KENT YAZILARI

 • ?zmir?in aday oldu?u ve Milano kenti ile yar??t???, EXPO-2015?in hangi kentte d?zenlenece?ine ili?kin karar?n al?nmas?na birka? ay kala ya?anan gerilim, EXPO konusunu son aylar?n moda deyimiyle ?mahalle bask?s?na? d?n??t?rd?.


  ?zmir?in aday oldu?u ve Milano kenti ile yar??t???, EXPO-2015?in hangi kentte d?zenlenece?ine ili?kin karar?n al?nmas?na birka? ay kala ya?anan gerilim, EXPO konusunu son aylar?n moda deyimiyle ?mahalle bask?s?na? d?n??t?rd?. EXPO?nun ?zmir?de d?zenlenmesini ?milli dava? olarak alg?layan kesimlerin duyarl?l???n? kullanarak, EXPO?yu sekiz y?l ?ncesinden nakde ?evirmeyi hedefleyen kesimlerin ?nc?l???n? yapt?klar? bu s?re?, ?zmir?de yerel gazete man?etleri ve televizyon kanallar? kullan?larak, bask?dan ?te bir lin? kampanyas?na d?n??m?? durumda. ?ehir Planc?lar? Odas? ?zmir ?ubesi y?netimi son g?nlerde bu ?EXPO-duyarl?? kesimlerin hedefinde.
  Cumartesi g?n? Evrensel gazetesinde Emine Uyar imzas? ile yay?mlanan ?EXPO alan? mahkemelik oldu? haberinde oldu?u gibi, konuya ili?kin ?ube y?neticilerine s?z hakk? tan?yan az say?da objektif haberin d???nda, bir k?s?m yerel bas?n?n konuyu ele al?? bi?imi ve man?ete ??kar?lan s?zleri eden kesimlerin ruh hali, vahim olmaktan da ?te ?rk?t?c?.
  ?ehir Planc?lar? Odas? ?zmir ?ubesi?nin, K?lt?r ve Turizm Bakanl??? taraf?ndan EXPO i?in yap?lm?? olan 1/25.000 ?l?ekli ?evre d?zeni plan?na kar?? a?m?? oldu?u davaya y?nelik tepkisini ?Arkadan Vurdular?, ?Bunlar ?zmir?i sevmeyenler lobisi?, ?Arkadan vuranlara mahkemeden cevap?, ?Kaybedersek hepinizi yakar?z?, ?EXPO?yu kaybedersek pantolonunuzu al?r?z?, ?Tek ??k?? yolunuz var halktan ?z?r dileyin? gibi man?etlerle g?steren yerel bas?n?n tavr?, ba?l? ba??na sosyolojik ara?t?rma konusu.
  Asl?nda son haftalarda ya?anan s?re? d???nda bak?ld???nda, EXPO konusunda ?zmir?de genel bir uzla?ma da var. EXPO-2015?in ?lkemizde ger?ekle?mesi i?in bir yandan ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi ?nc?l???nde ?zmirliler taraf?ndan yo?un bir kampanya y?r?t?l?rken, di?er yandan AKP iktidar?n?n da konuya ilgisiz kalmad???, gerekli ?abay? harcad??? g?ze ?arp?yor. Bug?nlerde mahallenin k?t?s? ilan edilen ?ehir Planc?lar? Odas? ?zmir ?ubesi de EXPO-2015?in ?zmir?de ger?ekle?mesi i?in olumlu g?r?? a??klayan, yer se?im tart??malar?na aktif kat?lan kurulu?lardan.
  Son g?nlerde EXPO ba?l??? alt?nda ya?anan tart??malar?n ger?ek nedeni de asl?nda EXPO de?il. Ya?anan tart??man?n, yarat?lan ?man?et f?rt?nas??n?n ger?ek nedeni, ?zmir?de uzun y?llardan bu yana s?ren bir oyunun finalinin yakla?mas? nedeniyle y?kselen gerilim. ?zmir?in de?i?mez konular?ndan olan, ?nciralt? b?lgesinin gelece?i asl?nda son g?nlerde tart???lan. Yani ya?anan tart??mada, Oday? ?EXPO kar??t? vatan haini? ilan edenlerin bir b?l?m?n?n ne EXPO umurunda ne de ?zmir.
