11 cinayete 12 y?l bas?na 100 y?l hapis

11 cinayetini itiraf eden Hizbullah san???na 12 y?l ceza verildi. Azadiya Welat gazetesine ise 100 y?l istendi


Mahkeme, Hizbullah??n 1990?l? y?llarda Diyarbak?r?da sorumlulu?unu yapan ve 11 ki?inin ?l?m?, onlarca ki?inin yaralanmas? olay?na bizzat kat?ld???n? itiraf eden Tahsin Kara?ya 12.5 y?l hapis cezas?n? uygun g?rd?. Kara, 1 y?l sonra tahliye olacak.
Diyarbak?r 5. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?len ve ??nar ve Karacada? b?lgesinde i?lenen cinayetlere kar??an 10 san?kl? Hizbullah davas? duru?mas?na, tutuklu san?klar Mustafa Akba?, Tacettin Asar, Seyithan Kaya, Ramazan Tatl? ve Tahsin Kara kat?ld?.
Mahkeme heyeti, hakk?nda ?m?r boyu hapis istenen san?klardan Tahsin Kara?y?, ?iddianamede yaz?l? eylemleri ger?ekle?tirdi?ine dair mahkumiyetine yeterli, ku?kudan uzak, kesin, hukuki ve inand?r?c? delil elde edilememi?tir? diyerek, TCK 314/2 maddesi uyar?nca ?yasad??? ?rg?t ?yesi olmak?tan 15 y?l hapis cezas?na ?arpt?rd?. 11 ki?inin ?l?m?nden sorumlu olan Kara?n?n cezas? iyi hali g?zetilerek, 12 y?l 6 aya indirildi. Kara?n?n ?4959 Say?l? Topluma Kazand?rma Yasas??ndan yararlanma talebini ise, Hizbullah??n da??lmas?na neden olabilecek nitelikte bilgi vermedi?i gerek?esiyle reddetti.
Di?er san?klar
Mahkeme heyeti 765 say?l? TCK?nin 146/1 maddesi uyar?nca ?Anayasal d?zeni zorla de?i?tirmeye ?al??maktan? ?m?r boyu hapsi istenen san?klar Seyithan Kaya ve Mustafa Akba??? sadece ??rg?t ?yeli?i?nden 15 y?l hapis cezas?na ?arpt?rd?. Mahkeme san?klar?n cezas?n? iyi hallerini g?zeterek, 12 y?l 6 ay hapis cezas?na d???rd?. Kaya?n?n tutukluluk halinin devam?na karar verilirken, Akba???n tahliyesi kararla?t?r?ld?. San?klardan Tacettin Asar ??rg?t ?yesi olmak?tan 7 y?l 6 ay, Ramazan Tatli?yi 6 y?l 3 ay hapis cezas?na ?arpt?r?ld?. Ancak tutuklulukta ge?irdikleri s?reyi g?z ?n?nde bulundurarak, tahliyelerine karar verdi. Mahkeme di?er yandan san?klar Hizbullah tetik?ileri Halil Da?tekin, Mahmut ?en, Ahmet Urat ve ?smail Asar hakk?nda a??lan kamu davas?n?n zaman a??m? gerek?esiyle d???r?lmesine karar verdi. Mahkeme heyeti san?klardan Mehmet Bahattin Temel?in ise beraatine karar verdi.
Kara?n?n eylemleri
Beykoz?da Hizbullah Lideri H?seyin Velio?lu?nun ?l? olarak yakalanmas?n?n ard?ndan Diyarbak?r?da d?zenlenen operasyonlarda Hizbullah??n ??nar ve Karacada? b?lgesi sorumlulu?unu y?r?ten Kara, 2000 y?l? ba?lar?nda yakalanm??t?. ??nar?a ba?l? Tezge?er K?y??nde fahri imaml?k yapan Kara hakk?nda haz?rlanan iddianamede, Diyarbak?r ve ?anl?urfa?da 1992-94 tarihleri aras?nda Ali Kaya, ?eyhmuz Kaya, Habip Da?tekin, Mehmet Sait A??l, Temur S?z?c?, Kaz?m G?ler, Salih ?zmen, ?elebi Topal, Abdulselam Ka?maz, Aziz Azizo?lu, Ahmet G?zel ile soyad? belirlenemeyen Mahmut adl? taksi ?of?r?n?n ?ld?r?lmesine bizzat kat?ld??? ve Cahide Kaya?n?n yaralanmas? ve Sait Durmaz??n ka??r?lmas? eylemlerine kat?ld??? belirtilmi?ti.
?Ma?arada bo?duk?
Kara, 1994 y?l?nda ?oban ?elebi Topal hakk?nda PKK?ye yard?m yapt??? iddias?yla ?l?m karar? alm??t?. Kara ifadesinde bu eylemi ?u c?mlelerle anlatm??t?: ?Eylemi ben, ?smail Asar, Seyithan Kaya, Tevfik Da?tekin, ?ehmus K?nay, Halil Da?tekin, Tacettin Asar ve Dare k?y?nden, daha ?nce PKK?l?lar?n d??edi?i may?na basan, ismini bilmedi?im bir ki?iyle birlikte ger?ekle?tirdik. Hepimizde kale?nikof t?fek vard?. Hep birlikte ?elebi?nin ?obanl?k yapt??? Le?ellik alan?na gittik ve kendisini yakalad?k. Kaya, hemen ayn? yerde ayakkab? ba?? ile ?elebi?yi bo?arak ?ld?rd?. Daha sonra olay yerinden ka?t?k.?
