Ve Rusya AKKA?dan ?ekildi

Rusya, Avrupa?daki Konvansiyonel Kuvvetler Antla?mas??n? (AKKA) daha ?nceden a??klad??? gibi ?nceki gece yar?s?ndan itibaren ask?ya ald?.


Rusya, Avrupa?daki Konvansiyonel Kuvvetler Antla?mas??n? (AKKA) daha ?nceden a??klad??? gibi ?nceki gece yar?s?ndan itibaren ask?ya ald?.
Interfaks ajans?, ?st d?zey askeri yetkililere dayanarak, Rusya?n?n Kuzey Kafkasya?ya 2 tugay yerle?tirerek antla?may? fiili olarak ?i?nedi?ini ?ne s?rd?. Ajansa g?re, modern silahlarla donat?lm?? tugaylar Da??stan ve Kara?ay-?erkez cumhuriyetlerine yerle?tirildi. Ancak, bir ba?ka askeri yetkili, AKKA ile ?eli?en bir birlik kayd?rmas?n?n hen?z yap?lmad???n? s?yledi.
Rusya?n?n Avrupa Konvansiyonel Kuvvetleri Anla?mas??ndan (AKKA) ?ekilme karar? almas?, ?zellikle ABD ve NATO?da b?y?k yank? uyand?rd?. ABD, karar? ?yanl??? olarak de?erlendirirken, NATO, ?ekilme karar?n? ?esefle? kar??lad???n? bildirdi.
ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack, Rusya?n?n AKKA?dan ?ekilme karar?na tepki g?sterdi. McCormack yapt??? a??klamada, Rusya taraf?ndan al?nan tek tarafl? karar?n, silah denetimine zarar verdi?ini savundu ve Moskova?dan karar?n? de?i?tirmesini istedi. ABD?nin, bu karar? takiben Rusya?n?n eylemlerini yak?ndan izleyece?ini belirten s?zc?, ?Rusya?y? bu karar?n? de?i?tirmeye ve t?m ?nemli endi?eleri gidermek i?in bizle ?al??maya ?a??r?yoruz? dedi.
NATO ?esefle? kar??lad?
NATO ise ?ekilme karar?n? ?esefle? kar??lad???n? bildirdi. NATO?dan yap?lan a??klamada, ?NATO m?ttefiklerinin, Rusya?n?n AKKA y?k?ml?l?klerini uygulamay? tek tarafl? durdurma niyetini ger?ekle?tirmesinden derin ?z?nt? duydu?u? ifade edildi. ?ttifak??n ?u anki ??kmaz? ??zmek ve bu tarihi anla?man?n haklar?n? korumak istedi?i belirtilen a??klamada, bu nedenle bu a?amada yan?t verilmeyece?i kaydedildi.
A??klamada, NATO m?ttefiklerinin, Rusya?n?n kat?lmayaca??n? bildirdi?i Avusturya?n?n ba?kenti Viyana?da bug?n yap?lacak toplant?da, askeri bilgi al??veri?ini ?ng?ren anla?ma y?k?ml?l?klerini yerine getirece?i bildirildi. (DI? HABERLER)
Rusya neden ?ekildi?

So?uk Sava? d?neminin en ?nemli silah s?n?rlama anla?malar?ndan biri olan AKKA, NATO ve Var?ova Pakt? ?yelerinin, Avrupa s?n?rlar? i?inde bulundurabilece?i silahlar?n say?s?n? ciddi oranda azalt?yordu.
Anla?ma Rusya?n?n baz? kayg?lar?n? gidermek amac?yla 1999?da yenilendi. Ancak Moskova taraf?ndan onaylanan bu yeni metin, NATO taraf?ndan onaylanmad?. NATO bunun i?in Rusya?n?n G?rcistan ve Moldova?daki g??lerini ?ekmesini ?art ko?mu?tu.
AKKA, Moskova ile Bat? aras?ndaki en ?nemli savunma anla?mazl?klar?ndan birini olu?turuyor. Kremlin bu anla?man?n, ABD ve NATO taraf?ndan Rusya?y? zay?flatmak i?in kullan?ld???n? belirtiyor. Moskova buna ?rnek olarak, Amerika Birle?ik Devletleri?nin Romanya ve Bulgaristan?da kurmay? planlad??? ?sleri g?steriyor ve Washington??n bu planlarla AKKA?y? ihlal etti?ini vurguluyor.
NATO yetkilileri ise bu ?slerin ge?ici olaca??n?, bu nedenle anla?man?n ihlalinin s?z konusu olmad???n? savunuyor.
Duma?da oybirli?i ile al?nan kararda, ?NATO?nun geni?lemesi ve Avrupa?daki di?er geli?meler dikkate al?nd???nda, bu anla?ma art?k Rusya?n?n g?venlik ??karlar?na uymamaktad?r? ifadesine yer verilmi?ti.
www.evrensel.net