?srailli bakan?n Londra gezisi iptal

?srail ?? G?venlik Bakan? Avi Dichter, tutuklanabilece?i kayg?s?yla ?ngiltere?ye yapaca?? geziyi iptal etti. ?srail h?k?metine girmeden ?nce istihbarat ?efi olan Avi Dichter, ?ngiltere?de ?sava? su?u i?lemek? ile su?lan?yordu.


?srail ?? G?venlik Bakan? Avi Dichter, tutuklanabilece?i kayg?s?yla ?ngiltere?ye yapaca?? geziyi iptal etti. ?srail h?k?metine girmeden ?nce istihbarat ?efi olan Avi Dichter, ?ngiltere?de ?sava? su?u i?lemek? ile su?lan?yordu.
?srail D??i?leri Bakanl????ndan yap?lan a??klamada, ??ngiltere?de ?a??r? sol? olarak nitelendirilen bir grubun, Dichter?in tutuklanmas? istemiyle mahkemeye ba?vurmas?n?n ?ok y?ksek bir olas?l?k oldu?unun belirlenmesi ?zerine, bakan?n gezisinin iptal edildi?ini? a??klad?.
?ocuk katili!
Avi Dichter, bir ?srail sava? u?a?? 22 Temmuz 2002?de Gazze?de bir evi bombalad??? s?rada, ?lkenin i? istihbarat servisi ?in Bet?in ba?kan?yd?. ?srail sald?r?s?n?n hedefi, Hamas??n askeri kanad?n?n lideri Salah ?ehade?ydi.
?srailli bir F-16 sava? u?a??n?n evine att??? bir tonluk bomba, ?ehade?yle birlikte 15 ki?inin ?l?m?ne, 50?sinin de yaralanmas?na neden olmu?tu. ?lenler aras?nda 9 ?ocuk vard?.
?ngiltere yasalar?na g?re ?zellikle sava? su?uyla ilgili yap?lan ba?vurularda mahkeme, tutuklama m?zekkeresi ??karabiliyor, cezai s?re? ya da soru?turma ba?latabiliyor. Daha ?nce ?ok say?da ?srailli subay bu sorunla y?z y?zeydi, Avi Dichter ise ayn? sorunla kar?? kar??ya kalan ilk bakan oldu. (DI? HABERLER)
Filistinli ?ift?i ?ld?r?ld?

?srail?in, Hamas??n kontrol?ndeki Gazze ?eridi?ne son iki haftad?r d?zenledi?i sald?r?larda ?l? say?s? 16?y? bulurken, d?n d?zenlenen son sald?r?da ise Filistinli bir ?ift?i ?ld?, di?eri yaraland?. Bir Filistinli yetkili, 30 ya??ndaki ?ift?inin d?n Han Yunus yak?nlar?nda ?srail askerlerince a??lan ate?te vuruldu?unu, di?er bir ?ift?inin yaraland???n? kaydetti. (DI? HABERLER)
L?bnan halen ba?kans?z

L?bnan Meclisi, yeni cumhurba?kan?n? belirlemek konusunda yedinci kez ba?ar?s?z oldu. L?bnan Parlamentosunun ba?kan? Nebih Berri?nin s?zc?s?, alt? kez ertelendikten sonra d?n yap?lmas? beklenen oturumun 11 aral?ka ertelendi?ini duyurdu. L?bnan?da muhalefet ile iktidar ittifak?, Genelkurmay Ba?kan? General Michel S?leyman??n adayl??? konusunda fikir birli?ine varm??t?. Sal? g?n? d?zenlenecek iki oturumdan, birinin S?leyman??n devlet ba?kan? se?ilebilmesi i?in anayasada de?i?iklik yap?lmas?na, di?erinse General?in se?ilmesine ayr?laca?? s?yleniyor. L?bnan??n ba?kanl?k makam? 24 kas?mdan beri bo?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net