Tekel yolsuzlu?u i?in su? duyurusu

CHP, Maliye Bakan? Kemal Unak?tan??n o?lu Abdullah Unak?tan??n orta?? oldu?u A.B. G?da Firmas??n?n ad?n?n kar??t??? TEKEL yolsuzlu?u ile ilgili su? duyurusunda bulunuyor.


CHP, Maliye Bakan? Kemal Unak?tan??n o?lu Abdullah Unak?tan??n orta?? oldu?u A.B. G?da Firmas??n?n ad?n?n kar??t??? TEKEL yolsuzlu?u ile ilgili su? duyurusunda bulunuyor.
CHP Grup Ba?kan Vekili Kemal K?l??daro?lu ile Konya Milletvekili Atilla Kart, Meclis?te d?zenledikleri ortak bas?n toplant?s?nda, TEKEL yolsuzlu?u ile ilgili ?stanbul Kad?k?y Cumhuriyet Ba?savc?l????na su? duyurusunda bulunacaklar?n? a??klad?lar.
K?l??daro?lu, TEKEL?in, 2004 y?l?nda ?spanya?dan 13 milyon 840 bin Avro bedel kar??l???nda ithal etti?i 8 adet ?Sert kutu makinesinin? ithaliyle ilgili usuls?zl?k ve yolsuzluk konusunda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?? g?revini yapmaya ?a??rd?klar?n? hat?rlatarak, ?Bu konuda Ba?bakanl?k b?nyesindeki Hazine Ba? Kontrol?rl??? taraf?ndan haz?rlanan 187 sayfal?k raporun, aradan ge?en 7 aya ra?men neden s?menalt? edildi?ini de sormu?tuk? dedi.
?Hedef sapt?r?l?yor? iddias?
Ba?bakan Erdo?an??n, CHP?nin bu konuyla ilgili daha ?nce yapt??? ?a?r?y? dikkate almad???n? ve g?revini yapmama konusunda kararl? oldu?unu ?ne s?ren K?l??daro?lu, ?Say?n Ba?bakan yasal ve etik g?revinin gere?ini yapmad??? gibi, olay? ortaya ??karan CHP?ye y?klenmeye ve kendince hedef sapt?rma yoluna ba?vurmu?tur? diye konu?tu. Ba?bakan Erdo?an??n TEKEL yolsuzlu?unun g?ndeme getirilmesiyle birlikte bir savunma refleksi i?erisine girdi?ini kaydeden K?l??dao?lu, Unak?tan gibi kendisinin de olay? ge?i?tirmeye ?al??t???n? ileri s?rd?.
?lker?e su?lama
K?l??dao?lu, yolsuzluk iddialar? i?erisinde Maliye Bakan??n?n o?lu d???nda Family Finans Grubu ve ?lker Grubu yetkilisinin de oldu?unu iddia etti.(Ankara/ANKA)
www.evrensel.net