G?nahkar Rahibeler tv8 23.10

Asl?nda filmin ad?, olduk?a k?t? bir ?eviriye kurban gitmi?.


Asl?nda filmin ad?, olduk?a k?t? bir ?eviriye kurban gitmi?. Ger?ek olaylara dayand??? iddia edilen etkileyici bir yap?m. Orijinal ad? Magdalene Rahibeleri anlam?na geliyor. Film, sonuncusu sadece alt? y?l ?nce 1996?da kapat?lan ve toplum d???na itilen her ya?tan kad?n?n ders almalar? i?in ac? ve sefalete maruz b?rak?ld?klar? Magdalenne Manast?rlar?n?n ger?ek ?yk?s?n? ?arp?c? bir ?ekilde g?zler ?n?ne seriyor. Y?l 1964?t?r. Kuzeninin tecav?z?ne u?rayan Magdalene, erkeklerin dikkatini fazlaca ?eken Bernadette, evlenmeden ?ocuk sahibi olan Rose, bir?ok gen? k?zla birlikte aileleri taraf?ndan Roma Katolik Kilisesi?ne ba?l? Magdalenne Manast?rlar??na g?nderilirler. Film, 2002 Venedik Film Festivali?nde Katolik d?nyas?n? sarsm??t?.
www.evrensel.net