YA?ADIK?A

 • Bug?nlerde herkes her konuda her ?eyi konu?uyor. D??ar?dan bak?l?nca her t?rl? ?zg?rl?k var san?l?r. Oysa sadece k?reselle?mecilerin s?yledikleri olmakta, onlar?n planlar? y?r?mektedir


  Bug?nlerde herkes her konuda her ?eyi konu?uyor. D??ar?dan bak?l?nca her t?rl? ?zg?rl?k var san?l?r. Oysa sadece k?reselle?mecilerin s?yledikleri olmakta, onlar?n planlar? y?r?mektedir.
  ?lkemizde kurulu elektrik santrali g?c? yakla??k 40500 MW civar?ndad?r. Bu kurulu g?c?n en az y?lda 200 milyar kWh elektrik ?retmesi gerekiyor. Oysa bir y?lda yakla??k olarak 170 milyar kWh elektrik ?retmektedir. Yani olmas? gerekenden en az y?zde 15 daha az elektrik ?retilmektedir. ?ebekedeki kay?p ve ka?aklar ise y?zde 20?nin ?zerindedir. Demek ki istenirse ?imdiki ?retimden yakla??k y?zde 30 daha fazla elektrik ?retilip, arz edilebilecektir. Ama buna kar??n h?l? ?elektriksiz kalaca??z? yalan?yla n?kleer santraller kurulmaya ?al???l?yor.
  Di?er yandan fosil yak?tlara dayal? santrallerin planlamas? da devam etmektedir. Oysa ?n?m?zdeki g?nlerde b?t?n d?nyada karbon vergisi g?ndeme gelecektir. Yani bu d?nyan?n kirletilmesinin bir bedeli vard?r ve bu bedel, fosil yak?tlara konacak vergilerle kar??lanacakt?r. Ama hi? ku?kunuz olmas?n, bu bedel de yine mazlum halklara ?detilmek istenecektir. ??nk? emperyalist ?lkeler gerekli ?nlemleri ?imdiden almaktad?rlar. Ve her ?ey, anamalc?l???n kitab?na uygun bir ?ekilde ger?ekle?tirilmek istenecektir. E?er d?nya halklar? bu konuda uyan?k olmazsa, bu planlar k?resel emperyalist sermayenin istedi?i ?ekilde uygulanacakt?r.
  Bug?n ?lkemizdeki s?rf ekonomik su potansiyeli, ?lkenin ?imdiki elektrik ?retiminin tamam?n? kar??layacak b?y?kl?ktedir. Ve d?nyan?n en ucuz elektrik ?retim y?ntemi ?imdilik su santralleridir.
  Ama su akmakta, bizim karar vericilerimiz bakmaktad?r.
  ?u anda ekonomik su potansiyelinin ancak d?rtte biri de?erlendirilmektedir.
  Su ile elektrik ?retilecek olunsa, elektri?in 1 kWh?inin maliyeti yar?m senttir. Ama buna kar??n ithal fosil yak?tlara dayal? elektrik ?retim modeli benimsenmektedir.
  ??nk? suyun akmas?, ya?murun ya?mas? i?in ihaleler a??lmamakta, komisyonlar kurulmamakta, birileri keselerini dolduramamaktad?r.
  Oysa fosil yak?tlarda durum ba?kad?r. Fosil yak?tlar?n her a?amas?nda para d?nmektedir.
  ?lkemizin su potansiyeli bu ?ekilde de?erlendirilmezken, r?zgar da ayn? gazaba u?ramaktad?r. ??nk? r?zgar?n esmesi i?in de herhangi bir ihale a??lmas?na, komisyonlar kurulmas?na gerek yoktur.
  G?ne? oldu?u s?rece r?zgar da olacakt?r. R?zgar oldu?u s?rece elektrik ?retimi ger?ekle?ecektir. R?zgar?n esmesi i?in hi?bir ihale a??lmayacakt?r. O bedava esmesine devam edecektir.
  ??te r?zgar? ve suyu ge?ersiz k?lan tam da bu ?zellikleridir.
  ?lkemizin r?zgar potansiyelinin 80 bin MW??n ?zerinde oldu?u biliniyor. ?imdiki kurulu g?c?n iki kat?na denk gelmektedir bu rakam. Oysa bug?n itibariyle ?lkemizdeki toplam kurulu r?zgar g?c? 146.25 MW?t?r. Yani 150 bile de?il. ?n?aat? devam eden projelerin toplam g?c? 276.9 MW?t?r. S?zle?mesi imzalanm?? ve hen?z in?aat?na ba?lanmam?? santrallerin toplam g?c? 624.86 MW?t?r. Kurulu, in?aat hailinde ve kurulacaklar?n bug?nk? toplam g?c? 1048.01 MW?t?r. Yani yakla??k 1050 MW diyebiliriz.
  Bu ?lkede herkes bir ?eyler s?yl?yor. Ama s?ylenenler suya ve r?zgara yaz?l?yor.
  Su ak?yor, r?zgar esiyor. Ortada hi?bir ?ey kalm?yor.
  Oysa bug?n emekten, ba??ms?zl?ktan ve emperyalizme kar?? ulusal ??karlardan yana olanlar?n elinde hi?bir zaman olmad??? kadar olanaklar bulunmaktad?r. Bu olanaklar?n bir?o?unu kar?? cephenin a??klar? ve yalanlar? vermektedir. Bu yalanlar? ve oyunlar? onlar?n sonlar?n? getirmek i?in kullanmak m?mk?nd?r. Yeter ki din, mezhep, ?rk ayr?mc?l??? tuzaklar?n? etkisizle?tirip, halkla b?t?nle?elim; halk? b?t?nle?tirelim.
  Enver ?at
  www.evrensel.net