  ?nciralt? b?lgesi, ?zmir kent merkezine ?ok yak?n, K?rfeze k?y?s? olan ve y?llard?r tar?msal ama?la kullan?lm??, b?y?k b?l?m? sat??larla el de?i?tirmi?, izlenen bilin?li politikalarla ?nemli bozulmalara u?ram??, kimine g?re tar?m alan?, kimine g?re asla tar?m yap?lamayan, topra?? verimsiz villa arsas?.
  Kiminin turizm alan? olarak g?rd???, dev oteller ve al??veri? merkezleri hayal etti?i bir alan olan ?nciralt?, kimisi i?inse u?runda kavga edilmesi gereken, kent i?inde kalm?? tek a??k alan. ?yle bir alan ki ?nciralt?, uzaktan bakt???nda kimi ye?il dolarlar g?r?yor y???nla, kimi sarkan portakallarla beneklenmi? yemye?il narenciye bah?esi.
  B?ylesi bir ortamda, bir yandan gelen sald?r?lara kar?? ayakta kalmaya ?al??an ?ehir Planc?lar? Odas? ?zmir ?ubesi, di?er yandan ya?ad?klar? kente, kentliye derdini anlatabilme tela??nda. ??in en ac? yan? ise koskoca ?zmir?de b?ylesi tart??mal? bir konuda, d??lanm?? ve yapayaln?z b?rak?lm?? durumda.
  Y?r?t?len kampanyan?n lin? giri?imine d?n??mesine ramak kalm??ken, ?ube y?netiminin yan?nda olmas? gerekenlerin hi?birinden ??kan bir ses yok. Y?kselen tek ses ?pantolonunuzu al?r?z, hepinizi yakar?z? diyenlerin sesi.
  ?? lafa geldi?inde mangalda k?l b?rakmayanlar, do?al alanlar?n, k?lt?rel de?erlerin, tar?m alanlar?n?n s?zde koruyucular?ndan bu kez her nedense ??t yok. Hen?z ?zmir?de yap?lmas? kesinle?memi? EXPO i?in, ?nciralt??n?n kolayl?kla g?zden ??kar?lmas?na isyan eden, di?er ?s?zde? ilgili meslek odalar? gibi, ba??n? kuma g?mmektense Anayasal g?revinin gere?ini yap?p yarg?ya ba?vuran ?ube y?neticileri, mahallede istenmeyen adam ilan edilirken ve y?r?t?len kampanya lin? giri?imine d?n???rken, di?erlerinden hi? ses ??km?yor. Nerede olduklar? ve ?nerede durduklar?? bilinmiyor.
  Ger?ekten siz neredesiniz?
  ?ube y?neticileri b?ylesi abluka alt?nda k?vran?rken dahi ses vermeyen ?ehir Planc?lar? Odas? Genel Merkezi?nin y?neticileri neredesiniz? Neredesiniz, ?l Koordinasyon Kurullar? arac?l??? ile ?lkenin nabz?n? tuttu?unu savunan TMMOB y?neticileri? Neredesiniz, y?llard?r kente ili?kin her konuda ?taraf? oldu?unu ilan eden Mimarlar Odas??n?n y?neticileri? ?Buras? tar?m alan? de?il, turizm alan?d?r? diyenleri t?m T?rkiye i?itirken, neredesiniz her se?imde Oda ba?kanlar?n? Meclis?e g?ndermeyi gelenekselle?tirmi?, ?lke topra??n? savunmay? Anayasal g?rev edinmi? olan Ziraat M?hendisleri Odas??n?n y?neticileri. Neredesiniz?
  Toprakta olu?an rant kokusunu y?zlerce kilometre uzaktan dahi alanlar man?etlerden inmezken, topra??n ger?ek kokusunu alabilenler ya siz neredesiniz? EXPO?yu yazl???na daha kolay gitmek i?in kurulacak k?pr?n?n bahanesi olarak g?renler, K?rfezi alt?ndan ya da ?st?nden h?zla ge?meye heveslenenler man?etlerdeyken, ?zmir K?rfezi?ne ?iir yazanlar, t?rk? d?zenler, ger?ek ?zmirliler ya siz neredesiniz?
  Necati Uyar
  www.evrensel.net