Verem yeniden hortluyor

?zellikle geli?mekte olan ?lkelerde son zamanlarda verem vakalar?nda belirli bir art?? g?r?lmesi, uzun y?llar ?nce insanl???n korkulu r?yas? olan ve d?nyada ?ok say?da ki?inin ?l?m?ne yol a?an bu hastal???n tekrar geri d?nd??? endi?elerini ortaya ??kard?.


?zellikle geli?mekte olan ?lkelerde son zamanlarda verem vakalar?nda belirli bir art?? g?r?lmesi, uzun y?llar ?nce insanl???n korkulu r?yas? olan ve d?nyada ?ok say?da ki?inin ?l?m?ne yol a?an bu hastal???n tekrar geri d?nd??? endi?elerini ortaya ??kard?.
2003 y?l?ndan beri Singapur?daki Novartis Tropik Hastal?klar Enstit?s? Kimya B?l?m? Sorumlusu olan Dr. Thomas Keller, son y?llarda verem vakas? say?s?nda belirli bir art?? g?r?ld???n? s?yledi.
?15 y?l ?nce ?verem art?k bitti? diye d???n?yorduk ama hastal?k geri geliyor? diyen Keller, b?y?k bir salg?ndan s?z edilemeyece?ini ancak potansiyel bir durumla kar?? kar??ya olundu?unu kaydetti. Keller, ?zellikle ?in ve Hindistan gibi geli?mekte olan ?lkelerde n?fusun y?zde 50?sinde vir?s bulundu?unu, hastal???n ba????kl?k sisteminin zay?flamas?yla ortaya ??kt???n? bildirdi.
2 milyar ki?i enfeksiyon ta??yor
T?berk?lozun yery?z?ndeki ba?l?ca ?l?m ve hastal?k nedenlerinden birisi oldu?unu, 2000 y?l?nda d?nyada 2 milyar ki?inin enfeksiyon ta??d???n?n saptand???n? anlatan Keller, ?D?nya Sa?l?k ?rg?t??ne (DS?) g?re y?lda yakla??k 8 milyon ki?i enfeksiyon kap?yor, 2 milyon ki?i de bu hastal?ktan hayat?n? kaybediyor? dedi.
Hastal???n kentlerdeki kalabal?kla?ma, yetersiz te?his ve tedavi altyap?s?, globalle?me ve seyahatlerin artmas?yla yay?ld???na dikkati ?eken Keller, ??yle konu?tu: ?T?rkiye?nin de aralar?nda bulundu?u bir?ok ?lkede oldu?u gibi ila?lar?n sa?l?k elemanlar?n?n g?zetiminde verilmesi ?ok ?nemli. Ancak ne yaz?k ki bu her yerde uygulanam?yor. ?laca diren?li mikobakteriyel su?lar?n ortaya ??kmas?, ?oklu ila? tedavisine diren?li vakalar?n say?s?nda art??a yol a?t?. DS??n?n hesaplar?na g?re, d?nya ?ap?nda 50 milyon ki?ide diren?li vaka geli?mektedir. Tedavi edilmedi?i takdirde aktif t?berk?lozlu her bir ki?inin y?lda 10-15 ki?iye enfeksiyon bula?t?raca?? ?ng?r?l?yor.?
Keller, hastal???n HIV vir?s?yle etkile?imde bulunmas? halinde ise tedavinin imkans?z hale gelebildi?ine i?aret etti. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net