Demiryolu grevinin g?sterdikleri

Almanya?da makinistlerin daha fazla ?cret, haftal?k ?al??ma s?relerinin k?salt?lmas? ve makinistlere ?zg? bir s?zle?me talebiyle ba?latt?klar? grevli m?cadele devam ediyor.


Almanya?da makinistlerin daha fazla ?cret, haftal?k ?al??ma s?relerinin k?salt?lmas? ve makinistlere ?zg? bir s?zle?me talebiyle ba?latt?klar? grevli m?cadele devam ediyor. Alman Makinistler Sendikas? (GDL) y?netimi, m?cadelenin devam edip etmeyece?ine bug?n karar verecek.
GDL y?netiminin alaca?? karar ?ok ?nemli olsa da, bundan ba??ms?z olarak makinistlerin bug?ne kadar verdikleri m?cadele ?imdiden i??i s?n?f? ve onun ?nc? g??leri i?in ??retici, tecr?be edindikleri bir s?re? oldu. Ba?ta makinistler olmak ?zere i??i s?n?f?n?n ana g?vdesi bu s?re?te dostunu d??man?n? g?rme, tan?ma f?rsat? yakalad?. Sermaye ?rg?tlerinin, partilerin ve sendika b?rokratlar?n?n grevle ilgili a??klamalar?, yakla??m ve talepleri bir?ok ?eyin daha net g?r?nmesini sa?lad?.
Makinistlerin grevi hakl? m??
Bu konuda ?ncelikle haklar? i?in m?cadele eden emek?ilerin, hangi sendikan?n veya meslek ?rg?t?n?n ?yeleri olduklar?ndan ba??ms?z, ko?ulsuz ?arts?z dayan??may? hak ettiklerini belirtmekte fayda var. Temel olarak ?bir i?yeri bir sendika? prensibinin i??i s?n?f?n?n b?l?nm??l???n? ortadan kald?rmaya, ortak talepler e?li?inde m?cadelelerini birle?tirmeye ve s?n?f?n nihai kurtulu? m?cadelesinde ?nemli bir ad?m oldu?u tart??mas?z bir ger?ektir.
Bug?n Alman Demiryollar? (DB) tekelinde ya?anan durum, ki benzeri durum bu kadar keskin olmasa da di?er sekt?rlerde de ya?an?yor, s?n?f?n ger?ek birli?ini sa?layacak m?cadeleci sendikac?l?k anlay???n?n hakim olmamas?ndan kaynaklan?yor.
DB tekelinde y?llarca ?cretleri d???r?len, ?al??ma ko?ullar? genel olarak k?t?le?tirilen sadece makinistler olmasa da grevleri hakl?d?r. Nas?l sonu?lanaca??ndan ba??ms?z olarak bu grevin ard?ndan demiryolu emek?ilerinin yeniden birliklerinin sa?lanmas? i?in m?cadele edilmeli. Veya bir ba?ka deyi?le, bu m?cadele s?recinden i??ilerin birli?i ??kmal?d?r.
GDL?nin ve y?netiminin rol?
GDL sendikas?, y?netiminin niyetinden ba??ms?z olarak bug?n Almanya?daki i??i s?n?f?n?n m?cadelesinin en ?n saflar?nda yer almaktad?r. Merkez ve b?lge y?netimleri, birka? istisna bir yana, gerici bir tutum i?erisindeler. Y?neticilerin ge?mi?te ve bug?n yapt?klar? a??klamalara bak?ld???nda bu ?ok rahatl?kla g?r?lmekte; ?B?y?k sendikalar?n herkesi e?itleyen ?cret diktesine son vermek istiyoruz? (GDL Ba?kan? Manfred Schell), ?B?y?k sendikalar ?zel konumlar? olan meslek gruplar?n? temsil edemiyorlar? (GDL ?kinci Ba?kan? Claus Weselsky). Schell?in ?Biz sadece makinistler i?in m?cadele ediyoruz, di?erleri ne yapar bu bizi ilgilendirmez? s?z? de GDL y?neticilerinin i?ine ?itildikleri? rol? i?lerine sindiremediklerini g?steriyor.