Kara hakk?nda ?Anayasal D?zeni Zorla De?i?tirmeye Kalk??maktan? a??rla?t?r?lm?? m?ebbet hapis istemiyle dava a??lm??t?. (Diyarbak?r/D?HA)
Diyarbak?r?a Amed PKK?ye PKK demek yasak m??
T?rkiye?nin tek K?rt?e g?nl?k gazetesi Azadiya Welat Gazetesi Sorumlu Yaz?i?leri M?d?r? Vedat Kur?un hakk?nda, gazetede yay?nlanan haberler nedeniyle ??rg?t ?yeli?i? iddias?yla dava a??ld?. Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan haz?rlanan iddianamede, Kur?un?un toplam 100 y?l hapis cezas?yla cezaland?r?lmas? istendi. ?Su??lar?n aras?nda Diyarbak?r?a Amed denmesi de var!
Azadiya Welat Gazetesi?nin K?rt?e olmas? nedeniyle ?eviride ve bilirki?i bulmakta zorlanan mahkeme, ?evirisi yap?lan gazetenin her say?s? hakk?nda yeni davalar a??yor. Gazetenin Sorumlu Yaz? i?leri M?d?r? ve Sahibi Vedat Kur?un hakk?nda ?bas?n yay?n yoluyla ?rg?t propagandas? yapmak? iddias?yla a??lan onlarca davaya bu kez rekor ceza istemi ile bir yenisi eklendi.
Diyarbak?r Cumhuriyet Savc?l???, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? ve Adalet Bakanl??? Ceza ??leri Genel M?d?rl????n?n su? duyurusu ?zerine Azadiya Welat??n Eyl?l ay?nda yay?nlanan 8 say?s? ile Ekim ay?nda ??kan 4 say?s?n? incelemeye ald?. Gazetenin 12 say?s?nda yay?nlanan haberlerin bilirki?i taraf?ndan ?evirisi yap?ld?. Savc?, gazete hakk?nda haz?rlad??? iddianamede, gazetenin 12 Eyl?l tarihli gazetede yer alan ?G?l katliamlar?n kontrol?n? yap?yor? haberinde ?PKK propagandas? yap?ld????n? ileri s?rd?. Yine iddianamede ?e?itli tarihli gazetelerde PKK Lideri Abdullah ?calan i?in ?K?rt Halk ?nderi? ve ?KCK ?nderi? s?fat?n?n kulland???na dikkat ?ekti.
?Amed demek ?rg?t propagandas??
17 Eyl?l tarihli gazetede de HPG?liler i?in ?gerilla? ifadesinin kullan?ld?lmas? ve 21 Eyl?l tarihli gazetede yer alan ???kenceye kar?? sessizlik? ba?l?kl? haber de iddianameye girdi. ?AKP G?neyli K?rtleri kand?rmaya ?al???yor? ba?l?kl? haberde ise PKK?li Murat Karay?lan??n a??klamalar?n?n verilerek,??rg?t?n amac?n?n propagandas?n?n yap?ld???? ileri s?r?len iddianamede, yine PKK?li Dr. Bahoz Erdal taraf?ndan yay?nlanan a??klaman?n verilmesi de dava a??lmas?na gerek?e g?sterildi. Halbuke PKK y?neticilerinin a??klamalar? bir ?ok ba?ka ulusal gazetede de haber olmu?tu.
Diyarbak?r??n K?rt?e ve eski ismi olan Amed kelimesine de dikkat ?eken Savc?, ?AMED? mahreciyle yay?nlanan haberlerle ?rg?t propagandas? yap?ld???n? ileri s?rd?. PKK y?neticilerine suikast giri?imindeyken yakalad???n? a??klad???, ajan haberleri de su? unsuru kabul edildi.(Diyarbak?r/D?HA)
PeKeKe de?il PeKaKa diyeceksin!
?Halk i?in anayasay? tart???yoruz? konulu forumda yapt??? konu?ma nedeniyle Tunceli Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan TCK?n?n 301. maddesinden hakk?nda soru?turma ba?lat?lan EMEP Tunceli ?l Ba?kan? H?seyin Tun?, savc?l?ktaki ifadesi s?ras?nda PKK?yi ?PeKeKe? diye telaffuz edince savc? bu s?ylemi de soru?turma kapsam?nda de?erlendirece?ini belirtti.
3 Aral?k?ta Tunceli Cumhuriyet Savc?l????ndaki ifadesi s?ras?nda PKK?yi ?PeKeKe? diye telaffuz eden Tun??a, savc? ?Neden PeKaKa demiyorsun?? diyerek tepki g?sterdi. Tun? da bu telaffuzu yaparken herhangi bir ama? g?tmedi?ini sadece T?rk?enin bir kural? oldu?u i?in bu ?ekilde telaffuz etti?ini ve T?rk?ede de ?k? harfinin ?ke? ?eklinde okundu?unu s?yledi. Savc? ise bu a??klamay? kabul etmeyerek Tun??un bu telaffuzunu da soru?turma kapsam?nda de?erlendirece?ini s?yledi.
Tun? ise, ?Bizim yapt???m?z her bas?n a??klamas? ?zellikle konusu K?rt sorunu ve bar??a dair olunca soru?turma ve yarg?lama konusu oluyor. Bu da asl?nda y?ld?rman?n bir arac? oluyor. En hafif kulland???m?z deyimler bile soru?turma konusu olabiliyor. Bununla demokratik kesimler y?ld?r?lmak ve bask? alt?na al?nmak isteniyor. Yani ?imdi K?rtler, demokrasi isteyen g??ler dese ?d?nya yuvarlakt?r? soru?turma konusu olacak. Art?k bilimsel ger?ekler de ?ter?rize? ediliyor? dedi. (Tunceli/D?HA)
Veli Ay
www.evrensel.net