Canl? yay?ndan sonra intihar giri?imi


Berna Ar?c?, ?nceki g?n konuk oldu?u programdan sonra intihara kalk??t?. Kanal D?de ?Dobra Dobra? program?na konuk olan Ar?c?, telefonla ba?lanan bir ki?inin kendisine ?Berna paras?n? telek?zl?k yaparak kazan?yor? s?zleri ?zerine program sonras? gitti?i evinde intihara kalk??t?.
Kanal D?de yay?nlanan Dobra Dobra program?n?n ?nceki g?nk? konuklar?ndan biri de ?ark?c? Berna Ar?c??yd?. Ar?c? yeni ??kacak alb?m?n? anlatt??? s?rada, programa telefonla bir konuk ba?land?. ?smini vermeyen izleyici, Ar?c??n?n onu tan?yaca??n? ?ne s?rd? ve ??yle konu?tu: ?Berna arabam? satarak alb?m yapt?m diyor. Peki arabas?n? nas?l alm??? Etiler?de ya?amay? nas?l ba?ar?yor? Kimseyi kand?rmas?n, Berna paras?n? telek?zl?k yaparak, kazan?yor.? Berna Ar?c??y? program?n sunucular? M?ge Anl? ve Pakize Suda ?B?yle bir su?laman?n, seni heyecanland?rmamas?, ?zmemesi, bizi ?a??rtt?, bu tepkisizli?in ?ok d???nd?r?c?? diyerek ele?tirdiler. Programdan hayli ?z?nt?l? ayr?lan Ar?c?, evinde ila? i?erek ?lmeye ?al??t?.
K?z karde?i taraf?ndan bayg?n halde bulunan Ar?c? hastaneye kald?r?ld? ve midesi y?kand?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net