Gazeteciler d?n de eylemdeydi

Antalya ve Hatay?da bas?n emek?ileri, gazetecilerin ?fiili hizmet s?resi zamm??na ili?kin h?km?n kald?r?lmas?na y?nelik giri?imlere tepki g?sterdi.


Antalya ve Hatay?da bas?n emek?ileri, gazetecilerin ?fiili hizmet s?resi zamm??na ili?kin h?km?n kald?r?lmas?na y?nelik giri?imlere tepki g?sterdi. Antalyal? gazeteciler, TBMM?deki 550 milletvekiline, ?zerinde ?Gazetecileri kurban etmeyin? yaz?l? Kurban Bayram? ve y?lba?? tebrik kart? g?nderdi.
Antalya?da K??lahan Otel ?n?nde bir araya gelen gazeteciler ad?na a??klama yapan ?a?da? Gazeteciler Derne?i (?GD) Akdeniz ?ube Ba?kan? Veysi Sa?lam, 5510 say?l? Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Kanunu?nda de?i?iklik yap?lmas?na ili?kin tasla??n?n, gazetecilik i? kolunda ?al??an bas?n emek?ilerini yak?ndan ilgilendirdi?ini ifade etti.
Sa?lam, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Y?pranma hakk?, siyasi iktidarlar taraf?ndan gazetecilere verilmi? bir l?tuf de?ildir. Gazeteciler, deprem, sava?, yang?n, kaza, sel bask?n? gibi pek ?ok olay?n birincil tan??? olmak zorundad?r. Mesle?in ?zelli?i gere?i gazetecinin kendisine ait bir zaman? yoktur. Bu nedenle Uluslararas? ?al??ma ?rg?t??n?n tespitlerinde ?Tehlikeli g?rev? yapanlar kategorisinde say?lan gazeteciler, i?verenin ?dedi?i primler kar??l???nda ?imdiye kadar bu hakk?n? kullanmaya ?al??t?.?
Antakya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Ba?kan? Ahmet Abdullaho?lu ve AGC ?yeleri, gazetecilerin ?y?pranma hakk?na? ili?kin h?km?n kald?r?lmas?na y?nelik giri?imlere tepki amac?yla cemiyet ?n?nde topland?. Gazeteciler, ?stiklal Caddesi?nde kortej halinde Cumhuriyet Meydan??na kadar y?r?d?ler. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net