G?NCEL

 • AKP H?k?meti, yeni y?la girmeden sosyal g?venlikle ilgili haz?rlad??? yasal d?zenlemeyi Meclis?ten ge?irmeyi planl?yor.


  AKP H?k?meti, yeni y?la girmeden sosyal g?venlikle ilgili haz?rlad??? yasal d?zenlemeyi Meclis?ten ge?irmeyi planl?yor. AKP taraf?ndan ??kar?lan yasan?n baz? maddeleri Anayasa Mahkemesi taraf?ndan iptal edilmi?ti. ?imdi, iptal edilen maddeler de yeniden d?zenlenerek 2008 y?l?ndan itibaren yeni yasan?n y?r?rl??? girmesi hedefleniyor.
  AKP, sosyal g?venlikle ilgili yasay? her yeniden ele al???nda i??i s?n?f? ve emek?iler aleyhine yeni h?k?mler getiriyor. Tabii, daha ?nce ??kard??? yasaya i??i s?n?f?ndan beklenen tepki g?sterilmedi?i i?in yeni sald?r?lara c?ret edebiliyorlar.
  AKP?nin yeni yasa tasar?s?n? bir dosya kapsam?nda daha geni? olarak ele almay? bir s?re sonras?na erteleyerek, bas?ndaki haberlerden yola ??k?p yeni tasar?n?n getirdiklerini k?saca ?zetlemek gerekirse, a?a??dakilerden s?z edilebilir:
  Yeni d?zenlemede, dul ayl??? alanlar?n ?al??anlar? ?al??mayanlara g?re y?zde yirmi be? daha az ayl?k alacak. ?al??an dul ?len e?inin maa??n?n y?zde ellisini, ?al??mayan ise y?zde yetmi? be?ini alacak.
  Eski sosyal g?venlik sisteminde a??r i? kabul edilen baz? i?lerde erken emekli olma olana?? mevcuttu. Yeni tasar? a??r i? kabul edilen mesleklerin say?s?n? azalt?yor. ?rne?in, gazeteciler, posta da??t?c?lar? a??r i? kapsam?ndan ??kar?l?yor.
  Yasa y?r?rl??e girdikten sonra emekli olanlar, destek primi ?deyerek ?al??amayacak. Ya emekli maa?lar?n? alacak ve ?al??amayacaklar ya da ?al???rlarsa emeklilik maa??n? alamayacak.
  Sigortal? ve bakmakla y?k?ml? oldu?u ki?iler i?in tedavileri esnas?nda asgari ?cret tutar? kadar katk? pay? al?nabilecek. Bu katk? pay? bir senede iki asgari ?cret tutar?n? ge?emeyecek.
  ?? kazas?, meslek hastal???, do?um vd. durumlarda sigorta taraf?ndan ?denen ?cret ??te ikiden, be?te ??e d???r?l?yor. Yani, hasta olan sigortal? sigortadan alaca?? ?cretin y?zde onunu kaybetmi? oluyor.
  Halen destek primi ?deyerek ?al??an emeklilerin ?dedikleri destek primi oran? art?r?l?yor.
  AKP, bu tedbirlerle zaten ?ok g?? ve yak?nlar?n?n deste?i ile ya?amaya ?al??an emeklilerin durumunu daha da k?t?le?tiriyor.
  Bundan sonraki d?zenlemede emekli olmak kolay olmayaca?? i?in mevcut emeklileri de a?l??a mahkum ederek, Sosyal G?venlik Kurumu?nun a??klar?n? kapatmaya ?al???yorlar.
  AKP?nin yeni d?zenlemesine g?re SGK ?al??andan daha fazla prim al?rken, onlara tedavi ve emeklilik maa?? olarak daha az hizmet verecek ve b?ylece a????n? azaltacak.
  AKP?nin yeni sald?r? ile emeklilerin ?rg?tl?l???ne son g?nlerde y?neltilen sald?r? paralellik arz ediyor.
  Ama, emekliler AKP?nin ekmeklerine el uzatmas?na sessiz kalmayacakt?r.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net