampanya ba?lat?rlar: ?Bo?az?a de?il Zap?a k?pr?!? Zap K?pr?s??n?n hikayesi ?k???c?k? bir k?pr?n?n neler ifade edebilece?ini g?steriyor.
Belgeselde k?pr?y? yapan 68?lilerden Masis K?rk??gil, Rag?p Zarakolu, Ya?ar Y?lmaz, Faruk Pekin, Necati Sa??r, Esat Yarar, Cihan ?eno?uz ve Hakkarililerden dengbej Abd?lkadir K?z?lkaya, ara?t?rmac? ?hsan ??lemerikli, foto?raf?? Enver ?zkahraman, Y?ksekova Belediye Ba?kan? Mehmet Salih Y?ld?z gibi isimler Zap K?pr?s??n?n yap?m?n? ve anlam?n? tan?kl?klar?yla anlat?yorlar. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net