Ayd?n Do?an sitelere kar??

Ayd?n Do?an, Fuat U?ur?un H?r Haber ve D?rd?nc? Kuvet Medya?da yay?nlanan ?Ordu Kuzey Irak?a girsin, Poa? da tabii...?


Ayd?n Do?an, Fuat U?ur?un H?r Haber ve D?rd?nc? Kuvet Medya?da yay?nlanan ?Ordu Kuzey Irak?a girsin, Poa? da tabii...? ba?l?kl? yaz?s? nedeniyle H?rHaber, Fuat U?ur ve Ertu?rul Acar aleyhine 100 bin YTL tazminat davas? a?t?. Fuat U?ur ve Ertu?rul Acar, Ayd?n Do?an??n avukatlar? taraf?ndan g?nderilen tekzip metninde kendilerine a??r ithamlarda bulunuldu?u gerek?esiyle 100 bin YTL?lik kar?? dava a?acak.
Ayd?n Do?an, s?zkonusu yaz?da kendisine y?nelik ?karalama, itham ve isnatlarda bulunuldu?unu, bu ima ve isnatlarla, ?eref ve haysiyetinin a??r derecede rencide edildi?ini? iddia etti. Ayd?n Do?an??n avukatlar?, dava dilek?elerinde m?vekkilleri Ayd?n Do?an??n yar?m y?zy?la yak?n s?redir T?rkiye Cumhuriyeti Devleti?ne b?y?k bir onurla hizmet etti?ini, her y?l ?dedi?i vergilerle dereceye girdi?ini hat?rlatt?ktan sonra hakk?nda ?menfaati i?in sava? ????rtkanl??? yapt???n?n s?ylenmesi? ve ?tescilli vergi ka?ak??s?? denilmesinin son derece itibar k?r?c? ve kas?tl? oldu?unu ileri s?rd?ler.
Ayd?n Do?an vekilleri, Poa???n 300 milyon YTL ?demesiyle sonu?lanan ve Maliye m?fetti?leri taraf?ndan ?1 Milyar 200 milyon YTL?lik vergi ka?a??? olarak nitelenen verginin ?vergi ka?a??? de?il ?vergi anla?mazl???ndan do?an bir ihtilaf? oldu?unu ileri s?rerek yaz?lanlar?n haks?z ve karalay?c? oldu?u ileri s?rd?.
Ayd?n Do?an??n 100 bin YTL tazminat davas? a?t??? Fuat U?ur, Ertu?rul Acar ve H?rhaber Ayd?n Do?an??n avukatlar? taraf?ndan g?nderilen ve DKM?de yay?nlanan tekzip metninde ki?ilik haklar?n?, ?eref ve haysiyetlerini a??r derecede renciden etmesi nedeniyle kar?? dava a?acak.
Tekzip metninde ?u ifadelere yer verilmi?ti: ?Sitenize 24.10.2007 tarihinde konulan ve Fuat U?ur taraf?ndan yaz?ld??? belirtilen ?Ordu Kuzey Irak?a girsin, POA? da tabii...? ba?l?kl? yaz?, m?vekkilimize her olaydan pay ??karmaya ?al??an ve ?amur atmay? i? edinen, hastal?kl? bir zihniyetin ?r?n?d?r. ?yle ki, ?Ben T?rk??m? diyen hi? kimsenin akl?n?n ucundan dahi ge?meyen, b?ylesine bir komplo ile m?vekkilimizin karalanmak istenmesi ancak kin ve nefretten g?z? d?nenlerin i?ine d??t??? karanl?k durum ile a??klanabilir.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net