8 y?l sonra gelen fatura

Erzurum?dan 1977 y?l?nda g?? edip Manisa merkeze ba?l? Karakoca k?y?n?n kar??s?ndaki yamaca yapt?klar? evleri 1999 y?l?nda meydana gelen heyelanda hasar g?ren aile, bu d?neme ait elektrik faturas? nedeniyle elektriksiz kald?.


Erzurum?dan 1977 y?l?nda g?? edip Manisa merkeze ba?l? Karakoca k?y?n?n kar??s?ndaki yamaca yapt?klar? evleri 1999 y?l?nda meydana gelen heyelanda hasar g?ren aile, bu d?neme ait elektrik faturas? nedeniyle elektriksiz kald?.
?deyemedi?i elektrik faturas? nedeniyle karanl?kta kalan Aslan K?rm?z?kaya, 1999 y?l?nda meydana gelen heyelanda evlerinin kayarak oturulamaz hale geldi?ini belirterek, ?unlar? s?yledi: ?O d?nem, Bay?nd?rl?k Bakanl????ndan gelen yetkililer, evlerin oturulamaz oldu?una dair rapor haz?rlad?. 3 ay ?ad?rda kald?k. Sonra
devlet bizi Manisa?da kiral?k daireye yerle?tirdi. Ancak kira ?denmeyince daha fazla dayanamay?p yine ?ad?ra d?nd?k. D?nemin Valisi Muzaffer Ecemi??i ziyaret ettim. Bana ?Sen bor? har? bul, bir ev yap,
onun paras?na yard?m edelim? dedi. Ama o paray? bulamad???m i?in yeniden y?k?k d?k?k evime girip oturmak zorunda kald?m.?
Afetin oldu?u d?nemin elektrik faturas?n?n afet fonundan ?denece?inin s?ylendi?ini ifade eden K?rm?z?kaya, ??yle dedi: ?Can?m?z pahas?na e?im ve alt? ?ocu?umla birlikte bu evde otururken birden TEDA??tan faiziyle birlikte 2500 YTL?lik elektrik ?deme emri geldi. Durumu TEDA? yetkililerine anlatmama ra?men, elektriklerimiz kesildi. Karn?m?z? g??l? doyurabildi?imiz i?in 9 y?l sonra gelen bu elektrik faturas?n? nas?l ?deyebileyim ki.? K?rm?z?kaya, kulland??? elektri?in faturas?n? ?dedi?ini, ancak ge?mi?teki fatura nedeniyle elektriklerinin kesik oldu?unu, ?ocuklar?n?n karanl?kta ders ?al??amad???n? s?yledi. K?rm?z?kaya, ?Ben de ??k?? yolu olarak bir arkada?tan buldu?um ak?ye k???k ?apl? ayd?nlatma lambas? ba?layarak, ?ocuklar?ma s?rayla
derslerini yapt?r?yorum. Onlar?n okumas? i?in ba?ka ?arem yok? dedi. TEDA? yetkilileri, faturan?n ?denmemesi halinde kesintinin s?rece?ini belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net