Nevaz ?erif g?? bela ?lkesinde

Pakistan??n eski ba?bakanlar?n Nevaz ?erif, ?ikinci eve d?n??? giri?iminde ba?ar?ya ula?t?.


Pakistan??n eski ba?bakanlar?n Nevaz ?erif, ?ikinci eve d?n??? giri?iminde ba?ar?ya ula?t?. Pakistan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in, 1999 y?l?ndaki ilk darbesiyle devrilmi? olan ?erif, s?rg?nde bulundu?u Suudi Arabistan??n ?gizli arabulucu? olmas?yla ?lkesine d?nebildi. General?in OHAL?i nedeniyle diken ?st?nde olan ?lkede ?erif?in d?n???, tansiyonu art?rd?. Zira ?erif gibi, 8 y?ll?k aradan sonra Pakistan?a d?nen Benazir Butto, kanl? sald?r?larla kar??lanm??t?.
?erif, ge?en Eyl?l ay?nda ?lkesine d?nd???nde birka? saat i?inde Suudi Arabistan?a geri g?nderilmi?ti. Ancak bu sefer M??erref, isteksiz de olsa ?erif?in 8 Ocak?taki se?imlere kat?lmak i?in ?lkesine d?nmesine izin verdi.
Tek iste?imiz demokrasi
Pakistan?a d?n???, ?lkenin b?y?k bir askeri ve siyasi ?alkant?y? ya?ad??? d?neme denk gelen ?erif, yapt??? ilk a??klamada ??lkeyi diktat?rl?kten kurtarmaya kararl? oldu?unu? s?yledi. ?erif, Lahor?da BBC?ye telefonla yapt??? a??klamada, ?Tek istedi?imiz demokrasi, ba?ka bir ?ey de?il. Bu konuda ?zerime d??eni yapmak i?in buraday?m? dedi.
U?aktan ayr?l?rken ?mutlu? g?z?ken ?erif, ?Aslan geri d?nd?? sloganlar?yla kar??land?. General?in polisi ise, ?erif?in varmas?ndan ?nce binlerce yanda??n? tutuklad?.
Nas?l d?nd??
?erif?in k?sa bir aradan sonra ?lkeye kabul edilmesi, kamuoyunda ?a?k?nl?k yarat?rken, ?slamabad??n ?D?n???ne engel yok, ??nk? mutabakat sonucu geliyor? a??klamas? soru i?aretlerini art?rd?. ?erif i?in, S. Arabistan Kral? Abdullah??n devreye girerek, General?i ikna etmeye ?al??t??? bir s?redir biliniyordu. Ancak General?in ne gibi taahh?tlerle bu anla?maya onay verdi?i ise halen merak konusu. ?erif?in, Bat??n?n b?y?k bask?s?yla ?lkeye d?nebildi?i iddialar? da mevcut. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net