Sendikalar i??i s?n?f?n?n, mesleki konumlar?ndan ba??ms?z olarak kolektif m?cadele ara?lar? oldu?u ger?e?i g?z ?n?nde bulunduruldu?unda bu beyler i?in ki her ikisi de H?ristiyan Demokrat Parti (CDU) ?yesidir, s?n?f?n birlik ve beraberli?inin pek ?nemli olmad??? a??klamalar?ndan anla??lmaktad?r.
GDL y?netiminin ?m?cadeleci tutum? almas?n?n tek sebebi, sendika taban?n?n k?t?le?en ?al??ma ko?ullar?n?n de?i?mesi y?n?nde bask?s?n?n artmas?yla ilintilidir. Bunun bir-iki ad?m sonras? ise ????iler, sendika y?netimine? slogan?n?n hayat bulmas?d?r. GDL i?inde bug?n ya?ananlar i?birlik?i sendikalarda er veya ge? ya?anacak olan?n k???k bir ?rne?idir.
GDL sendikas?n?n merkezi ve b?lge y?netimlerinin ?m?cadeleci tutumlar?? taban?n bask?s? devam etti?i s?rece devam edecektir. Bask? azald???nda Schell ve Weselsky hemen bir uzla?maya imza atacaklard?r.
B?y?k sendikalar zor durumda
Makinistler haklar? i?in m?cadeleyi s?rd?r?rken s?n?f?n di?er kesimlerine ?rnek oluyorlar. Grevlerden milyonlarca yolcunun etkilenmesine kar??n halk aras?nda greve sempatiyle bakanlar?n say?s?nda d??me de?il, aksine y?kselme s?z konusu. Bu da geni? emek?i kitlelerinin ya?am ve ?al??ma ko?ullar?n?n iyile?tirilmesi i?in m?cadele edilmesinden yana olduklar?n? g?steriyor. Halk, g?zlerini sendika genel merkezlerine dikmi? durumdalar.
Daha ?imdiden bir?ok sendika bu geli?meden etkileniyor. Yine demiryollar?nda ?Transnet? ve GDBA sendikalar?, ?E?er GDL ?yelerine bizden daha fazla ?cret verilirse o zaman yeniden ?cret g?r??mesi yapmak zorunda kal?r?z? demek zorunda kald?lar.
Transnet Genel Ba?kan? Norbert Hansen??n, demiryolu tekelinin y?netimine g?nderdi?i bir mektupta ?E?er bir sendikan?n toplumdaki ve ?ye taban?ndaki prestiji grev yapt??? i?in y?kseliyorsa, bunu biz de yapabiliriz. S?n?f m?cadelesi daha iyi bir sonu? veriyorsa; biz bunun alas?n? yapar?z? derken, sadece DB y?netimini GDL ?n?nde geri ad?m atmamas? i?in uyarm?yordu. Ayn? zamanda Transnet y?netimi ?zerinde artan taban bask?s?n?n da bir ifadesi olarak g?rmek gerekiyor.
Di?er yandan di?er b?y?k sendikalar da tabanlar?n?n bask?s?yla kar?? kar??yalar. M?nih?teki ?ehir i?i tramvay ve otob?s i?letmelerinden iki y?zden fazla vatman ve ?of?r?n Ver.di sendikas?ndan istifa ederek GDL?ye ge?mesi Ver.di y?netimini tela?land?rd?. Ver.di Genel Ba?kan? Frank Bsirske, bir i?yeri toplant?s?nda, ?Bug?n yeni i?e ba?layan bir otob?s ?of?r?n?n 1100 Avro net ?cretle eve gitmesi kabul edilebilecek durum de?ildir. Bu nedenle gelecek T?S d?neminde en az?ndan 250 Avro olmak ?zere genel olarak y?zde 12 ?cret talep edece?iz? ifadelerini kulland?.
