Emekli ajandan i?kence itiraf?

Skandallar?yla son g?nlerde ad?ndan yine s?kl?kla s?z ettiren Amerikan Merkezi Haberalma Te?kilat??ndan (CIA) emekli bir ajan, bir El Kaide zanl?s?na, ?bo?ulma etkisi yaratan suyla i?kence y?nteminin (waterboarding) uyguland???n?? itiraf etti.


Skandallar?yla son g?nlerde ad?ndan yine s?kl?kla s?z ettiren Amerikan Merkezi Haberalma Te?kilat??ndan (CIA) emekli bir ajan, bir El Kaide zanl?s?na, ?bo?ulma etkisi yaratan suyla i?kence y?nteminin (waterboarding) uyguland???n?? itiraf etti. Ajan John Kiriakou, Amerikan ABC televizyonuna verdi?i m?lakatta, halen Guantanamo?da tutulmakta olan Ebu Z?beyde?yi sorgulayan ekipte yer ald???n? anlat?rken, i?kencenin gerekli oldu?unu savunmay? daha ihmal etmedi.
S?z konusu i?kence sorgusunun kay?tlar?n?n CIA taraf?ndan yok edildi?i ge?en hafta ortaya ??km??t?. Ancak emekli ajan Kiriakou, Z?beyde?ye i?kence edildi?ini itiraf ederken, kay?tlardan ?haberdar? olmad???n? ileri s?rd?.
??kence savunusu
Kiriakou, zanl?y? konu?turmak amac?yla bu tekni?in kullan?lmas? sayesinde, ?bir dizi ter?r sald?r?s?n?n ?nlendi?ini? iddia etti. ?Waterboarding? adl? y?ntem gibi tekniklerin gerekli oldu?unu savunarak, asl?nda i?kence oldu?unu da kabul etti?i bu sorgu tekni?iyle Ebu Z?beyde?nin dilinin 35 saniyede ??z?ld???n? belirten eski ajan, ?11 Eyl?l 2001 sald?r?lar?ndan sonra sorgucular?n hissiyat?, CIA?n?n di?er sorgu teknikleriyle kaybedecek zaman olmad??? ?eklindeydi? ifadelerini kulland?.
Z?beyde?ye i?kence edildi?ini g?steren kay?t bantlar?n?n varl??? ve daha sonra bu bantlar?n CIA taraf?ndan yok edilmesi, Amerikan h?k?metince soru?turuluyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net