Abbas: M?zakereler ba?ar?s?z

Filistin Devlet Ba?kan? Mahmut Abbas, ABD?nin Annapolis kentinde d?zenlenecek olan Ortado?u Konferans??ndan ?nce ?srail ile ortak belge haz?rlamak amac?yla y?r?tt?kleri m?zakerelerden sonu? ??kmad???n? a??klad?.


Filistin Devlet Ba?kan? Mahmut Abbas, ABD?nin Annapolis kentinde d?zenlenecek olan Ortado?u Konferans??ndan ?nce ?srail ile ortak belge haz?rlamak amac?yla y?r?tt?kleri m?zakerelerden sonu? ??kmad???n? a??klad?. Kahire?de Arap Birli?i d??i?leri bakanlar?na hitap eden Abbas, ??srail?le yap?lan m?zakerelerde ortak belge haz?rlamaya ?al??t?k, ama maalesef bunu ba?aramad?k? dedi.
?srailli ve Filistinli m?zakereciler, sal? g?n? ABD?nin Annapolis kentinde yap?lacak Ortado?u Konferans??ndan ?nce ?ortak platform? olu?turabilmek i?in haftalard?r g?r???yordu. Ancak bu g?r??meler, ?srail?in Filistin taleplerine y?nelik uzla?maz tavr? nedeniyle uzun s?redir t?kanm?? durumdayd?.
?te yandan Suriye ise ABD?nin, Annapolis?te yap?lacak Ortaro?u Konferans??n?n g?ndemine, Golan Tepeleri konusunu da almay? kabul etti?ini belirtti. Suriye ajans?n?n haberine g?re Suriye D??i?leri Bakan? Velid El Muallim, ABD?nin Suriye ile ?srail aras?ndaki Golan Tepeleri Sorunu?nu Annapolis?in g?ndemine alaca??n? bildirdi?ini s?yledi. Ancak Muallim, Suriye?nin konferansa kat?l?p kat?lmamaya, toplant?n?n program? ellerine ge?ti?inde karar vereceklerini ifade etti.
Bu arada ABD?de yap?lacak konferansa Suudi Arabistan??n da kat?laca?? ??renildi. Konferansa kat?laca??n? a??klayan Arap ?lkeleri aras?nda bug?ne dek M?s?r ile ?rd?n??n ad? ge?iyordu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net