41 g?n oldu, isterse 410 g?n olsun

De?erli Evrensel okurlar?! Ben 40 g?nd?r Oger?in sendikas?zla?t?rma, esnek ?al??t?rma, d???k ?cret dayatmalar?na kar?? grevde olan Telekom i??ilerinden birinin e?iyim


De?erli Evrensel okurlar?! Ben 40 g?nd?r Oger?in sendikas?zla?t?rma, esnek ?al??t?rma, d???k ?cret dayatmalar?na kar?? grevde olan Telekom i??ilerinden birinin e?iyim.
Evlerimizin ekme?ini al?n teriyle kazanan onurlu Telekom i??isinin, insanca bir ya?am i?in s?rd?rd??? bu m?cadeleyi sonuna kadar destekliyorum. Di?er i??i e?leri de benim gibi ayn? duygu ve d???nceleri payla??yorlar. Bu grev bize ?ok ?ey ??retti. Her ?eyden ?nce kimin dost, kimin patron yanl?s? oldu?unu ??rendik. Grev ba?lad???ndan bug?ne ?ok say?da sendika, parti vb. destek ziyaretinde bulundular. Devletimizin ise k?r, sa??r, dilsiz oyunu devam ediyor. H?k?metten patron yanl?s? b?yle bir tutum beklemiyorduk. Verdi?imiz oylar bize ihanet olarak geri d?n?yor.
?Tatl?ya Ba?layal?m? kampanyalar? ile medya tekellerine aktar?lan paralar?n kar??l??? olarak sermaye medyas?, i??ilerin taleplerini g?rmezden geliyor, grevi karal?yor. Yalaka medyan?n suskunlu?unu unutmayaca??z. Biz de televizyonlar?n? izlemeyerek, gazetelerini almayarak onlardan hesap soraca??z. Bizim sesimiz solu?umuz olan yay?n kurulu?lar?na sahip ??kaca??z.
Oger, i??ilerin talep etti?i miktar?n daha fazlas?n? ar?zalar nedeniyle kaybetmeyi g?ze al?yorsa, sendika ?yesi olmayanlara daha y?ksek ?cret teklif ediyorsa, burada hedefin sendikas?zla?t?rma oldu?unu anl?yoruz. Telekom?u bug?nlere getiren, kar k??, ya?mur, ?amur demeden direklere, tepelere t?rmanan e?lerimiz Telekom i??ilerine yap?lan haks?zl??? kabul etmeyece?iz.
41 g?n oldu, isterse 410 g?n olsun, sonuna kadar e?lerimizin yan?nda olaca??z. Bu grevin ??retti?i birlik, karde?lik ve dayan??man?n grevi de kazand?raca??na olan inanc?mla t?m i??i e?lerini ve al?n terinden yana olan herkesi grevdeki i??ilerle omuz omuza olmaya ?a??r?yorum.
???i e?lerinden G?ler Y?ld?r?m (AMASYA)
www.evrensel.net