TEKEL Sigara?n?n ?zelle?tirilmesi ile ?lke kaybedecek

T?t?n Eksperleri Derne?i, TEKEL Sigara?n?n ?zelle?tirilmesinin t?t?n ?reticisinden t?keticiye kadar toplumun geni? bir kesimini olumsuz etkileyece?ini bildirdi


T?t?n Eksperleri Derne?i, TEKEL Sigara?n?n ?zelle?tirilmesinin t?t?n ?reticisinden t?keticiye kadar toplumun geni? bir kesimini olumsuz etkileyece?ini bildirdi.
Dernek y?netim kurulu ad?na yap?lan yaz?l? a??klamada, TEKEL Sigara Fabrikalar??n?n, devlete y?k olmayan aksine k?r eden ve istihdam yaratan kurulu?lar oldu?u belirtilerek, ??zelle?tirmeden do?acak en ?nemli mali sonu?, ?zelle?tirilecek fabrikalarda ?retilecek sigaralar?n sat???ndan sa?lanacak k?r?n tamam?n?n yurti?inde kalmas? yerine, ?okuluslu ortaklar taraf?ndan yurtd???na transfer edilecek olmas?d?r? denildi.
Devletin, TEKEL?in sigara fabrikalar?ndan sa?lad??? k?r?, ?okuluslu ?irketlere terk etmesi ya da onlarla b?l??mesi i?in hakl? say?labilecek bir neden bulunmad???n?n ifade edildi?i a??klamada, ?Y?llard?r y?z bin tonun ?zerinde ger?ekle?en ihracat?m?z dikkate al?nd???nda T?rkiye, ?ark tipi (oriental) t?t?n ihracat?nda d?nya birincili?ini tart??mas?z s?rd?rmektedir. 2006 y?l? rakamlar?yla 500 milyon dolar? bulan t?t?n ihracat?m?zda TEKEL?in ve t?t?n ?reticilerimizin ?nemli bir katk?s? vard?r? denildi.
Sigara biriminin ?zelle?tirilmesi durumunda TEKEL?in yaprak t?t?n biriminin de ayakta kalabilme imkan?n?n bulunmad???n?n dile getirildi?i a??klama ??yle devam etti: ?Yeniden yasal bir d?zenleme ve yap?lanma ger?ekle?tirilmedi?i takdirde yaprak t?t?n biriminin birka? y?l i?inde tasfiyesi ka??n?lmazd?r. 2008 y?l?nda TEKEL?in sigara biriminin ?zelle?tirilmesinin yan? s?ra yeni bir geli?me olmay?p TEKEL?in t?t?n al?mlar?ndan da ?ekilmesi halinde ?zellikle Do?u ve G?neydo?u Anadolu b?lgelerinde sosyo-ekonomik ve siyasi problemlerin artmas? muhtemeldir.? (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net