T?rk Telekom ?al??ma M?d?rl??? m??

Telekom patronu grevi k?rmak i?in resmi makamlar? kullan?yor. Telekom Bursa ?l M?d?rl????n?n talebi ?zerine B?lge ?al??ma M?d?rl???, ar?zalar? gidermeleri i?in 70 i??iyi grev kapsam? d???na ??kard?.


Telekom patronu grevi k?rmak i?in resmi makamlar? kullan?yor. Telekom Bursa ?l M?d?rl????n?n talebi ?zerine B?lge ?al??ma M?d?rl???, ar?zalar? gidermeleri i?in 70 i??iyi grev kapsam? d???na ??kard?. Haber-?? Sendikas? ve grevci i??iler bu uygulamaya tepki g?sterdi.
35 asil, 35 yedek olmak ?zere 70 i??iye 21 Kas?m?da ?Greve kat?lmayacaklar?na ili?kin tebli? ve tebell??? belgesi imzalat?ld?. Ayn? g?n, Gen?osman Telekom M?d?rl????ne ?a?r?lan i??ilerden i?ba?? yapmalar? istendi.
2822 say?l? Kanun?a g?re greve kat?lmayacaklar, grevin ilk g?n? belirlenmi?ti. Ancak ge?en bunca zaman?n ard?ndan b?ylesi bir karar?n verilmesi, i??iler taraf?ndan grev k?r?c?l??? olarak de?erlendirildi.
Bu yollarla grevi k?ramayacaklar
Haber-?? Bursa ?ube Sekreteri Yusuf Bekta?, i?verenin her g?n yeni ad?mlar at?p grevi k?rmaya ?al??t???n? s?yledi. Yusuf Bekta?, ?B?lge M?d?rl????ne yap?lan m?racaatla arkada?lar?m?z grev d???na ??kar?l?yor. ?yelerimize bug?n tebli? yap?ld?, ?l M?d?rl????n?n hedefini, grevimizi k?rma giri?imi olarak de?erlendiriyoruz. Zaten daha ?nce de yine i?verenin yapt??? m?racaatla y?zde 1.5 oran?nda arkada??m?z?n ?al??t?r?lmas? i?in izin al?nm??t?. Biz de bu duruma kar??, y?r?tmenin durdurulmas? i?in itiraz?m?z? yapt?k ve karar?n iptal edilmesini bekliyoruz? dedi.
?a?r?lanlardan ismini vermek istemeyen bir i??i, grev nedeniyle i?leri y?r?medi?i i?in patronun bu yola ba?vurdu?unu anlatt?.
Bu durum kar??s?nda sendikan?n alaca?? karara g?re hareket edeceklerini dile getiren i??i, grevin k?r?lmayaca??na olan inanc?n? yineledi. Bu ko?ullarda kimsenin i?e d?n?p ?al??mayaca??n? anlatan i??i, b?yle yaparak kendilerini ?zerinde bask? olu?turduklar?n?, onlar? daha ?ok tahrik ettiklerini s?yledi.
Hukuk d??? uygulamalar var
Haber-?? Mali Sekreteri B?lent Ba?datl? ise ?unlar? dile getirdi: ???yerlerimizde bir?ok hukuk d??? uygulama var. Daha ?nce B?lge M?d?rl????ne ?ok kez m?racaat?m?z oldu. ??yerine m?fetti? talep ettik. Her defas?nda ?G?nderdik? demelerine ra?men, hen?z bu yasad??? uygulamalara kar?? ciddi bir tedbir ald?klar?n? g?rmedik. Daha birka? g?n ?nce i?veren, ?yelerimize mektup g?ndererek grevden vazge?melerini istedi. ?yelerimizi sendikaya kar?? k??k?rtmaya ?al???yor. ?imdi yeni bir ad?m atarak B?lge ?al??ma M?d?rl??? eliyle grevimizi k?rmaya ?al???yorlar. Bu t?r yollarla arkada?lar?m?z? i?eride ?al??t?rabileceklerini d???n?yorlarsa yan?l?yorlar. Grevle birlikte birli?imiz daha fazla g??lendi. Haklar?m?z? alana kadar grevimizi devam ettirmekte kararl?y?z. Evrensel gazetesi arac?l???yla b?t?n ?lkedeki arkada?lar?m?z? selaml?yoruz. ?lk g?nk? kararl?l???m?zla grevi s?rd?rmeye devam edece?iz.?
Yetkililer g?r?? vermedi
Bursa ?al??ma B?lge M?d?rl??? yetkilileri ise ?yo?un olduklar?n?? ileri s?rerek g?r??me talebimizi geri ?evirdiler. (Bursa/EVRENSEL)
???ilerin kald??? b?roya sald?r?

Tunceli?nin Ovac?k il?esinde Haber-?? ?yelerinin kulland??? b?roya sald?r? d?zenlendi. B?ronun camlar?n?n k?r?ld??? sald?r?, ?nceki gece ger?ekle?ti. Sald?r? ?zerine i??ileri ziyaret eden EMEP ?l?e Ba?kan? G?ksel Sal, sald?r?ya tepki g?sterdi. Parti olarak i??ilerin yan?nda olmaya devam edeceklerini dile getiren ve i??ilerin, birlikteliklerini devam ettirmelerini isteyen Sal, i??ilerin yan?nda olduklar?n? ifade etti. Sald?r?ya Munzur Su i??ileri de tepki g?sterdiler. Bu t?r sald?r?lar?n i??ileri korkutmayaca??n? belirten Munzur Su i??ileri, ayr?ca ast?klar? pankartla grevi desteklediklerini a??klad?lar. (Tunceli/EVRENSEL)
Ekin Salt?k / Hakk? Tali
www.evrensel.net