E?itimciler s?rg?nlere kar?? y?r?d?

?zmirli e?itim emek?ileri son d?nemde yo?unla?an bask? ve s?rg?nleri yapt?klar? y?r?y??le protesto ettiler.


?zmirli e?itim emek?ileri son d?nemde yo?unla?an bask? ve s?rg?nleri yapt?klar? y?r?y??le protesto ettiler. Kar??yaka'da ba?layan y?r?y??, vapur yolculu?unun ard?ndan Konak Meydan?'nda yap?lan bas?n a??klamas?yla sona erdi.
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaattin Din?er'in de kat?ld??? eylem, Kar??yaka ?stasyon Park'ta ba?lad?. ??le saatlerinde toplanan e?itim emek?ilerine EMEP, SDP, ?DP, ?HD y?netici ve ?yeleri de destek verdi. S?rg?nleri, bask?lar?, AKP kadrola?mas?n? protesto eden pankart ve d?vizlerle Kar??yaka ?ar?? i?inden ?zmir vapur iskelesine kadar y?r?yen e?itimcilere, ??retmelerinin s?rg?nlerinin geri al?nmas?n? isteyen ??renciler de d?vizleriyle kat?ld?. Toplu olarak vapurla Konak'a ge?en e?itimciler Konak iskelesinden kortej olu?turarak yine sloganlarla Konak Meydan?'na y?r?d?ler. ?zmir Valili?i'nin ve Mili E?itim M?d?rl???'n?n kar??s?nda toplanan e?itimciler ad?na konu?an KESK ?zmir ?ubeler Platformu D?nem S?zc?s? Mahir Ulus, AKP'nin 2004 y?l?ndan bu yana yapt??? atamalar?n yarg?dan d?nd???n? belirterek "Yapt?klar? hi?bir atama adil de?il" diye konu?tu.
'Piyasan?n kirini e?itime bula?t?rmay?n'
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaattin Din?er de ?zmir'de son y?llarda ?rg?tl?l?klerine y?nelik yo?un bir bask? ve sindirme politikas? y?r?t?ld???n? dile getirdi. Okullardaki y?netici atamalar?n?n bizzat AKP il ve il?e te?kilatlar?nda planland???n? ifade eden Din?er, "AKP bozuk olan e?itim sistemini daha da bozmu?tur. Piyasan?n kirli i?leyi?i e?itimin i?ine kadar sokulmu?tur" diye konu?tu. Din?er, sorun ve talepleri i?in 18 Aral?k'ta sevk alarak alanlara ??kacaklar?n? duyurdu. Kar??yaka Cemil Aky?z ?lk??retim Okulu'nda katk? pay? veren ??rencilere kurdele tak?lmas? uygulamas?na kar?? ??kan e?itimciler, ilerleyen g?nlerde okul m?d?r?n?n soru?turma ve cezaland?rmalar?na maruz kalm??lard?. Sendikal? ?? ??retmen ge?ti?imiz g?nlerde s?rg?n edilmi?lerdi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net