26 Kasım 2007 00:00

Telekom i??ilerini yaln?z b?rakm?yorlar

Emekten yana kesimler yurt genelinde ger?ekle?tirilen ziyaretlerle, grevdeki Telekom i??ilerini yaln?z b?rakm?yor.

Paylaş

Emekten yana kesimler yurt genelinde ger?ekle?tirilen ziyaretlerle, grevdeki Telekom i??ilerini yaln?z b?rakm?yor.
Manisa KESK ?ubeler Platformu?nu olu?turan E?itim Sen, SES, BES, Tar?m Orkam-Sen ve Haber-Sen?e ?ye kamu emek?ileri grevdeki Telekom i??ileriyle bulu?tu. Manolya Meydan??nda toplan?p buradan Telekom M?d?rl????ne kadar sloganlarla y?r?yen kamu emek?ilerini Haber-?? Manisa Temsilcilik Ba?kan? Burhan Utan? kar??lad?. ?ubeler Platformu ad?na konu?an E?itim Sen Manisa ?ube Ba?kan? Fatih Yo?urt?uo?lu ?Emek?ilerin hakl? m?cadelesini, ne grev k?r?c? y?netim ne de polis kelep?eleri engelleyebilir. KESK, grevde olan i??ilerin yan?ndad?r? dedi. Burhan Utan? da deste?e te?ekk?r etti. Ziyarete EMEP ve ?DP il y?neticileri de kat?ld?.
D?SK Akdeniz B?lge Temsilcisi Recep Ko?, Genel-?? Antalya ?ube Ba?kan? Mato? Gonca ile Emekli-Sen ve Sosyal-?? ?ube temsilcileri Antalya Arapsuyu Telekom?daki grevcileri ziyaret etti. ?Bu g?zel grev T?rkiye?ye mal olan bir grev art?k? diyen Recep Ko?, grev bittikten sonrada bu birlik ve beraberli?in korunmas? gerekti?ini ifade etti. Haber-?? Antalya ?ube Ba?kan? Alim Zengin de masaya oturmaya yakla?t?k?a sald?r? ve y?ld?rma ?abalar?n?n artabilece?ini bildiklerini, bu nedenle daha dik durmak gerekti?ini dile getirdi. Zengin, ?Biz de grevi kazan?p buradaki Novamed i??isi arkada?lar? ziyaret edece?iz. Ba?ar?m?zla onlara destek vermeyi istiyoruz. Bize sunduklar? deste?i unutmuyoruz. Bu vesileyle grevde olan Novamedli arkada?lar?m?za selamlar?m?z? yolluyoruz? dedi.
EMEP Antalya ?l ve Merkez ?l?e ?rg?t? de Meydan K?z?ltoprak?ta grevcilerle bir araya geldi. ???ilerin e? ve ?ocuklar?n?n da kat?ld??? ziyaret s?ras?nda, EMEP?li kad?nlar getirdikleri yiyecekleri i??ilere da??tt?lar. Grevcilerin ?ocuklar?ndan Volkan ?Sendikaya te?ekk?r ediyorum. Babamlar? yaln?z b?rakmad?lar? dedi. ???i e?leri de h?k?met ve medyaya tepki g?sterdi. (???? SEND?KA SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Toprak i??ileri alacak pe?inde

SONRAKİ HABER

Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ tutuklamaları başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa