Dolapdereli ?ocuklar sahnedeydi

Bilgi ?niversitesi Dolapdere Kamp?s??nde ya?lar? 5-12 aras?nda de?i?en toplam 15 ?ocukla bir tiyatro ?al??mas? ger?ekle?tirildi. Tarlaba???nda, ?? g?nl?k bir e?itim sonucunda olu?turulan tiyatro oyununa, ?ocuklar ve aileleri yo?un ilgi g?sterdi


Bilgi ?niversitesi Dolapdere Kamp?s??nde ya?lar? 5-12 aras?nda de?i?en toplam 15 ?ocukla bir tiyatro ?al??mas? ger?ekle?tirildi. Tarlaba???nda, ?? g?nl?k bir e?itim sonucunda olu?turulan tiyatro oyununa, ?ocuklar ve aileleri yo?un ilgi g?sterdi.
Birbirlerinin dillerini bilmeyen ama bir arada ya?ama zorunlulu?u olan zaman zaman kavga eden, zaman zaman birbirlerini seven, dilleri, renkleri farkl?, emir veren ve boyun e?en insanlar?n hikayesine dayand?r?lan oyun iki b?l?mden olu?uyor. Sahnenin iki taraf?na d?z ?izgiler ?ekilerek oyuncular sahnenin i?erisindeyken oynad?klar? karekterin hikayesini, ?izginin d???ndayken de ger?ek d?nyay? ya??yorlar. Oyunun birinci b?l?m?nde birbirlerini tan?mayan, ama k?zg?n insanlar?n hikayeleri anlat?l?rken, ikinci b?l?mde farkl?l?klar?n? bilen ve birbirlerini bunun ?zerinden kabul etmi? insanlar?n hikayeleri anlat?l?yor. Tiyatro Y?netmeni ve Ele?tirmen Metin Boran, projeyi Diyarbak?r ve Dolapdere?de ger?ekle?tirdiklerini ve ?ok k?lt?rl?l??? esas ald?klar?n? belirterek, ?Sanat?n evrensel bir dili var, d?nyan?n herhangi bir yerinde de olsa ?zerine d??en toplumsal g?revi yerine getiriyor? dedi. Boran, projenin amac?n?n, ?ocuklarda k?lt?rler aras? etkile?im ve ileti?im kanallar?n? zorlayarak ?ocu?un kendi hayat hikayesinden hareketle farkl? hayatlar? bir sahnede bulu?turmak oldu?unu belirtti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net