Karde?lik mitingine ?a?r?


?stanbul ?a?layan Meydan??nda 9 Aral?k Pazar g?n? d?zenlenecek olan ?Emperyalizme, Irk??l??a ve ?ovenizme Kar?? ???ilerin Birli?i, Halklar?n Karde?li?i? mitingi i?in haz?rl?klar s?r?yor. Mitingi d?zenleyen siyasi partiler ve kitle ?rg?tleri, bar?? ve demokrasi i?in b?t?n ?stanbullular? mitinge davet etti.
Mitingi birlikte ger?ekle?tiren DTP, EMEP, SDP, SODAP, EHP, Antikapitalist, ?MP ve BEKSAV??n da aralar?nda bulundu?u kurum temsilcileri d?n Makine M?hendisleri Odas??nda bas?n a??klamas? yapt?.
Miting Tertip Komitesi ad?na a??klama yapan Mecit Ayg?n, K?rt sorununda inkar politikalar?n?n devam etti?ini belirterek, son g?nlerde DTP?ye y?nelik bask?lar?n bunun bir sonucu oldu?unu ifade etti. T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyon ger?ekle?tirirken, b?lgede de operasyonlar? yo?unla?t?rd???n? belirten Ayg?n, ?K?rt halk?m?z? ve t?m emek?i halklar?m?z? karde?lik, e?itlik ve ?zg?rl?k talepleri ile mitingimize kat?lmaya ?a??r?yoruz? dedi.
Bas?n a??klamas?nda DTP ?stanbul ?l Ba?kan? Halil Aksoy ve EMEP ?stanbul ?l Ba?kan? G?ven Ger?ek de s?z alarak, b?t?n ?stanbullular? mitinge davet etti.
(?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net