Bir nesli kucaklamak

K?lt?r dergisi ??karmak, ard?nda ba?kaca ??kar ama?lar? ta??m?yorsa, elbette ?nemli bir i?tir. Derginin, ba?lang??ta ki?isel doyum arac? olarak ??kar?lmas? da onu de?ersizle?tirmez. ??nk?, ki?isel doyum istemi de k?pra?an ihtiyac?n somutla?ma halidir


K?lt?r dergisi ??karmak, ard?nda ba?kaca ??kar ama?lar? ta??m?yorsa, elbette ?nemli bir i?tir. Derginin, ba?lang??ta ki?isel doyum arac? olarak ??kar?lmas? da onu de?ersizle?tirmez. ??nk?, ki?isel doyum istemi de k?pra?an ihtiyac?n somutla?ma halidir. B?yle bir ihtiyac? duyumsayanlar, bu ama?la yay?nlanan dergilerin ?evresinde yer al?rlar. Dayan??mayla ??kan ve buram buram heyecan t?ten bu denli dergiler, edebiyat d?nyas?na yeni ad?m atanlara ?ncelikle a??lan bir kap?d?r. Bu kap?n?n ard?ndaki sanatsal yak?nda?l???n, ?n a??c? olaca??na inananlardan biriyim. ?zellikle Anadolu dergilerinde g?r?len bu i?lerli?in olumlu sonu?lar?na, g?n?m?zde daha s?k tan?k olmaktay?z. Bir de, sanat i?in sanat yapt???na inananlar gibi, dergi ??karmak i?in dergi ??karanlar var. Hangi ihtiyac?n kar??l??? olarak edebiyat alan?na ??kt?klar? belli de?ildir. Hevesli olmay? i?lerine sindiremezler ama hi?bir d???nsel eksenleri de yoktur. Ahbap-?avu? ili?kileri i?inde salt ?r?n yay?nlar ve ortada d?nenip dururlar.
Naz?m Hikmet, ?Sirke, ??ra ve ?arap? adl? f?kras?nda: ??z?mden sirke yap?l?r, ?arap yap?l?r, ??ra yap?l?r?. ?arap ve sirkeyi anlar?m. Biri a?u gibi ac?d?r, ?tekisi ba? d?nd?recek kadar keskin. Sirkenin de ?arab?n da karakterleri vard?r. Ne olduklar? bellidir. ??raya gelince? on para etmez bana g?re. Ne sirkedir, a?u gibi ac?d?r; ne ?arapt?r ba? d?nd?recek kadar keskin. ?arap, sirke ve ??ra adamlar vard?r. ?arap adamla konu?abilirsin, g?l???p e?lenebilirsin, ahbapl?k edebilirsin. Sirke adamla ya dost olursun ya d??man. ??ra adama gelince, ondan bir bardak i?ece?ine, bir bardak terkos suyu i? daha iyi. ??nk? m?barek ne sirkedir, ne ?arap, ikisinin ortas?. Orta ise k?t? ?eydir benim i?in,? der. ??te bu ortada d?nenip duran dergiler de, ??radan adamlar gibi, ??radan dergilerdir.
Bir de okyanus dalgalar? gibi, ?n?ne ??kan her ?eyi yutan ya da yutmaya ?al??an emperyalizme kar?? direnen dergiler var. Bunlar, ortada yer almaz ve ne tarafta durduklar?n? saklamazlar. Savunduklar? de?erleri ve ?ng?rd?kleri giri?imleri ??k??lar?nda a??klar ve yay?n a?amas?nda hayata ge?irirler. Yay?n ya?am?nda on sekiz y?l?n? dolduran ?nsanc?l da b?yle bir dergi i?te. Bireyci sanat anlay???n? reddetmi?, insani ve toplumsal de?erlerden kopmam??, sermayenin emrine girmemi? bir dergi. Hatta bir ad?m daha ileri giderek bireyci ve sermayeci sanat??lar? ?arp?layan bir dergi. ??nk? derginin ilkeleri ve ?l??tleri var. Bunu polemik konusu yapmak isteyenler oldu elbette. Konulan ?arp?n?n, sanat??n?n ?ahs?na de?il, sanat?na oldu?unu anlamazl?ktan geldiler. ??lerine ?yle geldi ??nk?. Oysaki, ger?ek?i sanat? savunan bir ki?i, dergi ya da kurumun bu do?al hakk? nas?l engellenebilir? Engellenemedi elbette. B?ylece ?nsanc?l, ?retip ya?ama ge?irdi?i t?m faaliyetleriyle, 2007 y?l?n?n Kas?m ay?nda ??kan say?s?yla on sekiz y?l?n? doldurdu. Bu s?re i?inde ?nsanc?l??n kap?s?ndan giren sanat?? adlar? saymakla bitmez. Hepsi de bu olu?uma bir ?eyler katarken, ?ok ?ey de ald?lar. At?lyeleriyle bir okul kimli?i de kazanan dergi, g?r?lt? yapmadan ama inatla i?levini s?rd?r?yor. Ya? y?l? say?s?nda: ?On sekiz y?l bir ba?ar? de?ildir.
On sekiz y?l ?d?n vermeden ya?amakt?r ba?ar?,? diyor dergiyi ?nerenler. Ger?ekten de, emperyalizmin ve ??r?m??l???n lodos-poyraz ?apraz r?zg?rlar? aras?nda bunca s?re de?il y?r?mek, ayakta kalmak bile ?nemli, ?v?n? duyulmas? gereken bir olgudur. K?lt?r faaliyetlerinin ?o?unlukla s?vama olarak geli?ti?i ?lkemizde, yakla??k olarak yirmi y?ll?k bir zaman dilimi aras?nda do?up ya?am??, ayn? ac?lar?, sevin?leri ve ko?ullar? payla?m?? bir ku?a??, eski deyi?le bir nesli kucakl?yor ?nsanc?l.
Derginin yay?n ya?am?nda kimlikli olarak ge?irdi?i bu on sekiz y?l?, edebiyat?n soya?ac?na ?akt??? ?nemli bir ?ivi olarak g?r?yorum.
G?ng?r Gen?ay
www.evrensel.net