Patron sald?r?yor i??i direniyor

Susurluk?ta bulunan Y?rsan Fabrikas? i??ilerinin Tek G?da-?? Sendikas??nda ?rg?tlenme m?cadeleleri s?r?yor. Patron, son olarak d?n bir i??iyi daha i?ten att?.


Susurluk?ta bulunan Y?rsan Fabrikas? i??ilerinin Tek G?da-?? Sendikas??nda ?rg?tlenme m?cadeleleri s?r?yor. Patron, son olarak d?n bir i??iyi daha i?ten att?. Direni?teki i??iler ise say?lar?n?n artmas?yla daha da g??lendiklerini belirterek, patrona sendikay? kabul ettirene kadar direni?in s?rece?ini bildirdiler.
En son at?lan i??i olan H?seyin G?lmez, ?Ben kazan dairesinde ?al???yordum. Sendikal? olmam? bilmesine kar??n yeni i??ilere i?i ??retmem i?in beni atmam??t?. Dedi?ini yapmad?m ve ?imdi i?ten att?. Biz insani ko?ullarda ?al???p ?retmek istiyorduk. ?? g?vencesi istiyorduk. Bunun i?in sendikal? olduk. Biz hakl?y?z, kazanaca??z? diye konu?tu.
Eski i??iden destek
Bu arada, sigorta primleri eksik yat?r?ld??? i?in sigorta m?fetti?lerine ?ikayette bulunan ve bu nedenle daha ?nce i?ten at?lm?? olan Selman Daran isimli i??i, direni??i i??ileri ziyaret etti. ?Ben ?ubat 2004 y?l?nda sigortas?z olarak ?al??maya ba?lad?m. B?yle bir bu?uk y?l ?al??t?m. Sonra beni ??rakl?k E?itim Merkezi?nde kursiyer olarak g?stererek, sigortam? ??rakl?k E?itim Merkezi?ne ?dettiler. Bir g?n sigorta m?fetti?leri tefti?e geldiler. Ben de durumu m?fetti?e bildirdim. Sonra beni i?ten att?lar? diyen Daran, bu konunun mahkemeye intikal etti?ini ve duru?ma ?ncesi arkada?lar?n? ziyarete geldi?ini kaydetti.
Gazetemize a??klama yapan Tek G?da-?? Bal?kesir ?ube Ba?kan? Mehmet Akg?n, eylem ve etkinliklerinin s?rece?ini dile getirdi. Bu arada i??ilere destek ziyaretleri s?r?yor. Emek Gen?li?i ?yeleri ise ziyaretlerin yan? s?ra sendikac?larla birlikte kahve kahve dola?arak i??ilerin taleplerini anlatan bildiriler da??t?yorlar.
Yasal i?lem ba?lat?lmal?
Bu arada Tek G?da-?? Sendikas? Genel Merkezi yapt??? yaz?l? a??klama ile Y?rsan i??ilerine destek ?a?r?s?nda bulundu. Y?rsan patronunun gazetelere verdi?i ilanla halk? kand?rmaya ?al??t??? kaydedilen a??klamada, Y?rsan patronunun i??ilerin sendikala?ma ?al??malar?n? ?i? bar???na zarar verecek birtak?m faaliyetler? olarak tan?mlad???na dikkat ?ekildi. Bu durumun, i??ilerin sendikala?t?klar? i?in i?ten at?ld?klar?n?n itiraf? oldu?una dikkat ?ekilen a??klamada, ???letmede ya?ananlar fazladan hi?bir yoruma gerek b?rakmayacak kadar a??kt?r. Y?rsan i??ileri sendikala?mak istemektedir. ??veren de salt bu nedenle m?thi? bir i??i k?y?m? ger?ekle?tirmi?tir? denildi. A??klamada, Y?rsan patronu ve firma yetkilileri ile ilgili derhal yasal i?lem ba?lat?lmas? istendi. (Bal?kesir/EVRENSEL)
Dimes i??isi y?lm?yor

Murat G?ne?
Tek G?da-?? Sendikas??na ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan ve 20 Kas?m?dan bu yana Dimes?in Tokat?taki fabrikas? ?n?nde bekleyen iki i??inin direni?i s?r?yor.
Tek G?da-???in ?rg?tlenme ?al??mas? y?r?tt??? fabrikada patron, i??ilerin notere giderek sendikaya ?ye olmalar?n? engellemek i?in mesai bitimini 16.00?dan 18.30?a ??kard?. Buna ra?men sendikala?ma engellenemeyince fabrika m?d?r? i??i ailelerini tek tek telefonla arayarak sendikala?maya kat?lan i??ilerin i?ten at?laca?? tehdidinde bulundu. Sendikan?n gelmesinin tesisin kapat?laca?? anlam?na geldi?ini ileri s?ren m?d?r, ailelerin i??ilere bask? yapmas?n? istiyor.
?te yandan hafta tatilinde kentte bulunan hi?bir noterin ?al??mamas? ?Patronun gizli bir bask?s? m? var?? sorusunu akla getirdi.
CHP Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren?in de orta?? oldu?u bir aile ?irketi olan Dimes?in Tokat ve ?zmir?deki fabrikalar?ndan sendikala?ma nedeniyle ?ok say?da i??i at?lm??, at?lan i??iler ise fabrika ?n?nde direni?e ba?lam??t?. (Tokat EVRENSEL)
www.evrensel.net