Dikkat Berlin dinlemede!

Almanya da ABD gibi vatanda?lar?n? izleme-dinleme i?ine koyuldu. Alman Federal Konseyi, telefon ve internet kay?tlar?n?n alt? ay boyunca kaydedilmesini ?ng?ren ?Telekom?nikasyon Yasa? tasar?s?n?, yo?un ele?tirilere ra?men onaylad?


Almanya da ABD gibi vatanda?lar?n? izleme-dinleme i?ine koyuldu. Alman Federal Konseyi, telefon ve internet kay?tlar?n?n alt? ay boyunca kaydedilmesini ?ng?ren ?Telekom?nikasyon Yasa? tasar?s?n?, yo?un ele?tirilere ra?men onaylad?. Karar 1 Ocak?tan itibaren y?r?rl??e girecek. Yasa uyar?nca, telekom?nikasyon ?irketleri, m??terilerinin haberle?melerini 6 ay boyunca kaydetmek zorunda.
Yasaya g?re 1 Ocak 2008?den itibaren telefon ve internet ?zerinden yap?lacak b?t?n g?r??meler, telefon numaras?, tarihi ve s?resi alt? ay boyunca kaydedilecek. ?stihbarat ?rg?tleri ve savc?l?klar istedikleri zaman bu bilgilere ba?vurabilecek.
Yasa kapsam?nda ayr?ca trafi?e ??kan ara?lar?n plakalar? da ?zel bir sistemle taran?p kaydedilecek. Ancak bu konudaki d?zenleme 1 Ocak 2009?da y?r?rl??e girecek.
Yasa, 9 Kas?m g?n? muhalefet partilerinin kar?? oyuna ra?men h?k?met partileri taraf?ndan karar alt?na al?nm??t?. Muhalefet, yasan?n bireysel ya?am?n ?z?ne m?dahale anlam?na gelece?ini ifade ederek kar?? ??km??t?.
Bu ama?la Berlin?de d?zenlenen g?steriye 15 binden fazla ki?i kat?lm??t?.
Gazeteciler de dinlenecek
Yeni yasa ile gazetecilerin haber kaynaklar?n? gizlemesi de pratik olarak ortadan kald?r?l?yor. Gazetecilerin yapaca?? b?t?n g?r??meler de alt? ay boyunca kaydedilecek.
Ayr?ca avukatlar ve doktorlar?n da m?vekkilleri ve hastalar?yla yapaca?? g?r??melerin zaman? ve s?resi kaydedilecek. Baz? meslek gruplar?ndan insanlar?n yasa kapsam?nda tutulmas? y?n?ndeki ba?vurular h?k?met taraf?ndan kabul edilmemi?ti. B?ylece a??r su?lara ve ?ter?r? sald?r?lar?na kar?? ?nlemler gerek?esiyle ??kar?lan yasa, toplumun b?t?n kesimlerini etkilemi? olacak.
Mahkemelik olacak
?nternet ve telefon ?zerinden yap?lan b?t?n g?r??melerin alt? ay boyunca kaydedilmesine kar?? m?cadele eden muhalefet, Federal Konsey?in karar?na ra?men sessiz kalmayacaklar?n? ifade etti. Bir?ok bilgi koruma uzman? ve insan haklar? ?rg?t?, yasay? Anayasa Mahkemesi?ne g?t?rece?ini ilan etti. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net