Konu?mas?nda m?cadele ve fazla ?cret s?z? veren Bsirske, emek?ilere bir konuda bilgi vermeyi ihmal etti. Nitekim ?bug?n yeni i?e ba?layan bir otob?s ?of?r?n?n 1100 Avro net ?cret ile eve gitmesinin? ba? akt?rlerinden biri de Bsirske?nin kendisiydi! Alt? ay ?nce alt?na imzas?n? att??? s?zle?meyi bug?n ?kabul edilebilecek durum de?ildir? diye ele?tirmesi taban?n bask?s?n?n artt???n? g?stermekte.
Grev yasa?? talebi
?te yandan makinistlerin grevinin etkisinin giderek artmas?, geni? emek?i y???nlar?n?n sempatisini kazanmas? sermayeyi grev hakk?n? k?s?tlama talebini ?ne s?rmesine de neden oldu. B?t?n sermaye ?rg?tleri ve sermaye yanl?s? bas?n, ?k???k bir z?mrenin b?t?n bir toplum ?zerinde olu?turdu?u bask?y?? ileri s?rerek, grevin yasaklanmas?n? talep etmeye ba?lad?lar.
Makinistlerin di?er i??i kesimlerine ?k?t? ?rnek? olabilece?ini s?yleyen sermaye s?zc?leri, h?k?metten ?ihtiyati tedbir? olarak grev hakk?n? belirli ko?ullara ba?lamas?n? istediler.
Almanya?da devlet memurlar?na getirilen grev yasa??n?n k?keni 5 ?ubat 1922?de demiryolu i??ilerinin grevine dayan?yor. D?nemin SPD?li Ba?bakan? Friedrich Ebert, ola?an?st? ekonomik durumu gerek?e g?stererek yay?nlad??? bir kararname ile devlet memurlar?n?n grev yapmas?n? yasaklam??t?.
Bug?n her ne kadar Ba?bakan Angela Merkel, ?Grev yasas?n?n de?i?tirilmesine gerek g?rm?yoruz? dese de h?k?metin k???k orta?? SPD Genel Ba?kan? Kurt Beck, ?Grev hakk? baz? meslek gruplar? i?in s?n?rland?r?labilir? diyerek b?y?k koalisyonun niyetini a??k etti. Weimar Cumhuriyeti?nin ilk grev yasa??n? imzas?n? atan SPD?nin, 85 y?l sonra yeniden kapsaml? bir grev yasa??na imza atmas? i?ten bile de?il.
M?cadele keskinle?ecek...
?yelerinin yar?s?n?n grev hakk? olmayan 35 bin ?yeli bir sendikan?n grevine kar?? tepkiler, Almanya?daki s?n?f m?cadelesinin ?n?m?zdeki d?nem daha da keskinle?ece?ini g?steriyor. Geni? kitleler aras?nda ho?nutsuzluk giderek artt??? gibi m?cadele etme e?ilimi de giderek g??leniyor. M?cadele etme e?ilimi g??lendik?e sermayenin ve h?k?metinin bask?lar? da giderek artacak.
Bu s?re?te a??lmas? gerek en ?nemli sorunlardan biri de makinistlerle dayan??man?n daha iyi ?rg?tlenmesinde yat?yor. De?i?ik ?ehirlerde, sendikal platformlarda ve fabrikalarda ?dayan??ma kararlar?? al?nmas? iyi olmas?na kar??n bunlar yeterli de?il. S?n?f m?cadelesinin g??lenmesinden yana olan b?t?n ilerici i??iler, sendikac?lar dayan??ma kararlar?n?n alt?n? pratik ad?mlarla doldurmak zorundalar. Bu sadece makinistlerin m?cadelesinin ba?ar?l? olmas? i?in de?il, ayn? zamanda gelecek m?cadelelerin ba?ar?l? olmas?n?n da teminat? olacakt?r. (K?ln/EVRENSEL)
Serdar Derventli
www.evrensel.net