Dedeler maa?a kar??

AKP?nin, Alevilerle ilgili yapmay? planlad??? projeler konusunda tart??malar s?r?yor.
H?k?metin, Alevi dedelere maa? verilmesi ve baz? haklardan yararlanmalar? yolundaki ?al??malar?na, Mu??un Varto il?esindeki Alevi dedeleri kar?? ??kt?


AKP?nin, Alevilerle ilgili yapmay? planlad??? projeler konusunda tart??malar s?r?yor.
H?k?metin, Alevi dedelere maa? verilmesi ve baz? haklardan yararlanmalar? yolundaki ?al??malar?na, Mu??un Varto il?esindeki Alevi dedeleri kar?? ??kt?. ?l?ede yeni a??lan Pir Sultan Abdal Derne?i ve Cemevi?nin ba?kan ve y?netim kurulu ?yelerinin se?imi i?in bir araya gelen Alevi dedeler, Diyanet?in maa??n? istemediklerini belirterek, AKP?nin ?nerilerini, kendilerini S?nnile?tirme ?abas? olarak yorumluyor.
Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Varto ?ube ba?kanl???na se?ilen Burhan Kaya, cemevlerini c?mb?? yeri olarak g?ren bir zihniyetin bug?nk? ?nerilerini ?a??rt?c? bulduklar?n? s?yledi. Kaya, ?Bizim dedelerimiz inan?lar?n? para i?in satmazlar, biz ona kar??y?z. Ancak cemevlerinin camiler gibi suyunun, elektri?inin paras?z olmas? ve ihtiya?lar?n?n kar??lanmas?na kar?? de?iliz, bize hangi konuda destek vereceklerini daha netle?tirmediler. Acaba Alevileri S?nnile?tirmek mi istiyorlar? AKP?nin politikas? buysa biz buna kar??y?z? dedi.
Alevi Dedesi Do?an Y?lmaz da ?Ben, bu bir oyundur diyorum. Alevilerin inan?lar? dahilinde ibadetlerini yapacaklar? yerin anayasa g?vencesi alt?na al?nmas?n? istiyoruz? dedi. Y?lmaz, ?Yani bir keresinde siz Alevi inanc?na sahip olan insanlar?n iftar yeme?ine kat?lacaks?n?z, ama onlar?n ibadet ?eklini ve ibaret yerini de kabul etmeyeceksiniz. Burada bir ?eli?ki var? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net